بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی گری هویت سازمانی آموزش و پرورش استان اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد پارس آباد مغان ، گروه مدیریت ، پارس آباد مغان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجی گری هویت سازمانی آموزش و پرورش استان اردبیل اجراء شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر610 نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل بوده که از بین آنها 240 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق فرمول کوکران به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری  داده ها، شامل سه پرسشنامه استاندارد، استفاده شد برای روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها از نظر متخصصان و اساتید صاحب نظر و پایایی پرسشنامه آلفای کرانباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss22و Lisrel8.54  استفاده شد. نتایج نشان داد که عملکرد شغلی کارکنان با ویژگیهای شخصیتی برون گرایی، انعطاف پذیری، با وجدان بودن همبستگی مستقیم معنادار، با روان رنجورخویی همبستگی معکوس معنادار و با دلپذیر بودن رابطه ای ندارد. همچنین در پژوهش حاضر نقش میانجیگری متغیر هویت سازمانی بر تاثیر بین ویژگی های شخصیتی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزش و پرورش استان اردبیل پذیرفته شد.در نهایت میتوان گفت که 50/0 عملکرد شغلی کارکنان از طریق یک ویژگی شخصیتی قابل پیش بینی است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Personality Characteristics and Job Performance of Employees with the Mediating Role of Organizational Identity of Education and training of Ardabil province

نویسنده [English]

  • KHIROLAH ، sarboland1352
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between personality characteristics and employees' job performance with the role of mediating organizational identity in Education and training of Ardabil province. The statistical population of this study was 610 employees of Education and training of Ardabil province and subsidiary governorates. 240 of them were selected as the statistical sample through Cochran's formula by simple random sampling. A tool for collecting data, a questionnaire, and a questionnaire Standards were used. For face and content validity, questionnaires were used by the experts and professors of the Cronbach Alpha questionnaire. Structural equation modeling was used to analyze the data using SPSS22 and LISREL8.54 software. The results showed that the job performance of employees with personality characteristics of extroversion, flexibility, conscientiousness, direct correlation with neuroticism Reverse correlation is meaningful and not correlated with pleasure. Also, in the present study, the role of mediation of organizational identity variable on the effect of personality traits on occupational performance of Education and training of Ardabil province staff was accepted. Finally, we can say that 50% of employee's job performance is predictable through a personality trait.
Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • job performance
  • organizational identity
  • Staff
  • Education and training of Ardabil province
-         الله وردی، م؛ فرح آبادی، س م، سجادی، السادات. ح .( 1388).اولویتبندیعواملمؤثربربهرهوریمنابعانسانیازدیدگاهمدیرانمیانیدانشگاهعلومپزشکیاصفهان. فصلنامه بیمارستان، شماره 35، صص45-  55.
-         بابائیان، ع. سامانی، ی. کرمی، ذ.( 1393).بررسیرابطة  ویژگیهایشخصیتیباعملکردشغلیکارکنانرستههای مأموریتیناجا، نشریة علمی-ترویجی. سال نهم. شماره 37.
-         بهبودی، م، هاشمیان، ک. پاشا شریفی، ح، نوابی نژاد، ش.(1393). پیشبینیکارکردخانوادهبراساسویژگیهایشخصیتیزوجین، دوره ی سوم، شماره ی 11 بهار.
-         حسینی، زخلقی، ز جابری، س. صدیقی، ا . صالحی ، ج . تفویضی، م .( 1392).مقایسهویژگیهایشخصیتیزوجینمتعارضوعادیبااستفادهازپرسشنامهشخصیتی 5 عاملینئومجلهعلمیپزشکیقانونی ، دوره 19، شماره 4 و 1، زمستان 91 و بهار 92
-         رحمان سرشت، حسین و محسن فرهادی نژاد.( 1389). مروری بر رابطه میان; هویت سازمانی و تعهد سازمانی. دو ماهنامه منابع انسانی، سال یازده، شماره 2، ص 12-29 .
-         رحمان سرشت، حسین، ساغروانی، سیما.( 1392). تأثیرهویتسازمانیوگرایشارزشینسبتبهکاربرتعهدعاطفیِکارکنان، پژوهش نامة مدیریت تحول، سال پنجم، شمارة 9.
-         سانتراک، جان دبلیو.(2005). زمینهروانشناسی، ترجمه، مهرداد فیروزبخت (1385) تهران، انتشارات رسا.
-         سرابی، امیر لعلی؛ شکری، صابر و بنی فاطمه، زهرا. (1393). بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و خودپنداره مثبت با عملکرد شغلی دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، همایش ملی مدیریت فرهنگ سازمانی و منابع انسانی، سنندج، آذرماه.
-         قایچلی، ب. اسدی قراباغی،م.( 1394). تاثیرنیتوشایستگیهایتسهیمدانشبرعملکردشغلیمدیرانسازمانهایپروژه محور مطالعهموردی: شرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمی، پژوهش های مدیریت در ایران ، دوره 19، شماره 4.
-         قلی پور، آرین، پورعزت، علی اضعر، محمدی، فرشته.( 1390). تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، دانشکده تهران، دوره 3، شماره 7، ص 149- 166.
-         گریفن، مورهد. (1375).رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، سید مهدی و معمارزاده، غلامرضا، تهران، انتشارات مروارید، چاپ اول
-         مشبکی ا.(1377). مدیریترفتارسازمانیتحلیلکاربردی، آموزشی از رفتار سازمانی. چاپ اول، تهران، نشر ترجمه. ، صفحه 100.
-         نصراصفهانی، مهدی، نصر اصفهانی، علی، نوری، ابولقاسم.(1390).رابطه خدمتگذار با تعهد سازمانی و مولفه های آن در کارکنان سازمان بهزیستی استان اصفهان ، پژوهشهای مدیریت ، سال چهارم ، شماره یازده ، ص 105-124.