بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، دورود- ایران

2 مدیریت آموزش و پرورش

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود به تعداد 76 نفر می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده گردید و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد هوش معنوی امونز (2000) و پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای (قاسم زاده و همکاران1393) می باشد که پایایی آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب مقدار 0/85 و 0/79 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از ضریب رگرسیون تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که که هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای مدیران مقطع متوسطه شهرستان دورود تأثیر معنی داری دارد. ( 0/0001=P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Spiritual Intelligence on Professional Ethics of Managers in High Schools of Doroud City

نویسندگان [English]

  • Mansour Torkiantabar 1
  • Reza gorji 2
چکیده [English]

This research aims on studying the effect of spiritual intelligence on professional ethics of managers in high schools of Doroud city. Methodology of this research is descriptive-surveying. Statistical population of this research includes all managers of high school in Dorud city with 76 members. Census method was used for the limitation of statistical population, and whole population was selected as a sample. Data collection tool was Emonz spiritual intelligence questionnaire (2000) and professional ethics questionnaire (Ghasemzadeh et al., 2014) whose reliability was obtained by Cronbach’s alpha coefficient 0.85 and 0.79, respectively. Single and multivariate regression coefficient was used to analyze data. Results of research showed that spiritual intelligence has a significant effect on professional ethics of managers in high schools of Dorud city (P=0.0001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Intelligence
  • professional ethics
  • high school
  • Doroud
        -            آراسته حمید رضا؛ جاهد حسینعلی(1390). "رعایت اخلاق در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی: گزینه ای برای بهبود رفتارها" . فصلنامه نشاط علم ، دوره اول شماره 2، صفحات40-33.

        -            - ابراهیمی ، سیدعلیرضا ، حلاجیان، ابراهیم ، میربلوک بزرگی ، شایسته ( 1392) . "هوش معنوی کارکنان دستگاه های اجرایی و تأثیر آن بر اخلاق حرفه ای آنان". مجله مدیریت فرهنگی ،سال هفتم، شماره نوزدهم، 52-41.

        -            احرام بافیان، منیر، کرمی پور، محمدرضا، کامیاب، تجاسب(1395). "اخلاق حرفه ای و عوامل مرتبط با آن در بین مشاوران دبیرستان ها". فصلنامه اخلاق در علوم و فنآوری، سال نهم، شماره 1، صفحات 89-80.

        -            اسهرلوس وحیده, داداشی خاص اسماعیل (1391). "تاثیر هوش معنوی مدیران بر عملکرد کارکنان سازمان های دولتی". فصلنامه  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، دوره دوم شماره سه. صفحات  135-97.

        -            جعفریانی،  حسن  ؛ یازرلو، علی (1394)." بررسی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای در مدیران صنعتی (بخش خصوصی استان گلستان)" فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی ، مقاله 1 دوره 4، صفحات 50-25.

        -                       دهقانان، حامد ، حقیقت ، فاطمه ، مفاخری، فهیمه (1394)." بررسی رابطه هوش معنوی واخلاق حرفه ای با اثربخشی سازمانی کارکنان ناجا". نشریۀعلمی- ترویجی، سال دهم، شماره 3 صص87 - 102

        -            رحیمی، حمید، آقابابایی،راضیه(1392). رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای اعضاء هیات علمی دانشگاه کاشان؛.دوره 6، شماره 2، صفحات 67-61.

        -                      زارعی متین، حسن و خیراندیش، مهدی و جهانی، حوریه. (1390)." شناسایی و سنجش مؤلفه های هوش معنوی در محیط کار؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی نژاد تهران". پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره دوازدهم، صفحات94-71 .

        -                      سلطانزاده، وحید، امراهی، اکبر، اسم حسینی، غلامرضا(1393)."وضعیت استانداردهای اخلاق حرفه ای اعضاء هیات علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری"، فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، دوره 7، شماره 1، صفحات 23-19.

        -                    صالحی ، محمد ،دادگر ، زهرا (1395). "رابطه اخلاق حرفه ای با تعهد سازمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) ساری". فصلنامه اخلاق زیستی ، سال ششم، شماره بیستم، صفحات 46-33.

        -                         غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد؛ سلیانی، لیلا؛ نوری مقدم، ثنا (1386).؛هوش معنوی، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نوین دینی؛ سال سوم، شماره دهم، صفحات 147-135.

        -                     فتحی ، آیت (1389)." بررسی رابطه احساس کارآمدی با کیفیت آموزشی دبیران متوسطه شهر تبریز با تاکید بر روش فلندز" . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.صفحات 79-74.

        -                     فرج خدا، تهمینه، لطیف نژاد رودسری، رباب، عباسی، محمود(1391). "ضرورت طراحی کدهای اخلاقی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت باروری در ایران، فصلنامه اخلاق پزشکی" دوره 6، شماره 22، صفحات 53-35.

        -            فرهنگی، علی اکبر، فتاحی، مهدی، واثق، بهاره،؛ نرگسیان، عباس(1388)."هوش پیش بینی کننده رهبری تحول آفرین: بررسی روابط میان هوش معنوی ، هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین"؛ فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 4، شماره 15، صفحات 57-31.

        -                        قاسم زاده، ابوالفضل، زوار، تقی، مهدیون، روح الله، رضایی، ادیبه 1393)." رابطه اخلاق حرفه ای با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی فردی: نقش میانجی گر فرهنگ خدمتگزاری". فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری،‌سال نهم، شماره 2، صفحات 8-1.

        -                       قراملکی، فرامرز (1393)." اخلاق حرفه ای". تهران: انتشارات مجنون.

        -                      کدخدا، محمد، جهانی، حوریه(1389)." منطبق پذیری هوش معنوی در فرآیند تصمیم گیری". سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز(TRIZ) و مهندسی و مدیریت ایران

        -                     موسوی، سیدحسین؛ طالب زاده نوبریان، محسن؛ شمس مورگانی، غلامرضا (1390)." بررسی رابطة هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمران دبیرستان های شهرستان زنجان" .فصلنامة روانشناسی تربیتی، دورة 99 ، شمارة هفتم.صص99-104

        -                  نعمتی، محمد علی، محسنی، هدی سادات(1388). "اخلاق در آموزش عالی : مولفه ها ، الزامات و راهبردها". تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

        -               یکتایی ، محمدرضا،  علیپور ، مهدی،  خسروی،  علی ، بذرافشان، حانیه(1394)." بررسی تأثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی )مورد مطالعه: ادارة آموزش وپرورش منطقة 6 تهران)". مدیریت فرهنگ سازمانی دورة 31 ،شمارة 4 صفحات 1287-1268.