مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفه های بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، مورد منطقه 8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

آموزش عالی برای برخورداری از کیفیت بهتر، ساختارهای کارآمدتر و قابلیت‌های بیشتر در جهت گسترش یادگیری، ترویج دانش، توسعه پژوهش و ارتباطات مؤثر با جامعه نیازمند برنامه‌های مداوم بهسازی کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفه های  بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، مورد منطقه 8 انجام شده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف، کاربردی؛ از نظرنوع داده‌ها کمی و کیفی؛ از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از جهت شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در سال 1395 بوده­اند که تعداد آنها 5997 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد361 نفر برآورد شده است. شیوه نمونه‌گیری، نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای بوده که با رعایت نسبت کارکنان در حوزه­های مختلف و در هریک از واحدهای دانشگاهی و دانشکده‌های تابعه انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و جهت تعیین روایی ابزار، پرسشنامه در اختیار 10 نفر از صاحب­نظران حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزش عالی قرار گرفته و تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 96/0 برآورد شده است. برای شناسایی ابعاد و مولفه­ها و همچنین تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش توصیفی، از شاخص‌های فراوانی و درصد و در بخش آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه­ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: بین میانگین همه ابعاد بهسازی کارکنان (شامل دانش، نگرش و مهارت) در وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد و بطور کلی وضعیت کنونی ابعاد بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8، نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare current and desired status dimensions and components of staff development in higher educational system of Iran (case of study: Islamic Azad University)

نویسندگان [English]

  • Javad moghadasi
  • Kamran Mohammadkhani
  • Amirhossein Mohammaddavoudi
چکیده [English]

