بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد مرند )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شناخت فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد مرند ) به تعداد 110 نفر تشکیل می دهند که حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 86 نفر به صورت تصادفی طبقه نسبتی انتخاب گردید. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز(1991) و اعتماد سازمانی رابینز(2003) استفاده گردید. روایی پرسشنامه های مذکور توسط متخصصان حوزه مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت. پرسشنامه فرهنگ سازمانی 86/. و پرسشنامه اعتماد سازمانی 90/. مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که: بین فرهنگ سازمانی با اعتماد سازمانی رابطه مستقیم معنی داری دارد و از روی فرهنگ سازمانی می توان اعتماد سازمانی کارکنان را به میزان 34 درصد پیش بینی کرد. ایجاد اعتماد یکی از خصلت های ضروری فرهنگ سازمانی است. شهرت سازمان به فرهنگ سازمانی مثبت، بر اعتماد و اطمینان پیروان به تصمیم گیری های معین در هر موقعیتی اثر می گذارد. اعتماد باعث ایجاد و حفظ وحدت را در سازمانها و باعث ایجاد ارزش های دموکراتیک در سازمان می شود. همچنین اعتماد می‌تواند مشروعیت و اثربخشی سازمان را افزایش دهد. اعتماد، اطمینان پایدار مبتنی بر صداقت، توانایی یا شخصیت یک فرد است. اعتماد اشتیاق و علاقه یک گروه به اقدامات حساس گروه دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Knowledge of Organizational Culture on Employees' Organizational Trust (Case Study: Azad Universityof Marand Branch)

نویسندگان [English]

  • ali siyadat 1
  • amin parvari 2
  • Yagoub Sepehri Sadr
چکیده [English]

 
Seyyed Ali Siadat: Professor of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan.
Amin parvari *: Ph.D. student of higher education management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan (Corresponding Author) aminui@edu.ui.ac.ir Telephone: 09141938986
Yagoub. Sepehri Sadr: Ph.D. Student, Curriculum Planning in Higher Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan.
 
Abstract
          The aim of this study was to The Effect of Knowledge of Organizational Culture on Employees' Organizational Trust (Case Study: Azad Universityof  marand  Branch). The population of the research staff at the University of Marand up to 110 people, which according to Morgan sample size of 96 person were randomly selected to do. This Study from purpose is Practical and from of nature is descriptive - Correlation. For Data collection the Robbins(1991) organizational culture questionnaire and Robbins (2003) organizational trust questionnaire was used. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in the relevant field, and reliability through Cronbach's alpha coefficient was calculated and organizational culture questionnaire ./86 and Organizational Trust questionnaire ./90 was obtained. For data analysis, correlation and regression tests were used . R Pearson's and Linear regression tests results showed that: between organizational culture and organizational trust there is a significant correlation and the organizational culture can be traced organizational trust of employees by 34 percent. Creating trust is one of the essential characteristics of organizational culture. The organization's reputation for positive organizational culture affects the trust and confidence of followers in making decisions in each situation. Trust creates and maintains unity in organizations and creates democratic values in the organization. Also, trust can increase the legitimacy and effectiveness of the organization. Trust, sustainability is based on the integrity, ability, or personality of a person. Trust is the enthusiasm and interest of a group in the sensitive actions of the other group.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • Organizational Trust
  • Azad Universityof Shabestar Branch
   آراسته، ح ر و جاهد، ح. (1390). رعایت اخلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالیگرینه ایبرای بهبود رفتارهافصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2، صص 31-40.
 
