بررسی ارتباط دانشگاه کارآفرین با ابعاد و مولفه های آینده نگاری و تولید علم

نویسندگان

1 استاد وعضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری

2 استاد یار و عضو هیات علمی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

3 آموخته دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران (نویسنده مسئول).

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط دانشگاه کار آفرین با ابعاد و مولفه های آینده نگاری و تولید علم در کشور بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی با رویکرد کمی بود. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ تمام‌ اساتید هیأت علمی (تمام وقت) دانشگاه آزاد اسلامی تهران (2740) نفر بودند. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس جدول مورگان تعداد 800 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته کارآفرینی، تولید علم و آینده نگاری با طیف لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و بسته نرم افزاری LISREL با روش تحلیل عاملی تاییدی، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانشگاه کارآفرین بر تکنیک­های آینده نگاری در نظام آموزشی ایران تاثیر معناداری دارد، دانشگاه کارآفرین بر تولید علم در نظام آموزشی ایران تاثیر معناداری دارد و در نهایت با استفاده از نرم افزار لیزرل، 97 گویۀ پرسشنامه (هر سه پرسشنامه)­، وارد تحلیل عاملی تأییدی شدند. مدل نهایی پژوهش برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی ایران با شاخص­های برازش و ضرایب استاندارد تأیید شد. و مقدار این شاخص در این مدل (063/0) است که برای مدل طراحی ‌شده در این پژوهش، نشان از برازش مناسب ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship of the Entrepreneurial University with the Dimensions and Components of Forecasting and Science Productio

نویسندگان [English]

  • kiuomarz nyazazari 1
  • maryam taghvaei yazdi 2
  • samad fadaei 3
چکیده [English]

 
The aim of this study is to provide a Investigating the Relationship of the Entrepreneurial University with the Dimensions and Components of Investigation and the Production of Science.This study is a qualitative methodology. The research method was descriptive-Field Study measurement. The statistic sample was chosen from Islamic Azad university faculties (800 individuals). The research sample was chosen by Random Stratified sampling. The techniques used to collect the data were based on three questionnaires: (entrepreneurial, Futures study technique and since Questionnaires). By using data analysis through SPSS and Lisrel software showed, (descriptive and inferential, regression and factor analysis methods) The results showed that  6  dimensions creating entrepreneurial University in Iran’s Educational system Including Organizational acting, Attitude, Flexibility, Compensation, Entrepreneurial Leadership, entrepreneurial culture. There are 4 dimensions creating university based on Futures study technique in Iran’s Educational system including Model philosophy, Theatrical foundation, Administrative level, evaluated system. There is 7 dimensions creating  since University in Iran’s Educational system Including Motivation, Structure, University supporting, University based on education, Knowledge Management System, Co working research, Limiting in Financing. entrepreneurial University effected on Futures study technique in the education system in Iran. Entrepreneurial University effected on since in the education system in Iran. Benefiting from confirmatory factor analysis using LISREL software, 97 questions (all three questionnaires), were subjected to confirmatory factor analysis. The final model of the study was confirmed with the indices of fit and the standardized coefficients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Futures study technique
  • since
-         اصغری زاده، عزت اله و محمد مصطفوی جویان. (1390)،ارائه و سنجش مدلی برای پیاده سازی کارافرینی سازمانی. نخستین کنفرانس ملی مدیریت تحول، اصفهان، اردیبهشت 26-27
-         بهزادیان نژاد، قربان. (1380)، ضرورت توجه به کار آفرینی و فناوریهای های پیشرفته، مجموعه مقالات کار آفرینی و فن آوری پیشرفته
-         پایا، علی(1385). آینده اندیشی: هست ها و بایدها، گروه آینده اندیشی بنیاد توسعه فردا، رو شهای آینده نگاری تکنولوژی، تهران: 1385
-         حسینی اقدم، سید سجاد. (1390)، مقایسه میزان کارآفرینی سازمانی در دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی شهر تبریز و رابطه با ویژگی های شخصیتی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
-         دفت، ریچارد ال. (2013)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارساییان و سید مطمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-         ذبیحی، محمدرضا، مقدس، علیرضا. (1385)، کارآفرینی از تئوری تا عمل، مشهد، جهان فردا، نما
-         زلفی گل، محمدعلی: چرا ISI، نشریه دانشجو، و دانشگاه، دانشگاه بوعلی سینا، شماره 42، اردیبهشت ماه 1384.
-         شارع پور، محمود، فاضلی، محمد. (1385)، بررسی ساختار و عملکرد انجمن‌های علمی دانشجویی، گزارش اول، گروه علمی تخصصی جامعه شناسی علم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، خبرنامه انجمن جامعه شناسی ایران 
-         عالی زاده، عبدالرضا.(1393)، آینده پژوهی چه نسبتی با برنامه ریزی استراتژیک دارد؟، انتشارات هنر رسانه
-         عیوضی، محمدرحیم. (1392)، جزوه درسی آینده نگاری راهبردی، ویژه دانشجویان دکتری مدیریت آینده پژوهی. دانشگاه عالی دفاع ملی.
-         قورچیان، نادرقلی، صالحی، محمد. (1383)، طراحی یک مدل برای نهادینه کردن آینده پژوهی در دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، شماره دوم، تابستان 83، صص22-1
-         هادی زاده مقدم، اکرم، رامین مهر، حمید، حسینی، سجاد.( 1388)، بررسی ارتباط هوش هیجانی با گرایش کارآفرینانه مطالعه موردی : سازمان های وابسته به شرکت نفت. توسغه کارآفرینی، شماره 4؛162-139
-         هستریچ، رابرت دی و پیترز، پی مایکل.(2014)،کارآفرینی، جلد اول، ترجمه فیض بخش، سید علیرضا و تقی یاری، حمیدرضا، چاپ اول، مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۳، جلد اول.
انگلیسی