سنجش نقش میانجی بلوغ مدیریت دانش در رابطه میان فرصت های کارآفرینانه و سازگاری استراتژیک از دیدگاه خبرگان دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

چکیده

این تحقیق با هدف سنجش نقش میانجی بلوغ مدیریت دانش در رابطه میان فرصت های کارآفرینانه و سازگاری استراتژیک از دیدگاه خبرگان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات صورت گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزمایشی است و در میان انواع روش های تحقیق توصیفی در زمره مطالعه موردی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق، 450 نفر از خبرگان فعال در پروژه های صنعتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 207 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب می‌شود. روش نمونه گیری روش نمونه گیری تصادفی بوده است. اطلاعات جمعیت شناختی مربوط به خبرگان ابتدا مورد بررسی قرار گرفت و پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه، ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش، فرصت های کارآفرینانه و سازگاری استراتژیک در قالب مدل معادلات ساختاری تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق اثبات شد، فرصت های کارآفرینانه به صورت مستقیم و با توجه به نقش میانجی بلوغ مدیریت دانش بر سازگاری استراتژیک تاثیر گذار است. همچنین فرصت های کارآفرینانه نقش تاثیر گذار در سیستم های اطلاعاتی، سیستم های بازاریابی و فرایند کسب و کار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Mediating Role of Knowledge Management Maturity in the Relationship between Entrepreneurial Opportunities and Strategic Adaptation from Academic Experts’ Perspective

نویسنده [English]

  • Narges Mohammad AliPour
چکیده [English]

This study intends to evaluate the mediating role of knowledge management maturity in the relationship between entrepreneurial opportunities and strategic adaptation from perspective of experts in Science and Research branch of IAU. This research is an applied one and the data collection method is descriptive-non-experimental and is known as a case study. The statistical population of research includes 450 experts working in industrial projects of Azad University of Science and Research. Using Cochran formula, 207 individuals are selected as the statistical sample through random sampling. First, the demographic information about the experts was examined. After confirming the validity and reliability of the questionnaires, the relationship between knowledge management maturity, entrepreneurial opportunities, and strategic adaptation was analyzed in the form of structural equation model. Data analysis was performed using SPSS software and LISREL software. The results indicated that entrepreneurial opportunities directly affect strategic adaptation with respect to the mediating role of knowledge management maturity. Entrepreneurial opportunities also play an important role in information systems, marketing systems, and business processes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledgemanagement maturity
  • entrepreneurial opportunities
  • strategic adaptation
·       احمدپورداریانی،محمودومقیمی،سیدمحمد، (1386): " مبانیکارآفرینی "،چاپچهارم،انتشاراتفراندیش
·       بذرافشانحانیه،یزدانپناهاحمدعلی،خنیفرحسینوجندقیغلامرضا (1395)،بررسیهمراستاییاستراتژیککسبوکاروفناوریاطلاعاتازدیدیگاهمدیران،نشریهمدیریتفرهنگسازمانی،دوره 14،شماره2.
·       پورصادق،ناصر؛سخاوتی،سیدهیلدا؛ (1392)، " بررسیهمراستاییاستراتژیهایسازمانبااستراتژیهایبازاریابیدرشرکتهایبرترصنایعغذاییکشور"، آیندهپژوهیمدیریت (پژوهشهایمدیریت)، دوره  24، شماره  98.
·       سیدی، میرعلی؛ پورصادق، ناصر؛ اکبرپور، سولماز؛ (1391)، " سنجش همراستایی استراتژیک در سازمان های ایرانی"، دوره 1، شماره یک، صص 85-98.
·       علیاحمدیعلیرضا،برزینپورفرزادوکرمیمهران (1387)،مقایسهیالگوهایبلوغمدیریتدانش،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی،شماره 201.
·       کلاین، پل (2010). راهنمائی آسان تحلیل عاملی، ترجمه سید جلاال صدرالسادات و اصغر مینائی، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول
·       کمالیان،امینرضا،یعقوبی،نورمحمدوالیاسکردی،اشکان (1389) "مطالعهعواملموثربرکارآفرینیسازمانیونقشآندرپیادهسازیاستراتژیکارآفرینیسازمانی"،مجلهراهبردیاس،شماره 23.
·       مقیمی،سیدمحمد،رمضان،مجید (1392).مدیریتاستراتژیکوکارآفرینی،تهران: انتشاراتراهدانش.
·       هومن حیدرعلی (1388). شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهشی). چاپ دوم. تهران. نشر پارسا.
 
·       یحیی زاده یلدا، حجاریان مسعود (1389)،"رابطهمدیریتاستراتژیکومدیریتمنابعانسانی" کارشناسیارشدمدیریتتکنولوژی.
·       Chen, Chung-Jen, Huang, Jing-Wen. (2011).Strategic human resource practices and innovation performance -- The mediating role of knowledge management capacity
·       Chen, L., & Fong, P. S. (2012). Revealing performance heterogeneity through knowledge management maturity evaluation: A capability-based approach. Expert Systems with Applications, 39(18.(
·       Chong, A. Y, Chan, T. S. C, Ool, K. B, Darmawan, N. (2011), Does employee alignment affect business-IT alignment? An empirical analysis, Journal of Computer Information Systems, Spring.
·       Doreen L.,(2012), Entrepreneur Business Opportunity, Jul 11
·       Dorri, M., Kazemipour, H., & Peydaei, M. M. (2014). Proposing a Model for the Selection of Repair and Maintenance Strategy for It Systems with the Help of Dematel and ANP Fuzzy Process. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(6), 202-218.
·       Faridpoor B., Mohammadi E., Seidi M. (2016), The relationship between entrepreneurial opportunities andGottschalk P.; Knowledge management systems: Value shop creation; Hershey, PA: Idea Group Publishing, 2006.
·       Gundry, L. K., & Kickul, J. R. (2006). Entrepreneurship strategy: changing patterns  in new  venture  creation,  growth,  and  reinvention.  Sage  Publications, Incorporated.
·       Henderson J. C, Venkatraman, N (2000), Strategic alignment: leveraging information technology for transforming organizations, IBM Systems Journal, 38(2&3.(
·       Khatibian, N., Hasan gholoi pour, T., & Abedi Jafari, H. (2010). Measurement of knowledge management maturity level within organizations. Business Strategy Series, 11(1).
·       Lee,  J.  H.,  &  Venkataraman,  S.  (2006).  Aspirations,  market  offerings,  and the pursuit  of  entrepreneurial  opportunities.  Journal  of  Business  Venturing, 21(1).
·       O’Cass A., Viet Ngo L., Heirati N. (2012). Examining market entry mode strategies via resource-based and institutional influences: Empirical evidence from a region within-country economy context. Australasian Marketing Journal 20.
·       Reich B. H, Benbasat, I (2000), Factors that influence the social dimension of alignment between business and it objectives, MIS Quarterly, 1(20).
·       Sarri,  K.  K.,  Bakouros,  I.  L.,  &  Petridou,  E.  (2010).  Entrepreneur  training for creativity  and  innovation.  Journal  of  European  Industrial  Training,  34(3).
·       Shepherd, D. A., Covin, G, F., Kuratko F. D. (2008). "Project Failure fromCorporate Entrepreneurship: Managing the Grief Process", Journal ofBusiness Venturing, 24(6).
·       Short, J. C., Ketchen J. r, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. (2010). The concept of “opportunity” in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36(1).