 
        -            افخمی اردکانی، م. (1391). اعتمادسازمانی؛ حلقه مفقوده سازمانهای دانشی بررسی نقش میانجیاعتماددر رابطه بین فرهنگ و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشی، هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی. مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
        -            زارعی متین، ح.(1389). مبانیسازمانومدیریترویکرداقتضائی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
        -            زارعی میتن، ح. طهماسبی، ر و موسوی، س م م.(1388). نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد، فصلنامه علوم  مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، صص 135-176.
        -            رضائیان، . (1393). مبانیسازمانومدیریت، تهران: سمت.
        -            دیده بان، ن و ایران نژاد پاریزی، م. (۱۳۹۳). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد کارکنان به مدیریت در شعب بانک پارسیان. تهران، همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران  فرهنگی مبین.
        -            کاظم زاده بیطالی، م و حسنی، م. (1394). تبیین نقش ویژگی های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی معلمان، مجله روان شناسی مدرسه، دوره 4، شماره 2، صص 89-103.
        -            کفاشی، م و  فتحی، س. (1390). تاثیر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره 2، صص 49-74.
        -            کیخانژاد، م و قنادی، س. (1391). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره 15، صص107-119.
        -            مشبکی، ا. (1380). مدیریت رفتار سازمانیتحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسانی، تهران: نشر ترمه چاپ دوم.
        -            وتن، د.  وکمرون، ک. ا. (1381). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی،      کرج:دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 
        -            آراسته، ح ر و جاهد، ح. (1390). رعایت اخلاق در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی: گرینه ایبرای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاء علم، سال اول، شماره 2، صص 31-40.
 
 
        -            افخمی اردکانی، م. (1391). اعتمادسازمانی؛ حلقه مفقوده سازمانهای دانشی بررسی نقش میانجیاعتماددر رابطه بین فرهنگ و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشی، هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی. مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
        -            زارعیمتین،ح.(1389). مبانیسازمانومدیریترویکرداقتضائی،تهران: انتشاراتدانشگاهتهران.
        -            زارعی میتن، ح. طهماسبی، ر و موسوی، س م م.(1388). نقش مولفه های فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب (GLOBE) و اعتماد، فصلنامه علوم  مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، صص 135-176.
        -            رضائیان،. (1393). مبانیسازمانومدیریت،تهران: سمت.
        -            دیده بان، ن و ایران نژادپاریزی، م. (۱۳۹۳). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعتماد کارکنان به مدیریت در شعب بانک پارسیان. تهران، همایش بین المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران  فرهنگی مبین.
        -            کاظم زاده بیطالی، م و حسنی، م. (1394). تبیین نقش ویژگی های سازمانی مدارس بر اعتماد و رفتار شهروندی سازمانیمعلمان، مجله روان شناسی مدرسه، دوره 4، شماره 2، صص 89-103.
        -            کفاشی، م و  فتحی، س. (1390). تاثیر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره 2، صص 49-74.
        -            کیخانژاد، م و قنادی، س. (1391). بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیات علمی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، دوره پنجم، شماره 15، صص107-119.
        -            مشبکی، ا. (1380). مدیریت رفتار سازمانی: تحلیل کاربردی، ارزش از رفتار انسانی، تهران: نشر ترمه چاپ دوم.
        -            وتن، د.  وکمرون، ک. ا. (1381). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی،      کرج:دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 
        -            انگلیسی
        -            Babelan, A. Z., 2013, The Relation between Organizational Culture and Organizational Trust in Customs Headquarters, International Research  Journal of Applied and Basic Sciences, Vol., 4 (1), 164-167. 
        -            Cazier J. A, Shao B. M. Louis. R. D., 2007, Sharing information & building trust through value congruence, Published online: 2 October 2007 # Springer Science + Business Media, LLC.
        -            Erturk. A., 2008, A trust-based approach to promote employees: openness to          organizational change in Turkey, International Journal of Manpower .Vol. 29 No. 5, pp. 462-483.
        -            Fukuyama, F., 1995, Trust: The Social Virtues & the Creation of            Prosperity, The Free Press, New York, NY.
        -            Robbins, S. P., 2003, Organizational Behavior, New Dehli practice, Hall of India.
        -            Seleim, A. B, N., 2009, The relationship between culture & corruption: a cross-national study, Journal of Intellectual Capital, 10 (1), 165-184.
        -            Tyler. R., 2003, Trust within organizations, Personnel Review. 32 (5), 556-568.
        -            Van Maele, D. Van Houtte, M., 2009, Faculty trust and organizational school characteristics: An exploration across secondary schools in  Flanders. Educational Administration Quarterly, 45 (4), 556-589.
        -            Warah, aida., 2001, Trust building in organization: a fundamental component of    risk  management models, optimum, Journal of public sector management, Vol.30, Nos.3/4.