بررسی تأثیر چابک سازی سازمانی بر هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر  درصدد بررسی تأثیر چابک سازی سازمانی بر هوش معنوی و توانمند سازی کارکنان دستگاههای اجرایی شهر زاهدان بوده است است. با کاربرد روش پیمایش و استفاده از تکنیک پرسشنامه، داده های تحقیق از روی 371 نفر از کارکنان شهر زاهدان که با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی(1975) و روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند؛ گردآوری شده است. به منظور اعتبار سنجی پرسشنامه تحقیق از روش اعتبار محتوایی صوری کیفی و به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش همسازی درونی گویه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. میزان آلفای کرونباخ برای چابک سازی سازمانی برابر ب0/93، برای متغیر هوش معنوی کارکنان برابر با 0/92 و برای توانمندسازی کارکنان برابر با 0/89 بدست آمده است. یافته های تحقیق در تحلیل دو متغیره نشان می دهند که بین متغیر و مولفه های چابک سازی سازمانی یعنی سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری با دو متغیر هوش معنوی کارکنان و توانمندسازی کارکنان تأثیر معناداری در سطح خطای 0/01 وجود دارد. علاوه بر این در بخش تحلیل چند متغیره و در بخش تحلیل رگرسیونی نشان داده شده است که دو متغیر چابک سازی سازمانی و هوش معنوی کارکنان در مجموع 53 درصد(براساس ضریب همبستگی چندگانه) و 30 درصد (براساس ضریب تعیین واقعی) از واریانس و پراکندگی متغیر وابسته توانمندسازی کارکنان را تبیین می کنند که در این بین متغیر چابک سازی سازمانی با بتای 0/53 بیش از متغیر هوش معنوی با بتای 0/12 بر متغیر وابسته تأثیرگذار بوده اند. در بخش تحلیل مسیر نیز نشان داده شده است که متغیر چابک سازی سازمانی به میزان0/53 بر توانمندسازی کارکنان به صورت مستقیم تأثیرگذار بوده است. در نهایت متغیر هوش معنوی کارکنان دارای تأثیر 0/19بر توانمندسازی کارکنان بوده که 0/12 به صورت مستقیم و 00/7 به صورت غیر مستقیم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the effect of organizational agility on spiritual intelligence and empowerment of employees of executive organizations of Zahedan

نویسنده [English]

  • Hassan shahraki pour
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of organizational agility on spiritual intelligence and empowerment of employees of executive organizations in Zahedan. Using survey method and using questionnaire technique, research data was collected from 371 employees of Zahedan city which were selected using Morgan and Kerji sampling table (1975) and proportional stratified sampling method. In order to validate the questionnaire, the qualitative content validity method was used and the internal consistency method was used to measure the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha method. Cronbach's alpha for organizational agility equaled 0.93, for the spiritual intelligence of employees was equal to 0.92 and for staff empowerment equal to 0.89. The findings of the research in bivariate analysis show that there is a significant effect between the variable and organizational agility components, namely, speed, competence, responsiveness and flexibility with two variables of employees' spiritual intelligence and employee empowerment at the error level of 0.01. Moreover, in the multivariate analysis section and in the regression analysis section, it has been shown that the two variables of organizational agility and spiritual intelligence of the employees were 53% (based on multiple correlation coefficient) and 30% (based on the actual determination coefficient) of variance and dispersion the dependent variables explain the empowerment of employees. In this regard, the organizational agility variable with a beta of 0/53 was more than the spiritual intelligence variable with a beta of 0/12 on the dependent variable. In the path analysis section, it has also been shown that the organizational agility variable of 0.35 per employee's empowerment has been directly influenced. Finally, the spiritual intelligence variable of the employees had a significant effect of 0.19 on empowerment of the employees, which was 0.12 directly and 0/07 was indirect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Organizational Ability
  • Spiritual Intelligence
  • Employee Empowerment
  • Zahedan
         -        ابطحی ، سید حسین ؛ عابسی ، سعید  (1392) توانمند سازی ، واگذاری کار و تفویض اختیار، تهران،  ، چاپ دوم موسسه  فرهنگی هنری رایزنان فرهنگ.
         -        اسماعیلی ، مهدی ؛ ربیعه ، مسعود ،حیدری ، علی (1392) شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی درصنعت خودرو ایران ، چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 15  – ص ص 117-95.
