تبیین موقعیت راهبردی (SWOT Analysis) ادارات آموزش و پرورش استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان یاسوج

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین موقعیت راهبردی (SWOT Analysis) ادارات آموزش و پرورش استان کردستان می‌باشد. روش پژوهش، از نوع مطالعات ترکیبی اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش کیفی به اجرا درآمده و پس از آن بخش کمی انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش، با 16 نفر از مدیران و معاونان ادارات، مصاحبه نیمه سازمان‌یافته انجام شد. نتایج حاصل از از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها و بررسی گزارش‌ها و مطالعه عمیق مبانی نظری، در قالب پرسشنامه‌ مستخرج از مصاحبه‌ها تنظیم شد. در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه توسط 164 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان که جامعه آماری پژوهش می‌باشند، و طبق فرمول کوکران به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید (98/0=α). داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های مذکور، از طریق آمار توصیفی، آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون آماری فریدمن، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد وجود نیروی متخصص در بین معلمان به منظور حضور در سازمان (نقطه قوت)، کمبود بودجه لازم در جهت انگیزه کارکنان و پرداخت اضافه کار آن‌ها (نقطه ضعف)، وجود نرم‌افزارهای آموزشی و فناوری‌های متناسب با شغل و رتبه‌بندی کارکنان (فرصت‌ها) و کمبود دانش و تکنولوژی بروز در کشور (تهدیدها) از مهم‌ترین اولویت‌های تحلیل SWOT می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد جایگاه ادارات آموزش و پرورش استان کردستان در موقعیت so قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the strategic position (SWOT Analysis) departments of education in Kurdistan

نویسندگان [English]

  • mostafa bagherian far
  • loft alleh saedmoocheshi 1
  • saedi somayeh 2
  • sayed heshmatellah mortazavizadeh 3
چکیده [English]

The main goal of this research is SWOT Analysis of Explain the strategic position of education in Kurdistan city. The research method is combined exploratory studies. First, the qualitative part has been implemented in this study and then quantitative section has been done. Then an interview was conducted with 16 managers and administrative assistant in the qualitative part of the study. As a result, a questionnaire was prepared from the results of the analysis of the interviews and reports. The research populations were employees of department’s Education Kurdistan. The research sample according Cochran formula was consisted of 164 employees. Content validity was used to determine the validity of the study and Cronbach’s alpha was used to determine the reliability research (98/0=α). Data from the questionnaires were analyzed through descriptive Statistics, One-sample t test, Friedman test, Internal and external factors evaluation matrix. The results showed that the main priorities of SWOT analysis was being expertise staffing among teachers (The strength), Lack of funds to increase the motivation of teachers and paid overtime (weakness), being educational software and technologies with the jobs and rank staffing (Opportunities) and lack of knowledge and technology in the country (threats).The results showed the Kurdistan education offices are located in positions of SO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • SWOT Analysis
  • strategic planning
  • Kurdistan city
        -            امین­فر، مرتضی؛ بزرگی، منصوره و عباس­پور، عباس. (1384). بررسی موانع طراحی و اجرای برنامه­ریزی استراتژیک منابع انسانی در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
        -            باقریا­ن­فر، مصطفی؛ جوادی­پور، محمد و دهقانی، مرضیه. (1395). تبیین موقعیت راهبردی آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل SWOT. فصلنامه پژوهش­های مدیریت راهبردی، دوره 20، ش 57، صص: 29 – 1.
        -            پور سدهی، محمد یوسف. (1391). طراحی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه ورزش دانشجویی بر اساس مدل SWOT (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان.
        -            دارابی، سلمان؛ نیستانی، محمدرضا و میرزایی­فر، داود (1392). بررسی مقایسه­ای میزان کاربست مؤلفه­های برنامه­ریزی استراتژیک در (توسعه پایدار) آموزش و پرورش شهرهای اصفهان و کرمانشاه. فصلنامه مطالعات برنامه­ریزی آموزشی، سال دوم. شماره چهارم. زمستان و پاییز.
        -            رئوفی، محمد­حسین و تاریخی قوچانی­دروس، امیر. (1383). تأثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، شماره 17، صص 80-67.
        -            گال، مردیت؛ بورگ، گال و گال، جویس. (1393). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. مترجمان: نصر، احمد­رضا، عریضی، حمیدرضا؛ ابوالقاسمی، محمود؛ باقری، خسرو؛ پاکسرشت، محمدجعفر؛ خیر، محمد، شهنی­ییلاق، منیجه و خسروی، زهره. ج 1، چاپ 8، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت) و دانشگاه شهید بهشتی. (تاریخ اثر به زبان اصلی 1996 است).
        -            میرکمالی، محمد (1378). برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش. مدیریت در آموزش و پرورش، دوره 6، ش 23 و 24.
        -            هانگر ویلن. (1386). مبانی مدیریت استراتژیک. (ترجمه اعرابی و ایزدی). چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهش­های فرهنگی. (منبع به زبان اصلی 2001 است).
        -            یاراحمدی، شیما. (1391). تحلیل نقش برنامه­ریزی استراتژیک در ارتقای مدیریت پروژه اثربخش در پروژه­های ساخت. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.