بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

2 کارمند آموزش و پرورش شهر زنجان

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط رسته شغلی با عملکرد کارکنان انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد استراتژی سازمانی و عملکرد و  شکل گیری چهارچوب نظری ،متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده گردید.که روایی محتوای آن توسط خبرگان تایید شد.وضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 832/0درصد به دست آمد. نمونه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل 248نفراز  کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر زنجان که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. نتیجه تحلیل های آماری و آزمون فرضیات تحقیق به کمک ضریب همبستگی نشان داد که بین رسته شغلی و عملکرد کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد و  در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راه کارهایی به  آموزش و پرورش و محققان بعدی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Job Ranking of Employees and their Performance in Education Office in Zanjan

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Sadat Abtahi
 • Khadijeh Nadri 1
 • Server Ali Qizilbash 2
 • Hanieh Badiee 3
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between job ranking of employees and their performance in education office in Zanjan. This is an applied research and data collection was of survey type. After studying the literature, the variables of the study were identified and research hypotheses were formulated. The dependent variable was measured through a questionnaire whose reliability was calculated through Cronbach’s Alpha as .83. The sample of this study included 248 employees of education department in Zanjan who were randomly selected. Coefficient of correlation used in data analysis revealed that there was significant relationship between employees’ performance and their job ranking. Finally, based on the obtained results, suggestions were presented to further researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goals
 • human resources
 • Technology Structure
 • performance
 • Job Ranking
 • آذر، عادل و مومنی، منصور(1380)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
 • آهنچیان، محمدرضا (1389)، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از دیدگاه مدیران و کارکنان: الزامات تغییر،  سطح رضایت، آسیب ها، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • چشم براه، محسن و مرتضوی، محسن ( 1386 )، مدیریتبرونسپاریاثربخش ، چاپ اول، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
 • حاج علیان، فرشاد(1390)" طراحی الگوی تصمیم گیری تعیین فعالیت های قابل برون سپاری در بخش منابع انسانی صنعت نفت" پایان نامه ی دکتری، دانشگاه علامه،دانشکده ی مدیریت و حسابداری.
 • خاکی، غلامرضا(1384)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران- انتشارات بازتاب.
 • دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل (1377)، روش شناسی پژوهش های کمی در مدیریت،رویکردی جامع، انتشارات صفار
 • رضائیان، علی (1390). تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ سوم.
 • رهنورد، فرجه اله (1387). عوامل موثر بر ارتقای عملکرد سازمان های دولتی ایران. پژوهشنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ی 4 .
 • سپهری، مهران (1391)" عوامل کلیدی موفقیت کارفرما در برونسپاری پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی شهرداری تهران)" پایان نامه ی کارشناس ارشد،دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد.
 • طالبی، کامبیز و زالی، محمدرضا و پیرویان، بنقشه (1388)،" برون سپاری در کسب و کارهای کوچک و متوسط" ، فصلنامه ی توسعه کار آفرینی، شماره 5، ص81-107
 • قدسی پور، سید حسن (1384) "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"، تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • مناقبی، حمید (1385)" بررسی عوامل موثر در تصمیم گیری برون سپاری IT سازمان هواپیمایی کشور به عنوان موردی" پایان نامه ی کارشناس ارشد، دانشگاه علامه،دانشکده ی مدیریت و حسابداری.
 • میرسپاسی, ناصر. 1384. مدیریتاستراتژیکمنابعانسانی وروابطکار(چاپ بیست وچهارم). تهران : انتشارات امیر, 1384.
 • سعادت, اسفندیار. (1385)مدیریتمنابعانسانی(چاپ دهم). تهران : انتشاراتسمت.
 • رابینز، استیفن، ( 1378)، مدیریت رفتار سازمانی،ترجمه: امیدواران، فرزاد، انتشارات کتاب مهربان.
 • ال. دفت، ریچارد، (1380). تئوری و طراحی سازمان؛ ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی؛ تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، ج 2.
 • حسنلو، حسین، (1390)، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی  و تمایل به ارزیابی کیفیت در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
 • حقیقی، محمدعلی و دیگران . (1382) . مدیریت رفتار سازمانی، تهران، ترمه ، چاپ دوم