         -        اژدری گوش ، هاشم (1391) شناسایی مولفه های موثر بر چابکی ســازمانی در صـنعت قطعه سازی خودرو و رتبه بندی آنها توسط روش فازی گروهی مطالعه موردی شـرکتهـای قطعه سازی شهرک صنعـتی توس مشــهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
         -        افجه، سید علی اکبر، میری، علیرضا(1388)؛ الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه سازی خودرو در ایران، فصلنامه علوم مدیریت در ایران، سال چهارم، شماره چهارده، صص 169-149.
         -        اورعی یزدانی ، حمید (1381) نگرش بر توانمند سازی ، تهران ، انتشارات مطالعات بازرگانی ، چاپ اول
         -        بارانی، صمد. افخمی اردکانی، مهدی. رادمرد، سیدقادر( 1391)؛ بررسیعواملسازمانیزمینهسازتوانمندسازیکارکنانپژوهشگاهصنعتنفت، فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال هفتم، شماره 20، صص76-65.
         -        بلانچارد ، کنت وپی کارلوس ، جان وراندلف آلن (2000) ضرورت توان افزایی ، ترجمه مهندس فضل الله امینی ، انتشارات فرا
         -        بنیانیان ، لیلا(1390)بررسی رابطه ی هوش معنوی با میزان تاب آوری و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر سوم دبیرستان منطقه 5 تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا ، تهران
         -        پاک طینت، اقبال. فتحی زاده، علیرضا(1387)؛ توانمندسازی کارکنان، ضرورت ها و راهکارها، فصلنامه مدیریت،سال پنجم، شماره11، صص47-33.
         -        جعفر نژاد ، احمد ؛ شهائی، بهنام (1386) مقدمه ای بر چابکی سازمانی  و تولید چابک، تهران ، چاپ دوم ،  موسسه  کتاب مهربان نشر
         -        حق شناس ، مرتضی ، نوربالا، احمدعلی ، اکابری ، سیدآرش ، نجــــاتی لائین ، وحید ، صالحی ، منصوره ، طیبی ، زهرا (1389) بررسی رابطه هوش معنوی و سبکهای دلبستگی دانشجویـــان ، فـــــصلنامه اخلاق پزشکی ، شماره 14 ، سال 4.
         -        حسینی، سیده الهام. حسینی، سیده راحله(1391)؛ توانمندسازی کارکنان: گامی به سوی ترویج و توسعه کارآفرینی در سازمان ها، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان، تهران، صص 14-1.
         -        دعایی، حبیب اله و همکاران (1389)؛ اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم، شماره 3 و 4 شماره پیاپی7 و 8 ، صص 147-121.
         -        دلاور، علی  (1388)روش تحقیق در علوم اجتماعی، چاپ سوم، همدان، نور علم.
         -        دلاور ، علی(1391)احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی، چاپ نهم ، انتشارات رشد.
         -        رجایی ، علیرضا (1389) هوش معنوی ، دیدگاهها و چالش ها ، پژوهش نامه تربیتی ؛ سال هفتم ، شماره 22 ص 50-20
         -        زارعی متین ، حسن ،خیراندیش ، مهدی ، جهانی ، حوریه(1390)شناسایی و سنجش مولفه های هوش معنوی در محیط کار، مطالعه موردی در بیمارستان لبافی نژاد تهران ، پژوهش های مدیریت عمومی، شماره 1 ، ص 94-71.
         -        زلفی کاشانی ، فاطمه (1390) بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با توانمند سازی کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، پایان نامه کارشناسی ارشددانشگاه الزهرا تهران .
         -        سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی،الهه (1392) روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و پنجم، تهران،آگاه.
         -        سلیمی ، معصومه (1389) توانمند سازی کارکنان در سازمان ، نشریه کار و جامعه
         -        شعبانی ، حمید ( 1390) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان ( مطالعه تطبیقی در  مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی و دانشگاه پیام نور استان همدان ) پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پیام نور واحد غرب تهران
         -        شهرکی، امیر(1389)؛ نقش مدیران در توانمندسازی کارکنان، تهران، بانک سپه، اداره تحقیقات و کنترل ریسک.
         -        عامری ، سید میر حسن ؛ اسمعیلی ، محمدرضا (1389) رابطه بین توانمند سازی ، تعهد سازمانی و تعهد شغلی  کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران ، نشریه مدیریت ورزشی صص 144-125
         -        عابسی، سعید. کرد، باقر(1388)؛ شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی کارکنان در سازمان های دولتی ایران(مطالعه موردی: استان یزد)، پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص 94-75.  
