تبیین نقش تعدیل کنندگی دلبستگی به تغییر در روابط ساختاری رهبری اخلاقی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی مدیران)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد اصفهان( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، ، واحد اصفهان( خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین نقش تعدیل کنندگی دلبستگی به تغییر در روابط بین رهبری اخلاقی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی به اجرا درآمد. روش پژوهش علّی- همبستگی و جامعه آماری آن کلیه مدیران مدارس جنوب غربی شهر اصفهان به تعداد 263 نفر بود. حجم نمونه و جامعه برابر انتحاب شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه بودکه پایایی آن با آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها با کمک بسته آماری در علوم اجتماعی نسخه 22 و حداقل مربعات جزئی انجام شد. بین متغیر های پیش بین با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و هر سه متغیر دلبستگی به تغییر و رهبری اخلاقی و رضایت شغلی قابلیت پیش بینی عملکرد سازمانی را دارند. معادلات ساختاری نشان داد رهبری اخلاقی با رضایت شغلی، عملکرد سازمانی و رفتار شهروندی سازمان رابطه معنادار و مستقیم دارد. با وجود نقش تعدیل‌کنندگی دلبستگی به تغییر در هر سه رابطه فقط رابطه‌ی بین رهبری اخلاقی و رضایت شغلی تحت تأثیر این نقش قرار دارد. شاخص های نیکویی برازش مدل مؤید برازش مطلوب بود. با توجه به تأثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد سازمانی راهکارهای توسعه و دست یابی مدیران به شیوه ی اعمال انواع مدیریت مبتنی بر رهبری اخلاقی در سازمانها پیگیری شود. مدیران برای افزایش عملکرد سازمانی به دنبال مشارکت کارکنان در فرآیند تغییرات درون سازمانی و نوآورانه باشند و شیوه های مختلف افزایش رضایت شغلی را در ابعاد مادی و معنوی فراهم نمایند. توسعه رفتار شهروندی سازمانی با آموزش و تشویق کارکنان برای افزایش عملکرد سازمانی را در اولویت قرار دهند.
 
واژه های کلیدی : دلبستگی به تغییر، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، رهبری اخلاقی، عملکرد سازمانی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the moderating role of attachment to change in structural relations of ethical leadership, job satisfaction and organizational citizenship behavior and organizational performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad ali Nadi 1
  • Nozhatozaman Moshfeghi 2
  • Hajarsadat Mir Lohi
چکیده [English]

This study aimed to assess the role of regulators attachment to change in the relationship between ethical leadership, job satisfaction and organizational citizenship behavior and organizational performance was carried out. Methods causal correlation and school administrators southwest of Esfahan city was the population of 263 people. The sample size was elected to the society. The tool was a questionnaire that its reliability was calculated by Cronbach's alpha. Data analysis using the Statistical Package for the Social Sciences version 22 and partial least squares was conducted. Predictor variables and there is a significant positive relationship with organizational performance.  All three variables attachment change, ethical leadership and job satisfaction and organizational performance are predictable. Structural equation modeling showed that ethical leadership and job satisfaction, organizational performance and organizational citizenship behavior has a direct and significant relationship. Despite the moderating role of attachment to the change in all three relationships only the relationship between ethical leadership and job satisfaction are affected by this role. Perceived goodness of fit parameters desirable. Due to the impact of ethical leadership on organizational performance solutions to develop and acquire administrators to apply a variety of management practices based on ethical leadership in organizations followed. Managers are looking to increase organizational performance and employee involvement in organizational change processes and innovative ways to increase job satisfaction and provide material and spiritual dimensions. Development of organizational citizenship behavior by teaching and encouraging employes to increase organizational performance in priority.
 
Keywords: attachment to change, ethical leadership, job satisfaction, moderating role, organizational citizenship behavior, organizational performance
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment to change
  • ethical leadership
  • Job Satisfaction
  • moderating role
  • organizational citizenship behavior
  • organizational performance
 
