شناسایی مولفه‌های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای دانشگاه-های آزاد اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیات علمی

3 عضو هیئت علمی - دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه­های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی ایران به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در فاز اول (کیفی) از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده شد. محیط پژوهش آن شامل منابع دسته اول بانک­های اطلاعاتی علمی معتبر در گسترة زمانی2000 تا 2017 در حوزه مطالعات شایستگی­های مدیران آینده بود. جهت جمع­آوری مضامین اولیه، به روش نمونه­گیری هدفمند ملاک­محور به روش متوالی تعداد 134 عنوان مقاله و کتاب داخلی-خارجی مورد مطالعه قرارگرفت که با این تعداد محقق به اشباع نظری رسید. پس از کدگذاری و دسته­بندی 100 مضمون اولیه، روایی محتوایی آن به دو روش کیفی و کمی انجام شد. با استفاده از ضریب هولستی، پایایی مضامین 85/0 برآورد شد. شبکه مضامین مشتمل بر 3 مضمون فراگیر، 9 مضمون سازمان­دهنده و 29 مضمون­پایه ترسیم گردید. در فازدوم (کمی)، محیط پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی جامع ایران، به تعداد 11554 نفر که با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه­گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزارپژوهش سیاهه 100 گویه­ای محقق ساخته بود و روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان تایید شد، روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی، و سنجش پایایی آن بااستفاده از آلفای کرونباخ انجام شد. مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ برای مضامین بالاتر از 75/0 گزارش شدند که نشان دهنده همبستگی درونی بالا در معرف­های مضامین پایه است. با توجه به شاخص­های برازش مدل، مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود. شایستگی­های ارزش­آفرین، تعالی­گرا و پیشران با بار عاملی 97/0، 94/0 و 92/0 به ترتیب از بیشترین اثر تبیین­کنندگی در این الگو برخوردار بوده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Managerial Competencies in Future Universities in order to provide an Appropriate Model for Islamic Azad Universities of Iran

نویسندگان [English]

  • Badri Shahtalebi 1
  • badri shahtalebi 2
  • mohammadhoseini yarmohamadiyan 3
1 Educational Management department, Faculty of Education & Psychology, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the dimensions of managerial competencies in future universities in order to provide an appropriate model for Islamic Azad Universities of Iran (AUI). The methodological approach taken in this practical study is a mixed method based on sequential exploratory strategy. The qualitative phase was done by using thematic analysis based on inductive approach, the statistical population was all articles and theses listed in international databases in the field of managers’ competencies in future between 2000-2017. A total of 134 samples were chosen by using purposeful criterion-based sampling and with this number, theoretical saturation was achieved. 100 primary themes were found and the content validity checked in two ways of qualitative and quantitative. The reliability was estimated 0.85 by Holistic coefficient. The themes network was drawn up including 3 global Themes, 9 organizing themes and 29 basic themes. In the quantitative phase the statistical population was all 11554 faculty members of the comprehensive universities in AUI in 17 geographical zones in 2016-2017, and then by using Cochran formula, 373 people were chosen via non-random sampling: availability sampling as a sample size. The 100-item researcher-made questionnaire was based on 5-point Likert scale. Face and content validity were confirmed by experts, and construct validity was assessed by using factor analysis and the reliability of questionnaire was estimated by using Cronbach's alpha which were higher than 0.75 that showed high internal correlations between basic themes. In order to analyze the data, the confirmatory factor analysis method and structural equation modeling of covariance axis were used. According to the Chi-square, comparative fit indices, parsimonious fit indices and Hoelter’s fit indices the research model was perfect fit. Among them, value creator, excellence-oriented and driver force with factor load of 0.97, 0.94 and 0.92 had the most explanatory effect respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial competency
  • Future universities
  • Value creator
  • Excellence-oriented
  • Driver forc
الوانی، س.، اردلان، ا.، و محمدی فاتح، ا. (1395). طراحى و تدوین الگوی مناسب شایستگی های مدیران و فرماندهان در سازمان ارتش ج.ا.ا با بهره گیری از دیدگاه امام خامنه ای (مد ظله العالی). فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 1(23)، 30-1.

پورعزت، ع.، فتحی، ف.، و قاسمی، ف. (1395). تصویرپردازی از کتابخانه های تعالی گرا و دانش مبنا در امتداد توسعه نسل های جدید دانشگاه. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 51(4)، 13-37.

حبیبی رضائی، م.، و سیاه منصوری، ی. (91). تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی. نشاء علم، 3(1)، 43-49.

رنجبر، م.، خائف الهی ، ا.، دانایی فرد، ح.، و فانی، ع. (1392). ارزیابی الگوی شایستگی های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23(109)، 104-113.

قربان نژاد، پ.، و عیسی خانی، ا. (1395). طراحی مدل شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس الگوهای اسلامی: مطالعه تطبیقی. مدیریت در دانشگاه اسلامی، 5(1)، 37-48.