روابط ساختاری سبک رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: اشتیاق شغلی ورفتار سازمانی مثبت از متغیرهای مهم سازمانی می‌باشند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک رهبری اصیل بر اشتیاق ‌شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان دوره‌های ابتدایی و متوسطه‌‌اول در سال تحصیلی 96-1395 می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری شامل تمام معلمان زن و مرد شاغل در آموزش و پرورش شهر سمنان (1350 نفر) می-باشد. شرکت‌کنندگان 280 نفر از معلمان دوره ابتدایی و متوسطه اول (173 نفر معلمان دوره ابتدایی، 107 نفر معلمان دوره متوسطه) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه‌های رهبری اصیل، اشتیاق‌ شغلی و رفتار سازمانی مثبت را تکمیل کردند. داده‌ها با مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار LISREL تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین رهبری اصیل با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. رهبری اصیل بر اشتیاق ‌شغلی معلمان اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین رهبری اصیل بر رفتار سازمانی مثبت اثر مثبت و معناداری دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: رهبری اصیل‌ می‌تواند اشتیاق شغلی و همچنین رفتارسازمانی مثبت معلمان را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. همچنین می‌توان با افزایش این نوع رهبری در آموزش و پروش باعث افزایش متغیرهای مثبت (اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت) در این سازمان مهم شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The structural Relationship of Authentic Leadership on work engagement and positive organizational behavior of teachers

نویسندگان [English]

  • majid moradi moghadam 1
  • Sakineh Jafari, 2
  • side Maryam navigable 3
چکیده [English]

Introduction and purpose: work engagement of personnel and Positive organizational behavior in an organization can depend on various factors like Authentic Leadership. Therefore, the goal of present study is examining the effect of Authentic Leadership with work engagement and Positive organizational behavior teachers of elementary and first session of secondary education during 1395-96. 
Methodology: The method of this study corresponding to the purpose is applicable and according to the type of gathering data would be descriptive- correlation. statistical population of the study included all the man and woman teachers who work in education office of Semnan City (1350 teachers). The participants were 280 person of primary and secondary school teachers (173 of primary school teachers, 107 of secondary school teachers), who were selected by using stratified random sampling method. All of them filled the questionnaires of authentic leadership, work engagement and positive organizational behavior. Data were analyzed by using LISREL software with the model of structural equation. 
Results (Findings): The results indicated that there is a positive and significant relationship between Authentic Leadership, work engagement and Positive organizational behavior of teachers. Authentic Leadership has a structural effect on work engagement. Authentic Leadership has a structural effect on Positive organizational behavior. 
Discussion and conclusion: Authentic Leadership has a directly influence on work engagement and teacher’s positive organizational behavior. Also by increasing this type of leadership in education, the positive variations (work engagement and positive organizational behavior) in this organization became important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authentic leadership
  • work engagement
  • Positive organizational behavior
  • teachers
                  -            الوانی، سید مهدی(1393). بهرهوری در پرتو رفتار سازمانی مثبتگرا. فصل نامه مدیریت بهبود و تحول، (4)8، 6-1.
                  -            باقری، مسلم؛ جاجرمی زاده، محسن و کیانی، مهرداد(1393). طراحی و تبیین الگوی تصمیمگیری مدیران جهادی. فصل نامه علمی پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، (4)19، 101-86 .
                  -            حاجلو، نادر؛ صبحی قراملکی، ناصر و عامل هوشمند، ربابه (94). پیش بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران. فصل نامه رهیافتی نو درمدیریت، (6)2، 75-61.
                  -            سپهوند، رضا و محمد یاری، زهره (1395). بررسی نقش شوخ طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان. فصل نامه مدیریت بهبود و تحول، (80)25، 84-65.
                  -            سیدنقوی، میرعلی وکاهه، مریم. (1393). نقش رهبری اصیل در بهبود سطح خلاقیت و اشتیاق به کارکارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 23(76)، 28-1.
                  -            شجاعی، سامره؛ صادقی، منصوره و دنکوب، مرتضی (1395). بررسی رابطهی بین رهبری اصیل با نیت جابجایی با نقش میانجی قلدری سازمانی. فصل نامه مطالعات رفتار سازمانی، (1-5)17، 204-178.
                  -            عباسی، همایون؛ حسینی، مریم؛ کریمی، جواد و حسین آبادی، بهاره (1395). تبیین رابطه ی رهبری اصیل و رفتار شهروند سازمانی با ملاحظه نقش میانجی اعتماد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، (11)3، 25-19.
                  -            ناستی‌زایی، ناصر؛ جناآبادی، حسین (1395). رابطه عدالت سازمانی با رفتار سازمانی مثبت گرا و اشتیاق شغلی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، (8)1، 21-12.
                  -            یوسفی، بهرام؛ عیدی پور، کامران و غلامی، سجاد (1394). ارتباط بین سبک رهبری اصیل با دلبستگی شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، (2)8، 62-58.