طراحی ابزار سنجش مدیریت اطلاعات شخصی ‌اعضای ‌هیأت‌ علمی پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و علوم اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

     پژوهش حاضر در صدد است ضمن بررسی دیدگاه های موجود درخصوص مدیریت اطلاعات شخصی به طراحی ابزار سنجش مدیریت اطلاعات شخصی اعضای هیأت علمی بپردازد. این پژوهش از نوع کاربردی و شامل روش های اسنادی ودلفی است. گردآوری مولفه های مدیریت اطلاعات شخصی با روش اسنادی و طراحی مولفه های پرسشنامه با استفاده از نظرات پنل دلفی (15 نفر از خبرگان علم اطلاعات) انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد درداخل و خارج از کشور مقالات پژوهشی متعددی به بررسی جنبه های مختلف مدیریت اطلاعات شخصی پرداخته اند اما منبعی که به طور مستقیم به تدوین ابزاری برای سنجش مدیریت اطلاعات شخصی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی پرداخته باشد، شناسایی نشد. در خصوص سنجش مدیریت اطلاعات شخصی پرسشنامه های لاتین اندکی موجود است. با توجه به تفاوت نظام آموزشی و برنامه های درسی، این ابزارها کارایی لازم برای ارزیابی مدیریت اطلاعات شخصی پژوهشگران ایرانی را ندارد، بنابراین پیشنهاد می گردد با درنظرگرفتن نوع نیازهای اطلاعاتی افراد، ابزار سنجش مهارت های مدیریت اطلاعات شخصی گروه های مختلف طراحی گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a tool for personal information management of the faculty members

نویسندگان [English]

  • maryam sedehi 1
  • fahimeh babalhavaeji 2
  • alireza ali.isfandyari@gmail.com 3
  • Nadjla Hariri 4
  • Fatemeh Nooshin Fard 5
1 department of communication sciences and knowledge, Islamic Azad University, Science and research ranch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Communication Science and Knowledge, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
4 Professor of Communication Science and Knowledge, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor, knowledge and Information Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study intends to review the viewpoints of personal information management and designing a faculty member''s personal information management assessment tool. The research is applied and consists of documentary and delphi methods. The collection of personal information management components was done by documentary method and designing the components of the questionnaire using Delphi panels comments (15 experts in information science). Inside and out of the country, several research papers have examined various aspects of personal information management, but the source that was directly targeted at developing a tool for measuring personal information management of researchers and faculty members was not identified. In the context of personal information management assessment, there are few Latin questionnaires available. Due to the differences in educational system and curriculum, these tools do not have the necessary efficiency to evaluate the personal information management of Iranian researchers. Therefore, it is recommended to design a tool for measuring personal information management skills of different groups, taking into account the type of information needs of individuals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal information management
  • measurement tools
  • Faculty members
  • Iran
-         آزاده، ف، جدیدی، ز و حقانی، ح.(1396). بررسی میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران در سال 1393، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت).11(1)،44-52.
-         آموزنده، م.(1390). بررسی عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرادر سال تحصیلی 1390-91، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه الزهرا(س).
-         شریف ع، حسین قلی زاده، ر.(1394).  شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۱ (۴)، ۱۰۰۹-۱۰۲۹.
-         شکاری،م ر، فهیم نیا،ف و حیدری،غ ر.(1394). سنجش میزان کاربست مولفه های مدیریت اطلاعات الکترونیکی شخصی توسط اعضای هیئت علمی، تعامل انسان و اطلاعات2(1)، 49-34.
-         عبداللهی، ل؛ صدقی، ش و رودباری، م.(1390). میزان آشنایی و استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی، مدیریت سلامت14(45).
-         کوکبی، م، مجاور،آ، حیدری، غ ر و شکاری، م ر.(1394). جستاری بر تعاریف، رویکردها و پیشینه مدیریت اطلاعات شخصی، علوم و فنون مدیریت اطلاعات،1(1)، 5-46.
-         هدایتی خوشمهر، ع و قهرمانیان، پ.(1393). مدیریت اطلاعات فردی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع.
 