         -        عزتی ، ژولیا (1388) رابطه هوش معنوی با افسردگی و تاثیر مقابله درمانگری بر هــــوش معنـوی و افسردگی و راهبردهای مقابله ای ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران .
         -        ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده، ح، باﻗﺮﭘﻮر، ﻣ،ﻟﻄﻔﯽ،  م و ﺑﻮژﻣﻬﺮاﻧـﯽ، س. (1388)ﻫـﻮشﻣﻌﻨـﻮی(ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ، ﺳﻨﺠﺶ و ﮐﺎﺑﺮدﻫﺎیآن)ﭼﺎپ اول، ﻧﺸﺮ روان ﺳﻨﺠﯽ، تهران.
         -        عبدالهی ، بیژن ؛ نوه ابراهیم ، عبدالرحیم(1385) توانمند سازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی ،انتشارات ویرایش.
         -        عزیز پور لیندی ، عبدالصمد ؛ طهماسبی، رضا ؛ پیران نژاد ،علی (1394)بررسی نقش تعدیلگری سرمایه فکری بر رابطه چابکی و عملکرد سازمان (مورد مطالعه ) اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نشریه مدیریت سرمایه اجتماعی شماره 2 صص 291-316
         -        غفاری ،رحمان ؛ قلی پور ، آرین (1389) بررسی تاثیر دروس مدیریت بر سبک یادگیری و اثرآن بر هوش معنوی دانشجویان مدیریت ، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی شماره 22 صص 146-115
         -        ضیایی، محمدصادق. نرگسیان، عباس. آیباغی اصفهانی، سعید(1387)؛ نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، نشریه مدیریت دولتی، دوره یک، شماره یک، صص86-67.
         -        فتحیان ، محمد و همکاران (1384)نقش فناوری اطلاعات در چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران ، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ، آذر ماه تهران – ایران.
         -        قربانی زاده ، وجه الله ، هورمنش ، فاطمه ، غلامحسینی ، حسین (1390)  نقش فرهنگی یادگیری و مدیریت دانش درچابکی سازمانی ، شماره 65 ، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ص 47تا 72 ..
         -        طبرسا، غلامعلی. رامین مهر، حمید(1389)؛ ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی، فصلنامه علمی - پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، شماره3، 117-103.
         -        کرد ، باقر (1391) بررسی عوامل مرتبط با توانمند سازی کارکنان کسب وکارهای کوچک و متوسط خدماتی ، پژوهش های مدیریت عمومی - شماره 15 صفحه،  134-113،سال پنجم.
         -        کینلا، دنیس (2002) توانمند سازی منابع انسانی ، نرجمه ایران نژاد پاریزی ، مهدی و سلیمیان ، معصومعلی ، نشر مدیران
         -        لالیانپور، نوشین؛ ناهید دوستی و آزاده محمدزاده (0 139)بررسی ارتباط توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: یک شرکت بیمه ای)، هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه، تهران، پژوهشکده بیمه.
         -        متولیان بافقی ، بی بی معصومه (1394) بررسی تاثیر هوش سازمانی و هوش معنوی بر عملکرد کارکنان مدیریت زمان درمان تامین اجتماعی یزد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد یزد
         -        میری، عبدالرضا. سبزیکاران، اسماعیل(1390)؛ بررسی عوامل موثر بر توانمدسازی منابع انسانی شرکت ملیپخش فراورده های نفتی ایران(منطقه تهران). مجله مدیریت توسعه و تحول، دوره ششم، صص56-40. 
         -        محمدی، حیدر. شکری پور، سعید(1391)؛ توانمندسازی کارکنان ناجا(فرماندهی و مدیریت و نقش آن در توانمندسازی کارکنان)؛ مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره چهارم، سال پنجم، پیاپی بیست، صص 135- 105.
 
         -        مولوی ، بهنام ؛ اسماعیلیان ، مجید ؛ انصاری ، رضا (1392) ارائه روشی جهت اولویت بندی استراتژی های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک تایپیس و سیستم استنتاج فازی ، نشریه مدیریت صنعتی شماره 1 صص 138-123
         -        وتن ، دیوید و کمرون ، یکم (2002) توانا سازی و تفویض اختیار ، ترجمه بدر الدین اورعی یزدانی ، موسسه تحقیقات آموزشی مدیریت وابسته به وزارت نیرو
         -        یاری ، حمیدرضا (1385) مطالعه ای پیرامون وضعیت و الزامات توانمند سازی نیروی انسانی در استانداری همدان ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد بروجرد.