بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی‌گری یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

همواره در بیشتر سازمان ها در سرتاسر دنیا مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد سازمان های خویش می باشند. تحقیقات مدیریتی بر اهمیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد تاکید دارند. این پژوهش قصد دارد تا به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری یادگیری سازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی بپردازد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به تعداد 250 نفر می باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول تعیین حجم نمونه 82 تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد بود که روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوا و سازه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شد. پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار، تمامی فرضیات مطرح شده در پژوهش پذیرفته شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge Management on Financial Performance with the Mediating Role of Organizational Learning

نویسنده [English]

 • ebrahim rahimi
چکیده [English]

In most organizations in all over the world, managers are looking for upgrading and improving the performance of their organizations. Management Research Focus on the importance of knowledge management and organizational learning in order to improve the performance. This study aims to investigate the impact of knowledge management on financial performance, directly or indirectly, mediated by organizational learning in education office of central province. Research method is cross-sectional and of correlational type. The population of this Research  includes  250employees in education office of Central Province. The sample size was determined by sample size formula  as 82. The standard questionnaire was used to collect data whose content and construct validity and its reliability were measured  through Cronbach's alpha. The data were analyzed using LISREL software. The results of data analysis revealed that all research hypotheses were retained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • organizational learning
 • financial performance
 • ابراهیمیان جلودار، سید یاسر، ابراهیمیان جلودار، سید روح الله، و ابراهیمیان جلودار، سید محمود. (1391). بررسی اثربخشی مدیریت دانش(با مروری بر توانمندی ها و فرایند مدیریت دانش.  توسعه سازمانی پلیس، شماره 41، ص 104-89.
 • آقاجانی، حسنعلی و جعفری کناری، سیده نفیسه. (1393). رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکتهای دانش بنیان: نقش واسطه ای نوآوری سازمانی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان.
 • اقدسی، محمد و خاکزار بفروئی، مرتضی. (1387). سنجش سطح قابلیتهای یادگیری سازمانی در بیمارستان ها. نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 19، شماره 4، ص 83-71.
 • امیرخانی، امیر حسین. (1384). کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان.  پیک نور، شماره 11، ص 140-131.
 • باورصاد، بلقیس ؛ حبیبی، لیلا و توانبخش، حسام الدین. (۱۳۸۹)، بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران.  اولین همایش ملی مدیریت، شیراز، انجمن علمی مدیریت دانشگاه شیراز.
 • دیوانداری، علی؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ نهاوندیان، محمد و آقازاده، هاشم. (1387). بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک های تجاری ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 83، ص 40-17.
 • رضایی، روح اله؛ صلاحی مقدم، نفیسه و شعبانعلی فمی، حسین. (1393). بررسی اثر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز.  پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال هفتم، شماره 4، ص 91-77.
 • حق پناه، سارا. (1393).  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد مالی شرکت ایران خودرو. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین .
 • حاجی پور، بهمن و کرد، مرتضی. (1390). اثرات پیمان های راهبردی بر روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد مالی شرکت. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، سال بیست و یکم، شماره 64، ص 166-141.
 • خانلری، امیر و سبزه علی، رضوان. (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و عملکرد مالی از طریق فرایند نوآوری در شرکت های صنعتی گلپایگان. مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، ص 790-773.
 • خالقی نژاد، سید آیت ؛ زراء نژاد، منصور و امیرنژاد، قنبر. (۱۳۹۲). تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد اقتصادی مالی سازمان: با نقش واسطه ای یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، دانشگاه پیام نور. 
 • صفرزاده، حسین؛ تدین، اعظم و حر محمدی، مریم. (1391). بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس. طلوع بهداشت، سال یازدهم، شماره اول، 86-76.
 • قربانی زاده، وجه الله و مشبکی، اصغر. (1384). طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، ص 209-169.
 • مقیمی، م؛ امامی، ف. و کاظمی، م. (1390).  ارزیابی و اولویت بندی شاخصه های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 9، شماره 2، ص 60-29.
 • ملاحسینی، علی؛ فرقانی، محمد علی و مرادخانی، بریار. (1389). بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد SME های شهرستان کرمان با استفاده از روش AHP.  نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی، سال دوم، شماره سوم، ص 111-91.
 • مهدوی خو، مهدی؛ محمود ترابی، مریم و ختن لو، محسن. (1394). بررسی تاثیر اجزا سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی. دوفصلنامه حسابداری دولتی، سال اول، شماره 2، ص 83-92.
 • یاوری، وحید و زاهدی، شمس السادات. (1392). طراحی مدلل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی.  اندیشه مدیریت راهبردی، سال هفتم، شماره اول، ص 122-79.