تاثیر مدیریت اسلامی بر ابعاد عملکرد مدیریت کتابخانه‌های عمومی مراکز استان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اری، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش بررسی ارتباط هوش اخلاقی با رهبری موثق با نقش میانجیگری هوش فرهنگی بود. روش پژوهش کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی و جامعه آماری کلیه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه امیرکبیر بودند.120 نفر به شیوه‌ نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به‌منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه­های استاندارد هوش اخلاقی، رهبری موثق و هوش فرهنگی استفاده‌ شد. روایی پرسشنامه­ها با استفاده از روایی محتوایی و سازه و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. داده‌های پژوهش با آزمون‌های رگرسیون و مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بررسی شاخص‌های برازش مدل، شاخص‌های ارائه‌شده همگی در سطح مطلوبی از برازش بودند و فرضیه‌های تحقیق مورد تائید قرار گرفتند. سطح مطلوب هوش اخلاقی و هوش فرهنگی رهبران و اعضای هیئت علمی دانشگاهی نقش مؤثری بر خودآگاهی و ایجاد فضای اعتماد و تعامل در دانشگاه­ها به عنوان محیط­های چند فرهنگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the role of moral intelligence in perception of authentic leadership by mediation of cultural intelligence in higher education (Case study: faculty members of AmirKabir University in Tehran)

نویسندگان [English]

  • fahimeh babalhavaeji 1
  • saloomeh tahmasebi 2
  • najla hariri
1 Associate Professor, Department of Communication Science and Knowledge, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Knowledge & Information Science, Sari ُBranch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

This study aimed to investigate the multiple relationships between authentic leadership and moral intelligence and the mediating role of cultural intelligence. This study is an applied research in terms of methodology and descriptive in terms of data collection. The population consisted of all faculty members of AmirKabir University in Tehran and 120 subjects were selected using simple random sampling. In order to collect data, the standardized questionnaires of moral intelligence, authentic leadership and cultural intelligence were used. The validity and reliability of these questionnaires were reviewed and approved by using content and construct validity and Cronbach's alpha coefficient, respectively. The data were analyzed using test of regression coefficient and structural equation model and AMOS software. The results showed that while studying the measures of goodness of fit, the proposed measures were all in good level of fitness, meanwhile the structural equation model has confirmed the hypotheses of this research. Furthermore, the desired level of moral intelligence and cultural intelligence of leaders and faculty members plays an important role on self-consciousness and creating an atmosphere of trust and interaction in universities as multi-cultural environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Intelligence
  • Authentic leadership
  • Cultural Intelligence
  • higher education
اسگندری، غلامرضا؛ اسگندری، کریم؛ بیک زاد، جعفر؛ کردبچه، شیما (1391). تأثیر هوش اخلاقی مدیران بر مهارت‌های ارتباطی آنان در سازمان تأمین اجتماعی. فراسوی مدیریت،سال ششم. شماره21. صص 128-105.
بهرامی، محمد امین؛ اصمی، مریم؛ فاتح پناه، آزاده؛ دهقانی تفتی، عارفه؛ احمدی تهرانی، غلامرضا (1391). سطح هوش اخلاقی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره پنجم، شماره 6، ص 88-75.
بیک­زاد، جعفر؛ حسین پور سنبلی، علیرضا؛ فلسفی، علی؛ نبی، سیدنوح (1389). «بررسی رابطه بین هوش احساسی و رهبری تحول­آفرین در مدیران شرکت­های گاز استانی شرکت ملی گاز ایران». فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت. سال چهارم. شماره 10. صص 118-91.
جهانیان، رمضان؛ ساعی ارسی، ایرج؛ طیبا، مونا (1392). بررسی وضعیت هوش اخلاقی و ابعاد و مؤلفه های آن در دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه خوارزمیفصلنامه علوم رفتاری، دوره 5، شماره 15، صص 72-55.
جودی شاه آباد، گیو؛ رضایی، اکبر (1393). بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران با مدیریت خادمیت در مدارس شهرستان میاندوآب با تأکید بر جنسیت،نشریه علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی،سال هفتم، شماره 28، صص 38-21.
رابینز، استیون؛ جاج، تیموتی (1393). رفتار سازمانی (جلد دوم). ویراست 13، ترجمه مهدی زارع، نشر نص.
عطااللهی، طاهره؛ ربیعی، علی؛ امینی، محمد تقی (1394). رابطه هوش اخلاقی با سرمایه اجتماعی،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره 3، صص 40-29.
محمودی، محمد تقی؛ سیادت، سید علی؛ شادان فر، فائزه (1391). رابطه مؤلفه های هوش اخلاقی و رهبری تیمی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های شهر زاهدان، فصلنامه علوم تربیتی، سال پنجم، شماره 19، صص 126-107.
نائیجی، محمدجواد؛ عباسعلی­زاده، منصوره (1390). «هوش فرهنگی ورابطه آن با ویژگی­های کارآفرینانه مدیران سازمان­های غیرانتفاعی در ایران». توسعه کارآفرینی. سال سوم. شماره دوازدهم. صص 44-27.
نصیری، فخرالسادات؛ اسکندری، اصغر؛ نویدی، پرویز (1394). بررسی تأثیر رهبری موثق بر بهبود خلاقیت و نوآوری با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی، مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، صص 496-475.