بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی:کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت تولید دانشگاه تهران، استادیار دانشگاه پیام نور،

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده

این پژوهش به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف. از نوع پژوهش های کاربردی است.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان به تعداد  588 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 233 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش پرسش نامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون، پرسش نامه فرهنگ سازمانی و پرسش نامه رفتار شهروندی پادساکف استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد: کیفیت زندگی کاری و هر یک از مولفه های آن یعنی پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تامین فرصت رشد، امنیت مدام، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی و قابلیت های انسانی بر فرهنگ سازمانی کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان موثر است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Work Life Quality on Organizational Culture (Case Study: Lorestan Islamic Azad University Staff

نویسندگان [English]

  • seid mostafa hadadi 1
  • mohammadreza hashemi 2
چکیده [English]

This research is descriptive and of survey type and in terms of purpose is based on applied. 233 out of 588 staff of Islamic Azad University in  Lorestan province  were selected as the sample of the study. For collecting the required data, Walton Standard Quality of Life Questionnaire, Organizational Culture Questionnaire, and Citizenship Behavioral Inventory of Podsakoff  were used. Data were analyzed using SPSS20 software. The results of the study showed that the quality of work life and each of its components, namely  fair and adequate payment, safe and hygienic work environment, provision of growth opportunities, constant security, organization legality, social affiliation, overall living atmosphere, unity and social cohesion, and human capabilities, are effective on the organizational culture of the staff of Islamic Azad University of Lorestan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work life
  • organizational culture
  • Lorestan Islamic Azad University
-          آقاباباپور دهکردی، طاهره و نصر اصفهانی، علی (1391)، بررسی رابطه هویت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان، اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت، صص 19-1.
-          رحیمی، رضا. (1385). بررسیکیفیتزندگیکاریاعضایهیأتعلمیدانشگاهاصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
-          زاهدی، سیدمحمد (1381). «تغییر فرهنگ سازمانی»، مجله تدبیر. شماره 127.
-          شاهبندرزاده، حمید و یگانه و رضا و حسن پور، ندا (1389)، ارزیابی فرهنگ سازمانی نیروی انتظضامی و مقایسه آن با دانشگاه علوم پزشکی، سازمان دارایی و کشتی سازی: مدل ارزش های رقیب، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره اولف سال سوم.
-          میر کمالی ، سید محمد ، نارنجی ثانی ، فاطمه (1387) ، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف ، فصل نامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 48 ، تهران، ص 77 .
-          مصطفوی راد، فرشته؛ بهرنگی، محمدرضا؛ عسکریان، مصطفی؛ فرزاد، ولی االله ( 1389). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی با بیگانگی از کار مدیران مدرسه های متوسطه نظری شهرشیراز. مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، بهار 1389 ،دوره ششم، س 2-17 ، ش1: 78-45.