بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.(مدیر مسئول)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و هوش سازمانی کارکنان دانشگاه  آزاد اسلامی واحد رودهن  می باشد.که به روش پیمایشی- توصیفی به انجام رسیده است. جامعه آماری در این تحقیق شامل 320 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که تعداد175نفراز آنان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.  برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه ای که توسّط جوزف حداد طرّاحی شده است که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 79% بدست آمده که دارای21مولفه می باشد و برای سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه استاندارد که توسّط البرخت (Alberechet,2003). طرّاحی گردیده است. که این پرسشنامه شامل 7 مؤلفه می باشد. پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 93% بدست آمده است .برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و هوش سازمانی کارکنان دانشگاه  آزاد اسلامی واحد رودهن از حد بالایی بوده است. براساس نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت به کارگیری دانش ، ثبت دانش، استقرار دانش ومشارکت دانش  باعث  حفظ بقا و حیات زمینه ساز ایجاد هوش سازمانی در دانشگاهها می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Organizational Intelligence of Islamic Azad University of Roudehen Branch

نویسندگان [English]

  • tahereh hasoomi
  • fereshteh hosseini
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management and organizational intelligence among employees of Islamic Azad University, Roudehen Branch, which is conducted through a survey-descriptive method. The statistical population of this study is 320 employees of Islamic Azad University of Roudehen Branch. 175 of them were selected based on Krejcy and Morgan tables and simple random sampling method. A questionnaire was used to collect the required data. To measure knowledge management, a questionnaire designed by Joseph Haddad was designed which has a reliability of 79% with a Cronbach's alpha coefficient of 21 components. For measuring organizational intelligence, Alberechet's standard questionnaire, 2003 consists of 7 components. The reliability of this study was obtained with Cronbach's alpha coefficient of 93%. Data were analyzed using SPSS software. Results of statistical analysis showed that there is a significant relationship between knowledge management and organizational skills of employees of Islamic Azad University of Roudehen Branch . There is a significant relationship between the creation of knowledge and organizational knowledge of the employees of Islamic Azad University of Roudehen Branch. There is a significant relationship between organizational knowledge and organizational knowledge of employees of Islamic Azad University of Roudehen Branch. There is a significant relationship between the establishment of organizational intelligence among employees of Islamic Azad University of Roudehen Branch. There is a significant relationship between organizational knowledge and organizational knowledge among employees of Islamic Azad University, Roudehen Branch. Accordingly, a model for the establishment of knowledge management was presented based on employees' organizational intelligence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Intelligence
  • Knowledge Management
  • Staff
  • Azad University
  -                  بیک زاده، جعفر. باقر عالئی، محمد. اسکندری، کریم.(1389). بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی"، فصلنامه پژوهش های مدیریت،شماره8 ، 163-143.
  -                  فلاح شمس، میر فیض؛ بوداقی خواجه نوبر، حسین و دلنواز اصغری، بیتا ( 1391 )، بررسی رابطهبین هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال1388، مجله فراسوی مدیریت، 6 (21)،149-166.