بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شاغل در واحدهای مختلف بیمارستان توحید جم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی کارکنان شاغل در واحدهای مختلف بیمارستان توحید جم انجام گرفته است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 200نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های فرهنگ سازمانی دنیسون(1991) و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون(1973) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) پاسخ دادند. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود . تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد که مولفه ی تعهد عاطفی با مولفه های پرداخت منصفانه ، محیط کار ایمن ، تامین فرصت رشد ، وابستگی اجتماعی ، قانون گرایی، فضای کلی زندگی،  یکپارچگی اجتماعی، مشارکتی، ثبات و یکپارچگی، انعطاف پذیری، ماموریتی رابطه مثبت و معنادار دارد. مولفه ی تعهد هنجاری با مولفه های پرداخت منصفانه، محیط کار ایمن ، تامین فرصت رشد، وابستگی اجتماعی، قانون گرایی، یکپارچگی اجتماعی، توسعه انسانی، مشارکتی، ثبات و یکپارچگی، انعطاف پذیری، ماموریتی رابطه مثبت و معنادار دارد. مولفه ی تعهد عقلانی تنها با مولفه ی یکپارچگی اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارد . تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که مولفه های وابستگی اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی توانستند 21 درصد واریانس متغیر تعهد سازمانی در کارکنان تبیین می کنند . مولفه ی مشارکتی توانستند 21 درصد واریانس متغیر تعهد سازمانی در کارکنان تبیین می کنند و کیفیت زندگی کاری پیش بین قوی تری نسبت به فرهنگ سازمانی برای تعهد سازمانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Organizational Culture, Quality of Work Life, and Organizational Commitment of the staff in Different Wards of Tohid Jam Hospital

نویسندگان [English]

 • sosan sahami
 • negar amiri
 • enayatola hosinzeei
چکیده [English]

