ارائه مدلی به‌منظور استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان

1 . دانشجویی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران (نویسنده مسئول

2 . استادیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارایه الگویی به منظور استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیات‌علمی منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش توصیفی با هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری 5922 نفر که شامل تمامی(اعضای هیات علمی) منطقه 8 دانشگاه های آزاد اسلامی بودند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 360 نفرمی باشد، جمع آوری داده ها از طریق سه پرسشنامه استاندارد، مدیریت دانش لاوسن(2003)، تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) و پرسشنامه خودکارآمدی شاوران (1390) انجام شد، روایی پرسشنامه ها، روایی محتوا و پایایی آنها، از طریق روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای  پرسشنامه مدیریت دانش 94/0 تعهد سازمانی 87/0و خودکارآمدی81/0 محاسبه شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای پاسخ به سؤال ها، از آمار استنباطی، رگرسیون چند گانه و خطی، و برای ارایه الگو از تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل، نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که: بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. بین سه بعد(شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، شایستگی پژوهش) از چهار بعد خودکارآمدی با مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد شایستگی تدریس با مدیریت دانش هیچ رابطه معناداری مشاهده نشد و  بین دو بعد (تعهد مستمر، تعهد هنجاری) از سه بعد تعهد  سازمانی با  مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه معنادار وجود دارد و فقط در بعد تعهد عاطفی رابطه معنادار معکوس با مدیریت دانش مشاهده شد.براین اساس الگویی برای استقرار مدیریت دانش بر اساس تعهد سازمانی و خودکارآمدی اعضای هیات‌علمی ارایه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for knowledge management on organization commitment and self-efficacy of faculty members of Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • reyhaneh molanorozi 1
  • mohammag taghi emani 2
  • fatah nazem 3
چکیده [English]

The purpose of the research is developed a model for knowledge management on organizational commitment and self-efficacy of faculty members of Islamic Azad University ( District 8 ). The research method is descriptive and applied in terms of objective. The statistical population consists of all 5922 faculty members in District 8 of Islamic Azad University situated in cities of Tehran province in 2014. The sampling method has stratified random sampling and the sample size is obtained equal to 360 through Kerjcie and Morgan Tables; and collected data using standardized questionnaires,Sherwin,L,knowledge management (2003) and Meyer and Allen's organizational commitment (1990), and Shavaran, self-efficacy (2011), was conducted . Validity was, content validity and reliability of the questionnaire respectively, the Cronbach's alpha for knowledge management, 94%, organizational commitment 87%, and Self-efficacy 81% was  calculated.The obtained results of multivariate linear regression tests indicate that 1-there is a significant relationship between the organizational commitment and self- efficacy with the knowledge management.2- there is a significant relationship between the three dimensions (personal competence, social competence, merit study) of four dimensions of self-efficacy of faculty members with the knowledge management and only in teaching competence no significant relationship was foun. 3-there is a significant relationship between the two dimensions (continuance commitment, normative commitment) of the three dimensions of organizational commitment with the knowledge management and only there was a significant negative correlation between affective commitment with knowledge management. Accordingly, a model for knowledge management based on organizational commitment and self-efficacy of faculty members presenting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Commitment
  • Self-efficacy
-         بخشی، ناهید (1390). "تغییر سازمانی" ماهنامه کار و جامعه. 139. قابل بازیابی در پرتال جامع علوم انسانی:
-         بذرافشان مقدم، م  (1385). " بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاهها". پایان­نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت.
-         بیر، الف(1384). «سایبرنتیک چیست؟» ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی و سعید اسدی. تدبیر. شماره 155.
-         بیرن بائوم، ر (1382). دانشگاه­هاچگونهکارمیکنند،سازمانعلمیورهبریآنازمنظرسایبرنتیک. ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
-         تعاونی، ش؛ حریری، مهرانگیز؛ مهراد، ج (1390). استانداردهای کتابخانه­های دانشگاهی ایرانتهراننشر کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه­ ملی جمهوری اسلامی ایران، ص1.
-         حریری، نجلا (1381). مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌هافصلنامه کتاب. 13(4): 91- 72.
-         رضائیان، ع (1387). مبانی مدیریت رفتار سازمانیتهرانسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، ص18.
-         شاهی، س (1389). «بررسی روابط بین سبک های رهبری (تبادلی و تحول آفرینو تصمیم گیری (آمرانه و مشارکتیمدیران و ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-         شیر اسماعیل، الف  (1391). «میزان کاربست مؤلفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. دانشکده علوم انسانی.