بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و بی‌تفاوتی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه اصفهان،ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت یادگیری سازمانی و بی‌تفاوتی سازمانی در دانشگاه اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری معاونت‌های (اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، پژوهشی، آموزشی) دانشگاه اصفهان به تعداد 344 نفر در سال 95-1394 بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، به تعداد 182 نفر تعیین گردید. روش نمونه‌گیری، تصادفی متناسب با حجم بود. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007)؛ پرسشنامه بی‌تفاوتی سازمانی دانایی‌فرد و همکاران (1389)، بود. یافته‌های پژوهش نشان داد که قابلیت یادگیری سازمانی با بی‌تفاوتی سازمانی و ابعاد آن به جزء بعد بی‌تفاوتی نسبت به ارباب‌رجوع رابطه منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه‌های قابلیت یادگیری سازمانی به جزء مؤلفه ریسک قادر به‌پیش‌بینی بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان می‌باشند (05/0 ≥P). همچنین نتایج آزمون t و تحلیل واریانس نشان داد بین بی‌تفاوتی سازمانی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی به جزء سن تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 ≤ )؛ و بین قابلیت یادگیری سازمانی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی به جزء جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد (05/0 ≥P).
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Relationship Between Organizational Learning Capabilities and Organizational Indifference Staff (Case study: Isfahan University Staff)

نویسندگان [English]

  • Hedayat allah Davarpanah 1
  • Reza Hoveida 2
چکیده [English]

 The purpose of this research was study the relationship between organizational learning capabilities and organizational Indifference employees in Isfahan university. Present research is practical and the method was descriptive correlative. Statistical population of the research included all isfahan university staff in four Vice Chancellor: Financial and Administrative, Educational, Research, Socio-cultural and student affairs university, 344 persons in year 2015-16. That based on Krejcie and Morgan table,182 persons selected as sample. With regard to the main purpose of this research stratified sampling was used. To collect information researcher has used two questionnaire, one  organizational Indifference Danaei fard et. Al. (1389), and the other organizational learning capability Chiva et. Al (2007). Findings showed:  the organizational learning capability has a significant and negative relationship with organizational Indifference and its dimensions except for indifference toward client (P). furthermore   Variance Analysis Results Showed  organizational learning capability Components except for risk can predict organizational Indifference. Also t-Test and variance analysis showed that there is no significant difference among organizational Indifference based on demographic features except for age (p≥0.05); and significant difference among organizational learning capability based on demographic features except fo

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • organizational Indifference
  • Staff
  • Isfahan university
-      اسد زاده، ا و حیدر زاده، ن. (1393). بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی(مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران). سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، استان گلستان-گرگان.
-      بودلایی، ح؛ کوشکی ج، علیرضا و ستاری نسب، ر. (1390). یادگیری و اعتماد سازمانی، حلقه های میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی. فرایند مدیریت و توسعه، (75): 94-66.
-      پاسبانی، م؛ سربازبرازنده، ت؛ رثائی سالاری، ز و  مهدی وش، ن. (1393). بررسی قابلیت‌های یادگیری سازمانی در بین کارکنان اداره کل امور مالیاتی شهرستان اردبیل. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز، مرکز همایش های علمی همایش نگار
-     جمشیدی، م و  بخشی، ن. (1389).  از بی توجهی تا بی‌تفاوتی: تبیین تئوریک مسألۀ بی‌تفاوتی سازمانی. همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان.
-      حیدری، م. (1392). بررسی روابط چندگانه میان یادگیری سازمانی، توانمند سازی های تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان، پایان نامه دکترا مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
-      دانایی‌فرد، ح و  اسلامی، آ. (1390). کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده بنیاد در عمل؛ ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی. چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
-      دانایی‌فرد، ح؛ حسن‌زاده، ع و سالاریه، ن. (1389). طراحی سنخه اندازه گیری بی‌تفاوتی سازمانی:پژوهش ترکیبی. اندیشه مدیریت راهبردی ، 4(2): 99-79.             
-     داورزنی، ه و اقدسی، م. (1384). ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت 29 آذر لغایت 1 دی ماه، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
-         رابینز، ا. (1393). تئوری سازمان،ساختار و طرح سازمانی. ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد،انتشارات صفار، چاپ چهلم.
-         رستگاری نیا، ژ. (1390). علل بروز بی‌تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله. اصلاح و تربیت، 10(117): 3-6
-     ریحانی، س؛ پورولی، ز و ریحانی، ح. (1392). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت بحران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی،قم، دانشگاه پیام نور.
-      زارعی م، حسن؛ نیکمرام، س؛ احمدی، م  و حیدری،ف. (1391). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه. مدیریت در دانشگاه اسلامی 2، 1(2): 122-107.
-      شائمی برزکی، ع؛ ابزری، م و مویدی، ز. (1393). تحلیل تأثیر ابعاد مدل ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام بر بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان(مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 3(3)، (پیاپی 10): 89-111.
-      طبائیان، ش. (1381). بررسی حیطه های بی‌تفاوتی دبیران دبیرستان های شهر اصفهان نسبت به دستورات مدیران . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ، مرکز علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران.ایران.
-      عباسی، س. (1389). سنجش قابلیت‌های یادگیری سازمانی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تحول،دانشگاه اصفهان.
-      عباسی، ه؛ عبدی، ح و کرمی متین، ب. (1392). مقایسه قابلیت های یادگیری سازمانی در کارکنان بیمارستان های بخش دولتی و خصوصی شهر کرمانشاه. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 17(12): 803-797.
-     قیطرانی، ا و  قیطرانی، ح. (1392). بررسی رابطه تعهد سازمانی و قابلیت یادگیری کارکنان کارخانه سیمان ایلام. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور.
-      کاکه مم، ا؛ ایرانی، ع؛ سخنور، م؛  اکبری، ا و درگاهی، ح. (1394). مطالعه ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستان های شهرتهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(پیاورد سلامت)، 9(5): 445-435.
-         مسعودنیا، ا. (1380). تبیین جامعه شناسی بی‌تفاوتی شهروندان در حیات اجتماعی و سیاسی. مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 167: 152-165.
-      ملاحسینی، ع؛ فرقانی، م ع و مرادخانی، ب. (1389). بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکردSMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP. نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، 2(3): 111-91.
-      مویدی، ز. (1392). تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی بر تناسب فرد – سازمان و بی تفاوتی – سازمانی کارکنان (مورد مطالعه :شرکت گاز استان اصفهان). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-تحول، دانشگاه اصفهان.
-      نصر اصفهانی، ع؛ صالحی، م و نصر اصفهانی، م. (1393). بررسی نقش عدالت سازمانی در بروز بی‌تفاوتی سازمانی (مطالعه موردی: بانک ملی ایران).  اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
-     نکوئی مقدم، م و بهشتی فرد، م. (1386). سازمان‌های یادگیرنده. انتشارات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی، معاونت توسعه مدیریت منابع،دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 1و13و24.