-         اخوان، پ.؛ یزدی مقدم، ج. (1392)، بررسی توأم نقش اصول اخلاقی و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم، شماره2، صص1-16.
-         براتی احمدآبادی، ه. ؛ عریضی، ح. ؛ نوری، ا. (1389)،رابطةبینجو سازمانیووجدانکاریباعملکردشغلی، فصلنامة روانشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره1، صص65-81.
-         بهارلو ،م.؛ بشلیده،ک. ؛ نعامی، ع.؛ هاشمی شیخ شبانی، س.ا.(1394)، تحلیل رابطه رهبری اخلاقی ورفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم وفناوری، سال دهم، شماره1، صص 19-27.
-         پور مختاری، ا.؛ کریمی، ف.(1395)، رابطهادراکازرهبریموثقبارفتارهایانحرافیکارکنانستادی آموزشوپرورششهراصفهان، نوآوری های مدیریت آموزشی، سال دوازدهم، شماره1، صص55-68.
-         خاوند، ف. ( 1378)، نگاهی به اقتصاد ایران: کارنامه سال های سترون، ایران نامه ، شماره 68 و 69 ، صص645-658.
-         دهقان، ن.؛ فتحی، ص. ؛ گرجامی، س. ؛ ولی وند زمانی، ح. (1391)، تاثیر تعهد مدیران بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عملکرد کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست ودو، شماره67، صص97-128.
-         راهداری شمالی، ا. (1389)، رهبری اخلاقی در سازمان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین الملی مدیریت و نوآوری، ایران، شیراز ، http://www.civilica.com/Paper-MIEAC01-MIEAC01_445.html
-         رستمی،س. ؛ احمدلو، م.(1395)،مقایسهرضایتشغلیمعلمانمدارسدورهابتداییادارهآموزشوپرورشناحیه4 تبریزبراساس منابعقدرتمدیران، نوآوری های مدیریت آموزشی، سال یازدهم، شماره 4، صص91-104.
-         رضایی صوفی، م.؛ دوستار، م.؛ سعادت، م. (1391)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان، پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، سال دوم، شماره1، 61-72.
-         زارعی متین، ح. ؛ جندقی، غ. ؛ توره، ن. (1385)، شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، فرهنگ مدیریت، سال دوازدهم، شماره4، صص31-64.
-         شفیع آبادی ، ع. ؛ خلج اسدی، ش. (1389)،بررسی رابطه بین رضایت شغلی باسلامت روانی کارکنان شاغل دانشگاه، فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال دوم ، شماره1، 27-33
-         صادق پورنطنزی، ف.(1391)،بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی آنان در دانشگاه سوره، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.
-         عربیون ، ا. ؛ دهقان نجم آبادی، ع. ؛رضا زاده ،آ.؛ حاجی فتحعلی، ع. (1392)،بررسی تأثیر میانجی گرایش کارآفرینانه بررابطه ی بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، سال هفدهم، شماره 5، صص55-74.
-         علی نژاد،ع.؛ کاظمی،ا.؛ پیشاهنگ بناب، م.(1393)، بررسی ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی (OCB)و عملکرد کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست وسوم، شماره 74، صص 73-98.
-         علیرضایی، ن.؛ مساح، ه. ؛اکرمی، ن. (1392)،رابطه وجدان کاری با عملکرد شغلی، فصلنامه اخلاق در علوم فناوری ،سال هشتم ، شماره2، صص1-11.
-         قلی پور، آ.(1386)، جامعه شناسیسازمانها رویکرد جامعه شناختیبه سازمان ومدیریت، تهران : سمت.
-         مجیدی، ع. (1380)، رضایت شغلی و عملکرد، فصلنامه دانش انتظامی، سال هشتم، صص98-119.
-         مردانی، ش.؛ نصیری پور، ا. ا. ؛ نیکومرام، ه. ؛ بهزادی، م.ح. ؛ مردانی، ن. (1392)، بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکردHSE کارکنان در صنعت قالب سازی، دو ماهنامه سلامت کار ایران، سال دهم، شماره 6، صص 107-120.
-         ملائی، ر.؛ قجاوند، ا.(1394)، نقشآفرینیرهبریاستراتژیکدربهبودعملکردسازمانی) موردمطالعه: صنعتبرقاستاناصفهان (، نوآوری های مدیریت آموزشی، سال دهم، شماره4 صص 117-130.
-         نادی ، م.ع. ؛ مقتدری، ن. (1393)، رابطه بین موازین اخلاقی، توانمندی روان شناختی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان های خصوصی شهر شیراز. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( پیاورد سلامت)، سال هشتم، شماره5،صص 399-414.
-         نصر اصفهانی، ع.؛ غضنفری، ا. ؛ عامری نسب، س. (1392)، رابطه بین رهبری اخلاقی و توانمند سازی کارکنان، دو فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره1، صص107-128.
-         یاسینی ، ع. (1394)، تبیینرابطهرفتارتحول آفرینمدیروبروندادهایعملکردشغلیمعلمانبرمبنای نظریههویتاجتماعی (موردمطالعهمدارسدولتیشهرایلام)، مدیریت و برنامه ریزی در نظامهای آموزشی، سال هشتم، شماره 15، صص49-70.