تاثیر هوشمند سازی مدارس بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کرج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی و معاون پژوهش دانشگاه ازاد اسلامی واحد اباده

2 دانشگاه ازاد اسلامی، واحد یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان بود، پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد. بدین منظور تعداد 300 دانش آموز (150دختر و 150 پسر) از دبیرستان­های شهر کرج در سال 1394 به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه عملکرد تحصیلی و هوشمندسازی مدارس پاسخ دادند. برای تحلیل داده­ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد تاثیر هوشمندسازی مدارس بر ارتقای عملکرد تحصیلی معنادار است. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چندرسانه­ای بر میزان عملکرد تحصیلی و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر متغیر برقراری ارتباط یکپارچه با مدارس دیگر بر عملکرد تحصیلی می­باشد. بر اساس نتایج حاصله می­توان عملکرد تحصیلی دانش­آموزان را با استفاده از هوشمندسازی مدارس ارتقا داد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of smart schools to improve students academic performance of schools the city of Karaj

نویسندگان [English]

  • Marzieh Heydari 1
  • marzieh nikfallah 2
2 Islamic Azad University, Abadeh Branch
چکیده [English]

     The aim of this study was to evaluate the effect of smart schools to improve academic performance. This Study was correlational. The for this purpose 300 students of schools the city of Karaj in year 2015 selection by stratified random sampling and responded the research tools including questionnaires academic performance and smart schools. To analyze the data, the Pearson correlation coefficient and path analysis were used. Pearson correlation results showed the impact of smart schools to improve academic performance is significant. In addition, the path analysis Results showed that the biggest factor in the effect of the teaching and learning environment based on Multimedia content on academic performance . Based on the results can be improved students' academic performance by using smart schools.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic performance
  • smart schools
  • Students
تمنایی فر، محمدرضا؛ و گندمی، زینب. (1390). رابطه انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه راهبردهای آموزش، 4(1)، 19-15.

حیدری، مریم؛ وزیری، مژده؛ و عدلی، فریبا. (1392). بررسی وضعیت مدارس هوشمند براساس استانداردها و مقایسه عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آوزان آن با مدارس عادی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 4(2). 173-149.

زمانی، عشرت؛ قاسم پور؛ همایی، رضا؛ و موسوی، ستاره. (1395). بررسی فرصت ها و تهدیدها، قوت ها و ضعفهای کاربست نوآوری های هوشمندسازی مطالعه موردی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان، پژوهش در برنامه ریزی درسی، 13(22)،84-98.

صالحی، محمد؛ و کاشانی، ندا. (1386). عوامل مؤثر در اجرای طرح مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران دبیرستان‌های استان مازندران، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(4)، 71-84.

فام و تیلور. (1999).  پرسشنامه عملکرد تحصیلی ETP. 21 http://spsslisrel.persianblog.ir/post/

عبدالوهابی، مرضیه؛ مهرعلی‌زاده، یداله؛ و پارسا، عبداله. (1390). امکان‌سنجیاستقرار مدارس هوشمند در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 43، سال یازدهم، 81-112.

عقیلی، مجتبی؛ و فتوحی نیا، مریم. (1393). بررسی تأثیر فناوری هوشمند (کلاس های مجهز به تخته هوشمند) بر انگیزشو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستان نمونهشهرستان گنبدکاووس. دانشگاه پیام نور. گرگان. 45-41.

عطاران، محمد. (1383). طراحی و اجرای چند رسانه­ای در کلاس درس، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم.