بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج،کرج ،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با مدیریت دانش بودکه به روش توصیفی ازنوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه‌ی پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت تهران به تعداد 245 نفر بود. نمونه آماری براساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان ،تعداد 150 نفر با بهره گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری یکی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996) ودیگری پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و همکارانش (1995) استفاده شده. نتایج نشان دادکه بین رفتار شهروندی سازمانی درابعاد،نوع دوستی،وجدان،جوانمردی و فضیلت و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت دانش درابعاد،خلق دانش،تسهیم دانش،بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش و رفتار شهروندی سازمانی همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational citizenship behavior and knowledge management

نویسندگان [English]

  • ramezan jahanian 1
  • sid morteza goreshy, 2
چکیده [English]

study the relationship between organizational citizenship behavior and knowledge management was the descriptive correlational was conducted.
The population of this study included researchers Klyh‌Y RIPI Tehran to 245 people. The sample is based on Morgan's sampling table, 150 were selected using systematic random sampling method. In this study, two measuring tools of organizational citizenship behavior and Kanvsky Oregon (1996) and the other questionnaire Knowledge Management Nonaka et al. (1995). The results showed that the dimensions of organizational citizenship behavior, altruism, conscientiousness, sportsmanship and virtue, and knowledge management there is a significant positive correlation. Also, the dimensions of knowledge management, knowledge creation, knowledge sharing, knowledge utilization and knowledge storage and organizational citizenship behavior and a significant positive correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational citizenship
  • behavior
  • Knowledge Management
        -            ابطحی،سید حسین و صلواتی،عادل.( 1385).مدیریت دانش در سازمان، انتشارات پیوند نو.
        -            افخمی اردکانی، مهدی. (1391)، رفتار شهروندی سازمانی،حلقه مفقوده سازمانهای دانشی، پنجمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران – مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.
        -            افرازه، عباس.(1384) مدیریت دانش (مفاهیم، مدل‌ها، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی). تهران، دانشگاه امیرکبیر، چاپ اول.
        -            حسن زاده، محمد (1386)، مدیریت دانش: مفاهیم و زیر ساخت ها، تهران: انتشارات کتابدار.
        -            حسینی , م,(1386)، بررسی زیرساخت مدیریت دانش در سطح دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران - موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی, موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
        -            دانائی فرد، حسن.، خائف الهی، احمد، و حسینی ، سید مجتبی. (1390)، تاملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه پژوهشهای مدیریت عمومی، سال 4، شماره 14، صص 84-63.
        -            طبرسا، غلامعلی. و رامین مهر، حمید. (1389)، ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 3، صص 117-103.
        -            فتح الهی، بنفشه. (1389)، امکان‌سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه اصفهان از دیدگاه مجریان طرح‌های پژوهشی دانشگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان.
        -            مایل افشار، مهناز.، رجب زاده، علی.، و معمارپور، مهدی. (1391)، بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی بر بهره وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان در بیمارستان های آموزشی شهر تهران، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 6، شماره 2، صص 169-157.
        -            محمدی فاتح، اصغر. محمد صادق، سبحانی و داریوش محمدی (1387) ، مدیریتدانش(رویکردیجامع(، تهران: پیام پویا.
        -            سید محمد، 1384 "رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل" ،فرهنگ مدیریت شماره 11 صص19-48
        -            هویدا، رضا. و نادری، ناهید. (1388)، سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9 (2(پیاپی 33)) صص 118-103.