This study aimed at investigating the relationship among organizational culture, quality of work life, and organizational commitment in different wards of Tohid Jam Hospital. To this end, 200 people were selected through convenience sampling and completed Denison’s organizational culture survey (1991), Walton’s quality of work life questionnaire (1973), and Allenor’s organizational commitment questionnaire (1990). The correlational research design was applied in this study. Pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to analyze data. The results of data analysis revealed that there was a significant and positive relationship between affective commitment, and fair payment, secure workplace, growth opportunity provision, social dependence, legalism, whole living space, social and cooperative integration, stability and unity, flexibility, and mission. Norm commitment established a significant and positive relationship with fair payment, secure workplace, growth opportunity provision, social dependency, legalism, whole living space, social integration, human and cooperative development stability and unity, flexibility, and mission. Meanwhile, mental commitment had a significant and positive relationship with social integration. Analysis of regression reflected that social dependency and integration could predict 21 percent of personnel organizational commitment variance. Cooperative factors were able to define 21 percent of personnel organizational commitment variance and quality of work life was a stronger predictor for organizational commitment compared with organizational culture.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational culture
 • quality of work life
 • Organizational Commitment
 • آتش پور  ، سید حمید ؛ قاسمی ، مجید .(1392). عزتنفسسازمانی،فصلنامه احیا، شماره 45.
 • ابراهیمی نژاد،مهدی ؛ سلیمیان،محمود.(1386). بررسی رابطه عزت نفس با انگیزه پیشرفت کارکنان، پیام مدیریت،شماره 23و24، 32.
 • حاجلو ،نادر ؛ صبحی قراملکی ، ناصر ؛ محمدی ، عیسی.(1392). بررسیآزمایشیتاثیرکمالگراییبررویتجربهغروروعزتنفس،نشریهعلومرفتاری ، شماره 24. 
 • رئیسی ،عباس؛ پوراعتمادی، مسعود ؛ جعفریان، هادی.(1392). بررسیرابطهبینعزتنفسورفتارشهروندیسازمانی (مطالعهموردیکارکنانفرماندهیانتظامیاستانبوشهر)، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی بوشهر،دوره4،شماره15،67-49.
 • رنجبریان،رسول ؛ موسی پور،نعمت الله ؛ قزل ایاق،محمد.(1384). رابطه بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمانهای دولتی.فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 48،87.
 • زال پور، خدیجه ؛ شهیدی،شهریار؛زرانی،قریبا؛مظاهری،محمدعلی؛ حیدری،محمود.(1394). همدلیونحوهتنظیمهیجانشناختیدرانواعخودشیفتگی، مجله پایش، دوره 14،شماره2، 247-239.
 • شفرتیز،جی ام و جی استوان،اوت.(1379).تئوری سازمان:اسطوره ها،ترجمه علی پارسائیان،جلد اول،تهران:انتشارات فرزانه،چاپ اول.
 • شفیعی،حسن؛صفاری نیا، مجید.(1390). خودشیفتگی،عزتنفسوابعادپرخاشگریدرنوجوانان،فرهنگ مشاوره،دوره2،شماره6،147-122.
 • صادقیان،فاطمه ؛ عابدی،محمدرضا ؛ باغبان،ایران. (1389).بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان آموزش و پرورش منطقه جرقویه سفلی،فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،دوره دوم،شماره4،116.
 • صفاری نیا، مجید ؛تدریس تبریزی،معصومه,محتشمی،طیبه؛حسن زاده،پرستو.(1393). تاثیرمولفههایشخصیتجامعهپسندوخودشیفتگیبربهزیستیاجتماعیدرساکنانشهرتهران، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، دوره15،شماره 3، 44-35.
 • صمدی میارکلائی، حسین ؛ صمدی میارکلائی، حمزه ؛ بابایی، عباس.(1394). رابطۀرفتارشهروندیسازمانیورضایتشغلیدرکارکنانصنایعنساجیجمعیتهلال‌احمرجمهوریاسلامیایران، فصلنامۀ علمی- پژوهشی امداد و نجات، سال هفتم، شمارة 1،113-102.
 • طولابی ،زینب ؛ صمدی، سعید؛ مطهری نژاد، فاطمه.(1392). بررسینقشمیانجیعزتنفسوخودکارآمدیدررابطهبینسبکزندگیاسلامی و سازگاری اجتماعی جوانان شهر مشهد ، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، شماره 9،132-115. 
 • عاشق آبادی ، پیوند؛ برج علی ، احمد؛ حسین ثابت، فریده.(1394). رابطهعزتنفسوشرمباجلوههایآشکاروپنهانخودشیفتگیدردانشجویان،  مطالعات روان شناختی، سال سوم، شماره2.
 • عسگری زاده ، سیدعلی.(1392). رابطههوشمعنویورفتارشهروندیسازمانیکارکنانبندرامیرآباد، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین.
 • علیزاده ، لیلی؛ حسینی ، فاطمه سادات؛ محمد زاده ، حسن.(1394). ارتباطخودشیفتگیوادراکبدنیدرمردانبدنساز، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دوره11،شماره 21 ،82-75.
 • قربانی، رحیم؛ عرفانی، سمیه.(1393). بررسیتاثیرویژگیشخصیتیخودشیفتگیمدیرانبرروحیهووفاداریکارکنان، اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار.
 • قلی زاده،محمدرضا.(1389).بررسیتاثیرسبکهایرهبریبررضایتشغلیکارکناننیرویانتظامی،دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال هفتم،شماره 28.
 • مقیمی،سید محمد.(1386). پژوهشنامهمدیریت،تهران،انتشارات ترمه.
 • میرکمالی ، سید محمد ؛ نارنجی ثانی ، فاطمه.(1387). بررسیرابطهکیفیتزندگیکاریورضایتشغلیبیناعضایهیئتعلمیدانشگاههایتهرانوصنعتیشریف، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،دوره 14،شماره2، 101-71.
 • وحدانی اسدی ،محمدرضا ؛ تنهای رشوانلو،فرهاد؛ روحانی،زهرا؛ مهدیان،حسن.(1393).نقشپیشبینیکنندگیعواملشخصیتی،عزتنفسوجهتگیریمذهبیدررفتارشهروندیسازمانی، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،دوره15،شماره1،129-121.