بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و بلوغ سازمانی با سرمایه فکری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین خلاقیت کارکنان و بلوغ سازمانی با سرمایه فکری در دانشکده فنی و حرفه ای دخترانه دکتر شریعتی تهران با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران در سال 95 – 1394 بوده که تعداد آن ها (291) نفر می باشند. تعداد نمونه طبق جدول مورگان تعیین و سپس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد (165) نفر مشخص شد. ابزار تحقیق دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق ساخته بوده که به منظور سنجش خلاقیت کارکنان پرسشنامه رند سیپ(1979) با 50 سوال، بلوغ سازمانی پرسشنامه محقق ساخته با 20 سوال و سرمایه فکری پرسشنامه بنتیس(1998) با 42 سوال استفاده شده است و اعتبار آن ها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 879/0 ، 938/0 و 907/0  تعیین گردید، داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری و جدول آنووا تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد: بین خلاقیت و  بلوغ سازمانی با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. بین خلاقیت و ابعاد آن با سرمایه فکری کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، و این همبستگی در بعد انعطاف پذیری بیشتر است. 3) بین بلوغ سازمانی و ابعاد آن با سرمایه فکری کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران  نیز رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد، و این همبستگی در بعد بلوغ فردی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between employee creativity and organizational maturity with intellectual capital Vocational School Girls doctor Shariati Tehran

نویسندگان [English]

  • Homa Emami
  • Fatah Nazem
چکیده [English]

The study consisted of all employees Vocational School in Tehran Shariati doctor 95-1394 that their number is (291) persons. According to Morgan sample size table and then simple random sampling (165) people were identified. its reliability through Cronbach's alpha, respectively, 0/879, 0/938 and0/907, respectively, the data collected using indicators and multiple regression analysis and correlation analysis were ANOVA table. The results show that: 1) the employee creativity and organizational maturity and there is a significant positive correlation with intellectual capital. 2) between employee creativity and its dimensions and there is a significant positive correlation with intellectual capital, and the correlation dimension greater flexibility. 3) between the dimensions of organizational maturity and intellectual capital there is a significant positive relationship, and this correlation is greater in the individual maturity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative staff
  • organizational maturity
  • Intellectual Capital
-     ارباب شیرانی، بهروز و عباسی، محمد حسن (1386). " مدیریت سرمایۀ فکری : دانشگاه ها در عصر دانایی محور http://www.ducudesk.com . "
-     اردلان، محمد رضا؛ اسکندری،اصغر؛ گیلانی، مریم؛ عطایی، نفیسه (1393).بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت سرمایه فکری،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 71،صص123-147
-     برگرن، برایان (1386). " مبنای دانش " ترجمۀ محمد باقری و محمد قهرمانی، تهران: مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به نیرو.
-     ﺑﻴﺎت، ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ،(1375). ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺛﺮات ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ روی ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
-     پروست، گیلبرت؛ روب، استفان و مهاردت، کای رو (1385). " مدیریت دانش " ترجمه علی حسینی خواه، تهران: نشر یسطرون.
-     جعفری، مصطفی؛ رضایی نور، جلال و حسنوی، رضا (1385). « بازنگری مدل های اندازه گیری سرمایه فکری: یک رویکرد کل نگر »، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف.
-     حسینی فولادی، شیوا، یارمحمدیان، محمدحسین (1391)، " بلوغ و بالندگی سازمانی در نظام سلامت " ، تهران، انتشارات خسروی.
-     رابینز، استیفن،(1386). تئوری سازمان ( ساختار و طرح سازمانی). مترجمین: سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ هجدهم، انتشارات صفار، تهران.
-     زاهدی، سید محمد، لطفی زاده، فرشته (1386)، ابعاد و مدل های اندازه گیری سرمایۀ فکری، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 55 ، سال پانزدهم ، صص 64 – 39 .
-     شهرآرای، مهرناز، مدنی پور، رضا (1375). سازمان خلاق و نوآورمجله دانش مدیریت، شماره 33 و 34.
-     علیرضایی، ابوتراب و تولایی، روح الله (1387)." ترغیب خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان سازمان "، ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16.
-     قلیچ لی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385)،. " نقش سرمایۀ اجتماعی در ایجاد سرمایۀ فکری سازمان ( مطالعه موردی دو شرکت خودروساز ایرانی)"، فصل نامۀ دانش مدیریت، سال 19، شمارۀ 75.
-     گلپایگانی، مجید (1386). " سرمایۀ اطلاعاتی و همترازی با استراتژی های سازمانی " تهران: مدیریت توسعه سیستم ها و فناوری اطلاعات، تهران: سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران.
-     مالهوترا، یوگش (1386). " دانش سنجش و ارزیابی " ترجمۀ محمد حسن زاده، تهران: انتشارات کتابدار.
-     وطنی، علی (1387). " دارایی های فکری: ارزشمندترین سرمایۀ شرکت ها " . ماه نامۀ آموزشی علمی و پژوهشی نفت پارس، سال 6. شمارۀ 66، صص: 2-1
-     یارمحمدیان، محمدحسین و حاتم پور، فرزانه (1387). شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی براساس مدل بالندگی توانمندی کارکنان در بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان، پایان نامة مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکدة مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.
انگلیسی