بررسی رابطه بین مؤلفه های الگوی مدیریت سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانه های دانشگاهی ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران (نویسنده مسئول)،

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مؤلفه­ های الگوی سایبرنتیک از دیدگاه مدیران کتابخانه­ های دانشگاهی است. این پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 753 نفر از مدیران و کتابداران مسئول مستقر در کتابخانه­ های دانشگاهی شهر تهران و مراکز قطب علمی شهرهای دیگر است که تعداد 250 نفر با استفاده از نمونه­ گیری تصادفی طبقه ­ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان (پاول، 1385) تعیین شد. گردآوری داده ­های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته بر اساس دیدگاه بیرن بائوم (1382)، نظرخواهی از خبرگان و متخصصان این حوزه بود. پرسشنامه 6 مؤلفه شامل نظارت وکنترل، پیوندها، تصمیم ­گیری، سلسله مراتب و رهبری دارد که بر اساس طیف لیکرت از مدیران نظرخواهی شده است و با استفاده از نرم افزارهایSPSS-20 به تجزیه و تحلیل داده­ها پرداخته شده است. تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین مؤلفه­ های اصلی الگوی سایبرنتیک در کتابخانه ­های دانشگاهی رابطه مستقیم و معنی ­داری وجود دارد. دارد و انتظار می­رود تغییر در جهت هریک از مؤلفه­ ها، به بهبود سایر مؤلفه­ها نیز بی انجامد و بالعکس. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به استقرار نظام مدیریت علمی مبتنی بر الگوی سایبرنتیک که در نهایت منجر به دستیابی به اهداف و راهبردهای کتابخانه­ های دانشگاهی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between components of cybernetic model from the

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Sarparast 1
  • Fatemeh Nooshin Fard 2
  • Fahime Babalhavaeji 3
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between components of cybernetic model from the viewpoint of managers of Iranian academic libraries. This research was conducted by analytical survey method. The statistical population of the study includes 753 managers and librarians in charge of university libraries in Tehran and other science centers of other cities. 250 students were selected using stratified random sampling and according to Krejces & Morgan (Powell, 2006). The required data were collected through a researcher-made questionnaire based on Byrne Baum's view (1382), an opinion poll from experts and experts in this field. The 6-item questionnaire consists of monitoring and control, links, decision-making, hierarchy, and leadership that are surveyed based on Likert's spectrum. Data analysis has been done using SPSS-20 software.
Findings: Data analysis was performed using Pearson correlation test. Pearson correlation coefficient showed that there is a direct and significant relationship between the main components of the cybernetic model in academic libraries. And changes in the direction of each of the components are expected to improve other components, and vice versa. The findings of this research can be based on the establishment of a cybernetic-based scientific management system that ultimately leads to the achievement of the goals and strategies of academic libraries. field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetic model
  • cybernetic model components
  • university libraries
  • university librarians
-         بخشی، ناهید (1390). "تغییر سازمانی" ماهنامه کار و جامعه. 139. قابل بازیابی در پرتال جامع علوم انسانی:
-         بذرافشان مقدم، م  (1385). " بررسی میزان کاربرد الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاهها". پایان­نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت.
-         بیر، الف(1384). «سایبرنتیک چیست؟» ترجمه حمیدرضا جمالی مهموئی و سعید اسدی. تدبیر. شماره 155.
-         بیرن بائوم، ر (1382). دانشگاه­هاچگونهکارمیکنند،سازمانعلمیورهبریآنازمنظرسایبرنتیک. ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
-         تعاونی، ش؛ حریری، مهرانگیز؛ مهراد، ج (1390). استانداردهای کتابخانه­های دانشگاهی ایران. تهران: نشر کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه­ ملی جمهوری اسلامی ایران، ص1.
-         حریری، نجلا (1381). مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها. فصلنامه کتاب. 13(4): 91- 72.
-         رضائیان، ع (1387). مبانی مدیریت رفتار سازمانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، ص18.
-         شاهی، س (1389). «بررسی روابط بین سبک های رهبری (تبادلی و تحول آفرین) و تصمیم گیری (آمرانه و مشارکتی) مدیران و ادراک کارکنان از عدالت رویه ای در سازمان کل آموزش و پرورش استان فارس و نواحی چهارگانه شهر شیراز». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-         شیر اسماعیل، الف  (1391). «میزان کاربست مؤلفه های الگوی سایبرنتیک در مدیریت دانشگاه آزاد نجف آباد». پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. دانشکده علوم انسانی.