-          Barreau, D. 1995, Context As a Factor in Personal Information Management Systems. Journal of the American Society for Information Science,46 (5): 327–339.
-          Bellotti, V., Ducheneaut, N., Howard, M., Neuwirth, C., & Smith, I.,2002,Innovation in extremis: Evolving an application for the critical work of email and information management. Paper presented at the Conference on Designing Interactive Systems, DIS2002 (pp. 181–192), London.
-          Bergman O.,2013,Variables for personal information management research. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 65(5), 464 – 483, Available at: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/AP-04-2013-0032
-          Boardman,R.,2004,Improving Tool Support for Personal Information Management. PhD Thesis, University of London, London.
-          Bruce,H.,Jones,W.,Dumias,S.,2005, Keeping and refinding information on the web: what do people do and what do they need, proceedings of the American Society for information science and technology. 41(1): 129-137.
-          Capra, R.,2009, A Survey of Personal Information Management Practices. University of North Carolina: Chapel Hill, NC
-          Capra, R., & Pérez-Quiñones, M. A.,2005, Using Web search engines to find and re-find information. IEEE Computer, 38(10), 36–42.
-          Chaudhry,A.S,Rehman,S,Al-sughair,L.,2015, Using Personal Information Management to Strengthen Information Literacy at work. International Journal for E-Learning Security, 5(1).421-428
-          Crystal,A.,2008,Design Research For Personal Information Management Systems To Support Undergraduate Students. PhD Thesis, University of North Carolina, Chapel Hill.
-          Dalkir, K.,2017, Knowledge Management in Theory and Practice, MIT Press. Third Edition.
-          Elsweiler,D.(2007). Supporting Human Memory in personal information management. A Thesis for the degree of Philosophy. University of Strathclyde.
-          Dervin, B.,1992,From the mind’s eye of the user: The sense-making qualitative-quantitativemethodology. In J. Glazier & R. Powell (Eds.), Qualitative Research in InformationManagement (pp. 61–84). Englewood, CO: Libraries Unlimited.
-          Furnas, G. W., & Russell, D. M.,2005, Making sense of sensemaking. In Extended Abstracts of CHI 2005, Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2115–2116),Portland, OR (ACM Press).
-          Helvoort, A.A.J.van.,2012, A questionnaire for the Institutional Assessment of Personal Information Management. Third International Symposium on Information Management in a changing world
-          Henderson,S.,2009, How do people manage their documents. PhD thesis, The university of Auckland.
-          Hwang,Y.,2016, Investigation Personal Information management motivation in a mandatory adoption of content management systems. Information Development, Sagepublication.1-12.
-          Jones, W.,2008,Keeping Found Things Found: The study and practice of Personal Information Management. Elsevier Inc.
-          Jones, W.,2012, The Future of Personal Information Management:  Part I: Our Information, Always and Forever. Morgan & Claypool.
-          Jones, W and Jaime, T (Editors),2007, Personal Information Management. University of Washington Press, Seattle.
-          Kelly, D., & Teevan, J.,2007, Understanding what works: Evaluating PIM Tools. In W. Jones & J. Teevan (Eds.), Personal Information Management. Seattle: University of Washington Press.
-          Kljun, M., Dix, A., Solina, F.,2009, A study of a crosstool information usage on personal computers: how users mentally link information relating to a task but residing in different applications and how importance and type of acquisition affect this. Available at : https://www.researchgate.net/publication/277038281_A_study_of_a_crosstool_information_usage_on_personal_computers_how_users_mentally_link_information_relating_to_a_task_but_residing_in_different_applications_and_how_importance_and_type_of_acquisition
-          Lansdale,M.,1988,The Psychology of personal information management. In Applied Ergonomics,19(1):55-66.
-          Ling Feng, T.D.,2011,A survey on information re-finding techniques, International Journal of Web Information Systems, 7(4), 313 – 332.
-          Lush,A.,2014, Fundamental personal information management activities – Organisation, finding and keeping: a literature review, The Australian Library Journal, 63:1, 45-51
-          Teevan,J.,Jones,W.,Bedeson,B.B.,2006, personal Information Management. Communications of the ACM, 49,(1),40-43.
-          Wilson, T. D.,2000, Human information behavior. Informing Science, 3(2), 49–55.