ارائه مدلی برای توسعه مشارکت اعضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پژوهش ، ارائه مدلی برای توسعه مشارکت اعضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی (مورد مطالعه واحد های دانشگاهی استان تهران) بود. روش تحقیق، پیمایشی از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت و نیمه وقت واحدهای دانشگاه‌ آزاد‌ اسلامی استان تهران تشکیل می دهد که تعداد آنها در مقطع زمانی انجام پژوهش، بالغ بر 5922 نفر بود. 415 نفر از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه نهایی پژوهش تعیین گردید. نمونه گیری بر اساس روش خوشه ای و در داخل هر خوشه به صورت تصادفی انجام گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته شامل 40 سوال بسته و یک سوال باز(مجموعا 41 سوال) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه قبل از اجرا با نظر خواهی از 5 نفر از صاحبنظران و مدیران حوزه پژوهش مورد تایید واقع گردید . پایایی پرسشنامه در مرحله اجرای آزمایشی با روش آلفای کرونباخ در سطح 97% مورد تایید قرار گرفت . برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی نظیر فراوانی ، درصد ، واریانس، میانگین و نرم افزار SPSS و در زمینه آمار استنباطی از روش تحلیل عاملی از نوع اکتشافی و آزمون KMOبارتلت، و برای تعیین اعتبار و کیفیت  مدل طراحی شده ، محقق از شاخص های روایی همگرا، متوسط واریانس استخراج شده (AVE)، شاخص روایی تشخیصی (معیار فورکر- لارکر) و شاخص اشتراک ( CV.com) شاخص افزونگی، شاخص استون–گایسلر) (CV. red استفاده نمود . نتیجه محاسبات ، مدل ارایه شده را با توجه به بار عاملی بدست آمده ( عوامل اداری و سازمانی با بار عاملی 0.618 ، عوامل اجتماعی و فرهنگی با بارعاملی 0.599  عوامل مالی و اقتصادی با بارعاملی 0.618 ، عوامل فردی و حرفه ای با بارعاملی 0.605، تسهیلات و نوع فعالیت پژوهشی با بارعاملی0.617، رفع موانع و مشکلات با بارعاملی  0.651 )را مورد تایید قرار داد .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Developing Faculty Members’Collaboration in Research Activities of Islamic Azad University (in Tehran Province)

نویسنده [English]

 • hamid valaeisharif
چکیده [English]

The purpose of this research was to present a model for developing faculty members’collaboration in research activities of Islamic Azad University in Tehran Province. The research  method was surveying and the statistical population of this study all part-time and full-time faculty members of Islamic Azad University branches in Tehran province, who were 5922 people. 415 were selected as the sample through Cocron’s formula. To collect the data, a researcher-made questionnaire that contained 41 questions (one open-ended question) was used. The validity of the questionnaire was confirmed by five expert`s in the field, and its reliability was measured as .97 through Cronbach’s alpha. Data analysis procedure, auch as descriptive, variance, mean, and KMO were applied through SPSS software. The results showed that developing collaboration of faculty members in research activities has six main components include administrative and organizational, social and cultural (.599), financial and economic (.618), personal and professional (.605), facilities and type of research activity (.617), and solving research barriers (.651). 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Collaboration
 • Research activities
 • Faculty members
 • سبحانى نژاد، مهدى و افشار، عبد الله. ( 1388 ).مانع زدایى از نهضت تولید علم راهکارى بنیادى در نوآورى فعالیت هاى پژوهشى دانشگاهى، فصلنامه علمى، ترویجى مدیریت در دانشگاه اسلامى، سال سیزدهم ،.21شماره 1، ص 4
 • ظهور، علیرضا و فکری، علیرضا ( 1381 ). موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصلنامه پایش، سال دوم، ش 2، ص 120-113
 • صبورى، على اکبر ( 1387 ) ، تولید علم ایران در سال 2008 ، فصلنامه رهیافت، شماره 43 ، صص 38-21
 • شفیع زاده ،احسان .جمالی پاقلعه ،مرتضی.(1391).رویکرد تحلیلی مقایسه ای به تحقیق و توسعه در ایران و چند کشور پیشرفته. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد.سال هشتم.شماره31.تابستان
 • فیض ،داوود.(1385).بررسی جایگاه علوم انسانی در نظام آموزشی ،پژوهشی و مدیریتی کشور و ارائه راهکارهای ارتقائ آن با استفاده از مدل SWOT.کنگره ملی علوم انسانی:وضعیت امروز ،چشم انداز فردا . تهران:24-24 اسفندماه
 • سجادیان ، سید محمد.(1385).نقش دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در ارتقاء علوم انسانی.کنگره ملی علوم انسانی:وضعیت امروز ،چشم انداز فردا . تهران:24-24 اسفندماه
 • عزیزی ،نعمت الله.پارسا ، سید احمد.(1390).آسیب شناسی نا کار آمدی تحقیقات در علوم انسانی .اولین همایش بین المللی آموزش عالی دانشگاه کردستان :28-27 اردیبهشت ماه
 • قورچیان ، نادر قلی .جعفری ، پریوش .قانعی ، مصطفی . شایان ، بهرام .(1393).پیوند بین آموزش و پژوهش در دانشگاهها ی برتر جهان : مطالعه مروری با ارائه یک الگوی مفهومی . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .دوره 14.شماره8
 • فرد لاننبرگ و بورلی ایربای.(۱۳۹۰).شیوه نگارش موفقیت آمیز پایان نامه (فوق لیسانس) و رساله (دکتری): (نکات و راهبردهایی برای دانشجویان علوم اجتماعی و علوم رفتاری).ترجمه. .تهران : انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • سیف ،علی اکبر.(1388).روانشناسی تربیتی، تهران :انتشارات رشد.
 • قانعی‌راد ،محمدامین .(1391). وضعیت اجتماع علمی در رشته‌های علوم اجتماعی، تهران :انشارات سمت ص28.
 • روشه،گی.(1376).جامعه شناسی تالکوت پارسونز. ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر. تهران : موسسه انتشاراتی تبیان.
 • قانعی‌راد، محمدامین.( 1385).«وضعیت اجتماع علمی در رشته‌های علوم اجتماعی»، علوم اجتماعی، ش 27 ، ص 55-27.
 • توکل ،محمد . (1390).جامعه شناسی علم.انتشارات قومس.تهران

ریتزر، جورج؛ گودمن، داگلاس جی. (1390). نظریه جامعه شناسی مدرن، ترجمه : خلیل میرزایی و   عباس لطفی زاده، تهران: انتشارات جامعه شناسان، چاپ اول