بررسی رابطه بین خودشیفتگی با عزت نفس و رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی کارکنان در دانشگاه گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آباد کتول، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد علی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسلامی ،علی آباد کتول، ایران

چکیده

آن چه همواره مورد توجه روان شناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده، رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان می باشد لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین خودشیفتگی با عزت نفس و رضایت شغلی با توجه به نقش میانجی رفتار شهروندی کارکنان در میان کارکنان دانشگاه گلستان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری آن کلیه کارکنان دانشگاه گلستان به تعداد 120 نفر می باشد و تعداد نمونه نیز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،92 نفر بوده است . ابزار گرداوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه است که از چهار پرسشنامه خود شیفتگی دونالد و جان(2011) ، پرسشنامه عزت نفس دونالد و جان (2011)، پرسشنامه رضایت شغلی مینوسوتامی(1995) و پرسشنامه رفتار شهروندی ارگان (1998) استفاده‌شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن‌ها بالای 7/0 بوده است.  جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر نرم‌افزار لیزرل استفاده‌شده است. نتایج حاکی از آن است که تمامی فرضیات پژوهش تایید شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Narsissism, Self-esteem, and Job Satisfaction with Respect to the Mediating Role of Citizenship Behavior of of Golestan University Staff

نویسندگان [English]

 • samereh shojaei 1
 • Mansooreh Sadeghi 2
 • Malihe Maghsoodlou
1 Department of management, Aliabad Katoul branch, Islamic Azad university, Aliabad Katoul, Iran
چکیده [English]

What has been of importance for psychologists and sociologist is job satisfaction and its effect on morality and productivity, so the chief goal of the present study is to shed light on the relationship among narcissism, self-esteem, and job satisfaction  of Golestan university staff with respect to the mediating role of citizenship behavior. Research method  is survey- descriptive and of correlational type. The population  were all 120 employees of Golestan university. The sample of the study were 92 employees who were randomly selected through Morgan Table. Data were collected through four questionnaires: Donal and John’s (2011) narcissism, Gardner and Pierce (2011) qustionnaire for self-esteem, Minesotami ‘s (1995)questionnaire for job satisfaction, and organizational citizenship behaviors of Organ (1998).The reliability of all those questionnaires were measured above 0.7 through Cronbach's alpha. The employed methodology was descriptive- correlational and data were analyzed utilizing structural equitation modeling (SEM). The results indicated that all research hypotheses were confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • narcissism
 • self esteem
 • Job Satisfaction
 • Citizenship Behavior
 • Golestan University staff
 • آتش پور  ، سید حمید ؛ قاسمی ، مجید .(1392). عزتنفسسازمانی،فصلنامه احیا، شماره 45.
 • ابراهیمی نژاد،مهدی ؛ سلیمیان،محمود.(1386). بررسی رابطه عزت نفس با انگیزه پیشرفت کارکنان، پیام مدیریت،شماره 23و24، 32.
 • حاجلو ،نادر ؛ صبحی قراملکی ، ناصر ؛ محمدی ، عیسی.(1392). بررسیآزمایشیتاثیرکمالگراییبررویتجربهغروروعزتنفس، نشریه علوم رفتاری ، شماره 24. 
 • رئیسی ،عباس؛ پوراعتمادی، مسعود ؛ جعفریان، هادی.(1392). بررسیرابطهبینعزتنفسورفتارشهروندیسازمانی (مطالعهموردیکارکنانفرماندهیانتظامیاستانبوشهر)، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر،دوره4،شماره15،67-49.
 • رنجبریان،رسول ؛ موسی پور،نعمت الله ؛ قزل ایاق،محمد.(1384). رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمانهای دولتی.فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 48،87.
 • زال پور، خدیجه ؛ شهیدی،شهریار؛زرانی،قریبا؛مظاهری،محمدعلی؛ حیدری،محمود.(1394). همدلیونحوهتنظیمهیجانشناختیدرانواعخودشیفتگی، مجله پایش، دوره 14،شماره2، 247-239.
 • شفرتیز،جی ام و جی استوان،اوت.(1379).تئوری سازمان:اسطوره ها،ترجمه علی پارسائیان،جلد اول،تهران:انتشارات فرزانه،چاپ اول.
 • شفیعی،حسن؛صفاری نیا، مجید.(1390). خودشیفتگی،عزتنفسوابعادپرخاشگریدرنوجوانان،فرهنگ مشاوره،دوره2،شماره6،147-122.
 • صادقیان،فاطمه ؛ عابدی،محمدرضا ؛ باغبان،ایران. (1389).بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،دوره دوم،شماره4،116.
 • صفاری نیا، مجید ؛تدریس تبریزی،معصومه,محتشمی،طیبه؛حسن زاده،پرستو.(1393). تاثیرمولفههایشخصیتجامعهپسندوخودشیفتگیبربهزیستیاجتماعیدرساکنانشهرتهران، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره15،شماره 3، 44-35.
 • صمدی میارکلائی، حسین ؛ صمدی میارکلائی، حمزه ؛ بابایی، عباس.(1394). رابطۀرفتارشهروندیسازمانیورضایتشغلیدرکارکنانصنایعنساجیجمعیتهلال‌احمرجمهوریاسلامیایران، فصلنامۀ علمی- پژوهشی امداد و نجات، سال هفتم، شمارة 1،113-102.
 • طولابی ،زینب ؛ صمدی، سعید؛ مطهری نژاد، فاطمه.(1392). بررسینقشمیانجیعزتنفسوخودکارآمدیدررابطهبینسبکزندگیاسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد ، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، شماره 9،132-115. 
 • عاشق آبادی ، پیوند؛ برج علی ، احمد؛ حسین ثابت، فریده.(1394). رابطهعزتنفسوشرمباجلوههایآشکاروپنهانخودشیفتگیدردانشجویان،  مطالعات روان شناختی، سال سوم، شماره2.
 • عسگری زاده ، سیدعلی.(1392). رابطههوشمعنویورفتارشهروندیسازمانیکارکنانبندرامیرآباد، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
 • علیزاده ، لیلی؛ حسینی ، فاطمه سادات؛ محمد زاده ، حسن.(1394). ارتباطخودشیفتگیوادراکبدنیدرمردانبدنساز، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره11،شماره 21 ،82-75.
 • قربانی، رحیم؛ عرفانی، سمیه.(1393). بررسیتاثیرویژگیشخصیتیخودشیفتگیمدیرانبرروحیهووفاداریکارکنان، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار.
 • قلی زاده،محمدرضا.(1389).بررسیتاثیرسبکهایرهبریبررضایتشغلیکارکناننیرویانتظامی،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال هفتم،شماره 28.
 • مقیمی،سید محمد.(1386). پژوهشنامه مدیریت،تهران،انتشارات ترمه.
 • میرکمالی ، سید محمد ؛ نارنجی ثانی ، فاطمه.(1387). بررسیرابطهکیفیتزندگیکاریورضایتشغلیبیناعضایهیئتعلمیدانشگاههایتهرانوصنعتیشریف، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،دوره 14،شماره2، 101-71.
 • وحدانی اسدی ،محمدرضا ؛ تنهای رشوانلو،فرهاد؛ روحانی،زهرا؛ مهدیان،حسن.(1393). نقشپیشبینیکنندگیعواملشخصیتی،عزتنفسوجهتگیریمذهبیدررفتارشهروندیسازمانی، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،دوره15،شماره1،129-121.