نقش سیستم های دانش محور در تصمیم سازی استراتژیک با در نظر گرفتن نقش میانجی تفکر استراتژیک (مورد مطالعه : کارمندان شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر نقش سیستم های دانش محور در تصمیم سازی استراتژیک با درنظر گرفتن نقش میانجی تفکر استراتژیک است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی_ همبستگی است. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیات بین متغیرها توسعه داده شد. جامعه آماری پژوهش کارمندان (نیروهای ستادی)شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در حدود 1760نفر  می باشد که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران  ،نمونه ای برابر با 315 نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. روش ها: برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سیستم دانش محور  لاوسن، پرسشنامه محقق ساخته تصمیم سازی استراتژیک  و پرسشنامه تفکر استراتژیک لیدکا استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از مبانی و مولفه های علمی و به کمک نظر خبرگان بصورت محتوایی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ که برای کل پرسشنامه(81. 0) محاسبه شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان دهنده رابطه بین سیستم های دانش محور باتفکر استراتژیک) 0.609(r=می باشد و رابطه بین تفکر استراتژیک و تصمیم سازی استراتژیک(822  . 0r= )مورد تایید قرار گرفت و همچنین سیستم های دانش محور وتصمیم سازی استراتژیک( 0.739r= ) رابطه دارند و نقش میانجیگری تفکر استراتژیک در تاثیر سیستم های دانش محور در تصمیم سازی استراتژیک تایید و پذیرفته شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of knowledge-based systems in strategic decision making with regard to the role of mediator strategic thinking( Folad Mobarakeh Esfahan)

نویسندگان [English]

  • ERAJ SOLTANI 1
  • MOHAMMAD mohammadi faradbeh 2
چکیده [English]

The aim of this study the role of knowledge in strategic decision making with regard to the role of mediator strategic thinking. This study is applied and the method of research is descriptive-correlation. In this hypothetical model was developed between variables. The population consisted of employees (the forces) Mobarakeh Steel Company in 1760 people are using Cochran sampling frame, a sample of 315 people was selected using random sampling. To gather data, knowledge-based system of Lawson questionnaire strategic decision making and strategic thinking Lydka questionnaire was used. The validity of scientific principles and components and to the experts on the content and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha for the whole questionnaire (0.81), respectively. To the hypothesis structural equation modeling approach was used Partial Least Squares. The results show the relationship between strategic Batfkr knowledge-based systems) 0.609 (r = is the relationship between strategic thinking and strategic decision making (.822 r =) was approved as well as knowledge-based systems for strategic decision-making (0.739r =) relationship and strategic thinking in the influence of the mediating role of knowledge-based systems in strategic decision making, approval and was accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge-based systems
  • strategic decision making
  • strategic thinking
-         اردکانی ، علیرضا، مهدی ابراهیمی و حجت سلیمانی ملکان. (1393)،تصمیم سازیاستراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات. تهران : تولید دانش.
-         ایچی اومی کن.(1390)، تفکر یک استراتژیست، ترجمه داوود مسگریان حقیقی، سازمان مدیریت صنعتی، صفحه 29.
-         جعفری ،سعید (1391)، "فرآیندمدیریتدانشازیادگیریسازمانیتاحافظه سازمانی"،مدیریتوتوسعه،شماره 12، صص 79-96.
-         داونپورت، تامس اچ و پروساک، لارنس. (2014)، "مدیریت دانش"، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران: ساپکوص81..
-         رحمان سرشت، حسین سیمار اصل، نسترن. (1384)،"رویکردهای مدیریت دانش و الگوهای شکاف‌های دانشی در عصر فناوری"، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 20، صص41-48.
-         رحمان سرشت، حسین؛ کفچه، پرویز. ( 1387)، 7 پیام مدیریت ،« مدل سازمانی برای تفکر راهبردی تأثیر قابلیت تفکر استراتژیک مدیران ارشد بر موفقیت » ، پورصادق، ناصر و یزدانی، بهرنگ( 1390)، مجله مطالعات راهبردی، شماره 7 .
-         غفاریان، وفا. (1392)،تفکراستراتژیک«، تدبیر، سال چهاردهم، شماره .1صص32-40
-         لشکربلوکی، مجتبی(1390 )، فرامینوفنونتفکراستراتژیک، تهران، انتشارات نص، چاپ اول.
-         میرسپاسی، ناصر.(1391)،چالشهای نظری تصمیم گیری استراتژیک. ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال،20شماره ،211ص16-24
-         نیک مهر و درودچی (1392)، "مطالعهاهمیتکاربردفناوریاطلاعاتدرمدیریتزنجیرهتامین"، مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک، تهران، وزارت بازرگانی، معاونت برنامه‌ریزی و اموراقتصادی، ص59-42.