شناسایی و بررسی وضعیت زیرساخت های مؤثر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 عضو هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی وضعیت زیرساخت­های پیاده سازی موثر مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش و فیش برداری از منابع پایگاه های اطلاعاتی، ابتدا مفاهیم اساسی تعریف شده و سپس پنج عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری و راهبرد، منابع انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت های اساسی پیاده سازی مدیریت دانش در جامعه آماری مورد نظر شناسایی شدند. حجم جامعه آماری شامل کلیه کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم به تعداد 67 نفر بوده که با توجه به محدود بودن جامعه آماری به صورت سرشماری و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته سنجش زیرساخت های مدیریت دانش مورد سنجش واقع شدند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون های توصیفی و آزمون های استنباطی (آزمون t و آزمون فریدمن) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه مورد مطالعه، میزان آمادگی در دو عامل فرهنگ سازمانی و منابع انسانی در سطح متوسط بوده و در سه عامل رهبری و راهبرد، ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات کمتر از متوسط می باشد. هم چنین، رتبه بندی زیرساخت های مورد مطالعه با استفاده از آزمون فریدمن نشان می دهد که بین عوامل، تفاوت معنی داری وجود دارد و مؤثرترین و با اهمیت ترین عامل، به فرهنگ سازمانی و کم اهمیت ترین عامل، به ساختار سازمانی تعلق دارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detect And Investigate The Status Of The Substructures Of Effective Application Of Knowledge Management At Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Davood Maleki 1
  • Bijan Abdollahi 2
چکیده [English]

The present study was conducted to detect and investigate the status of the substructures of effective application of knowledge management at Islamic Azad University. To this end, at first a review of the related literature was studied and notes of databases were taken to define basic concepts. Then, five factors, namely organizational culture, organizational structure, leadership and strategy, human resources and information technology were detected as the basic substructures of the application of knowledge management in the considered population. The statistical population of the study includes all the employees of Islamic Azad University- Robat-Karim branch, equal to 67 participants. Because of the limited number of the participants, the substructures of knowledge were evaluated using census and a researcher-made questionnaire. To analyze the data, descriptive and inferential tests (t-test and Friedman test) were used. Results of the study indicates that in the population, two of the factors, namely organizational culture and human resource were in the average level and three factors,
namely leadership and strategy, organizational structure and information technology were lower than average. Also, ranking of the studied substructures, using Friedman test indicates that there is a significant difference between the factors and the most influential and important factor is organizational structure and the less important one is organizational structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Status Of The Substructures
  • Knowledge
  • management
  • Islamic Azad University
ابطحی، سید حسن (1382). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.
اکبرپورشیرازی، محسن و کاظمی صفت، دره (1386). مطالعهتطبیقیمدلهایسنجشآمادگیسازمانی جهتپذیرش مدیریتدانش. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران:ص 1-20.
بابازاده، علی (1386). امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.
پرهام، شهره (1389). تبیینچالشهایپیاده سازیمدیریتدانشومعرفییکمدلمناسبجهت پیاده سازیدردانشگاهشهیدچمراناهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
حسن زاده، محمد (1388). بررسیعواملزیرساختیمدیریتدانشدردولتجمهوریاسلامیایران. مجله دانشور رفتار، شماره 16:ص 26-11.
حسینی، رضا (1385). بررسیرابطهبینفرهنگ سازمانیومدیریتدانشدردانشکدهتربیت مدرس. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
خلیل، طارق (1381). مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه کامران باقری؛ با همکاری ماهور ملت پرست، تهران، پیام متن.
داونپورت، توماس و پروساک، لارنس (1998). مدیریت دانش، ترجمه حسین رحمان سرشت، 1379، تهران، نشر شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو ، واحد آموزش.
رابینز، استیون (1385). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه فرزاد امیدواران، تهران: موسسه نشر کتاب مهربان.
رحمانی یوشانلوئی، حسین (1390). طراحیمدلموفقیتپیادهسازیمدیریتدانشبارویکردچندسطحی. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
زمانی، بی بی عشرت (1386). بررسیزیرساختهاییمدیریتدانشدردانشکدهعلومتربیتیو روانشناسیدانشگاهاصفهانازدیدگاهاعضایهیاتعلمیوارائهراهکارهاییبرایبهبودآن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
صلواتی، عادل (1385).مدیریتدانشدر سازمانهایدولتی:  مدلیبرایمدیریتدانشدر سازمانهایدولتی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
عباسی، مریم (1389). ارزیابیآمادگیبه کارگیریمدیریتدانش،مطالعهموردیدانشگاهتهران. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
فتح اللهی، بنفشه؛ افشار زنجانی، ابراهیم؛ نوذری، دامون (1388). امکانسنجیپیادهسازیمدیریت دانشدردانشگاهاصفهان. مجموعه مقالات مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم کنشها. به کوشش محمد حسن زاده و دیگران. تهران: نشر کتابدار.
لاجوردی، سید جلیل و خان بابایی، علی (1386). بررسیعواملتسهیلکنندهمدیریتدانشدر تیمهایکاری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
محمدی، کاوه؛ خانلری، امیر و سهرابی، بابک (1389). ارزیابی آمادگی سازمانی برای مدیریت دانش. مجله بین المللی مدیریت دانش، جلد 5، شماره اول: ص62.