 
            Higher education to have a better quality, more efficient structures and more features in order to extend learning, promote knowledge, research development and effective communication with community requires continuous staff development programs. This study aimed to Compare current and desired status dimensions and components of staff development in higher educational system of Iran (case of study: Islamic Azad University). This study is a applied research(considering the nature and objectives), quantitative and qualitative (In terms of data), descriptive (In terms of collection data), survey (In terms of method),The population included all staff of Islamic Azad University in Tehran Province in 2016 (5997 individuals) .The sample size were 361 individuals base on Cochran formula by using random multiple cluster sampling approach with respect to the proportion of employees in different areas and units affiliated to universities and colleges. Data was collected via researcher-made questionnaire. Expert panel was used to determine content validity. Cronbach’s alpha coefficient was used to determine reliability (0.96). Data analysis to identify the dimensions and components as well as frequencies and percentages were used in the description of the indicators. Results showed the average of all sizes improve staff (including knowledge, skills and attitudes) in the current and desired status there are significant differences and, in general, the current situation of staff development at the University District 8 is undesirable.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dimensions and components of development
  • staff development
  • Islamic Azad University
-        آل­یاسین، محمدرضا (1387). "مهارت­های تاثیرگذاری و نفوذ کلام" ، تهران: هامون.ص39.
-     ابیلی، خدایار؛ عالیخانی، فرح (1382). "بررسیعملکردسیستمتوسعهمنابعانسانی دردانشکده­هایعلومرفتاریواجتماعیدانشگاهتهران" ، مجله روان­شناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره2)پائیز و زمستان).
-      احمدی، مسعود (1381). "مبانی سازمان و مدیریت(مدیریت عمومی)". ساری: انتشارات پژوهش‌های فرهنگی، چاپ دوازدهم .ص217
-     احمدی، علی­اکبر؛ فاضلی­کبریا، حامد؛ فقیه، محمدباقر(1392). "طراحی مدل مفهومی عمومی شاخص­ها و مولفه­های برنامه­ریزی نیروی انسانی مبتنی بر شایستگی­ها"، فصلنامه راهبرد، سال بیست و دوم، شماره 66 .
-     اسلامی، یحیی؛ نوروزی، طهمورث؛ بدیعی، حسین(1390). "بررسیتأثیرآموزش‌هایضمنخدمتبرمیزانتوانمندسازیکارکناندانشگاه آزاداسلامی" ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال پنجم، شماره 4 .
-     انصاری، منوچهر؛ رحمانی‌یوشانلوئی، حسین؛ اسکویی، وحید؛ حسینی، احد.(1390). "شناسایی  عواملو طراحی  مدلمفهومیتوانمندسازی  نیرویانسانیدر  وزارتارتباطاتو  فناوریاطلاعات(مطالعهموردی)"، مدیریت دولتی، دوره 3، شماره 7.
-        پورصادق، ناصر؛ علیمرزایی، سعید(1384)."توسعه کارکنان" ، تهران: انتشارات سارگل.ص14.
-     پورشافعی، هادی؛ عسگری، علی؛ نیازی، فاطمه(1392) . " ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون و رابطه آن با جو توسعه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بیرجند"، فصلنامه مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان.
-      جعفری قوشچی، بهزاد(1382)، "راههایتواناسازیکارکنان"، ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، سال چهاردهم ، شماره136.
-     حاتم، ناهید؛ حیدری، علیرضا؛ کشتکاران، ویدا؛ حیدری‌ارجلو، پروانه(1390)، " ارزشیابیابعادمسیرپیشرفتشغلیکارکنانحوزه‌ستادیدانشگاهعلومپزشکیشیراز"، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره ششم، بهمن‌واسفند.
-      حقیقی، محمدعلی؛  فتحی، ناصر؛  شیبانی­راوی، علیرضا (1384).  "مرواریدپنهان". تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی و ورزشی سایپا. ص 4.
-     خائف­الهی، احمدعلی؛ رجب­زاده، علی؛ لاجوردی، اشرف (1388)." ارایهمدلبهسازیمنابعانسانی باتأکیدبرنقش فناوری‌های نوین"، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دوم ، شماره 1 .
-     دلگشایی، بهرام؛ طبیبی، سیدجمال­الدین؛ پهلوان، پریسا (1386)." ارائهالگویتوسعهمنابعانسانیدربخشبهداشتودرمانایران". پژوهش در پزشکی(مجله پژوهشی دانشکده پزشکی). دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 31 ، شماره 4.
-      رابینز، استیفن پی.(1380). "مبانی رفتار سازمانی"، (ترجمه: علی پارسائیان، محمد اعرابی). تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1997). ص54.
-      رابینز، استیفن پی؛ دی سنزو، دیوید ای(1379). "مبانی مدیریت". (ترجمه: سیدمحمد اعرابی،  محمدعلی حمید رفیعی، بهروز اسراری ارشاد) . تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی. ص370.
-      راجر کارت­رایت (1390). "آموزش و بهسازی کارکنان" ،ترجمه: نرگس حسن­مرادی و مرجان آریان­فر، تهران: انتشارات آییژ.  ص124.
-      راندال، آر راس و الیزابت ام آلتمایر(1377).  "استرس شغلی". ترجمه غلامرضا خواجه پور. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.صص36و38.
-     زندی، بهمن؛ موسوی­نژاد، روح­الله، احمدی­قراچه، علی­محمد؛ جمالزاده، محمد (1392). "بررسینیازهایآموزشیکارکناندانشگاهعلومپزشکیشیراز درراستایارائهالگوی مناسبآموزشیوبهسازیمنابعانسانی". فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره اول، شماره2.
-        سلطانی، ایرج(1386). "بهره­وری"، تهران:موسسه بهره وری نیروی انسانی، چاپ چهارم. ص24.
-      صبرکش، علیرضا؛ مزینانی،حبیب­الله؛  نورمحمدی، هادی(1392). "آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان"، مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره 4، سال 6،ص107. 
-     غلام­زاده، داریوش؛ قلیچ­لی، بهروز(1385).  "پرورشمنابعانسانیوسازمان­هاییادگیرندهدراروپا، مستندسازیتجربهکشورهاوشرکت­هایاروپایی". مولف: استوارت، جیم.  تهران: انتشارات فرازاندیش سبز و شرکت ایران خودرو،
-        فرهنگ، ابوالقاسم؛ سیادت، سیدعلی؛ هویدا، رضا؛ مولوی، حسین(1390). "بررسیرابطةسادهوچندگانةیادگیریسازمانیواعتماداجتماعیدرسازمانبا توسعةکارکناندانشگاه­هایدولتیپزشکیوغیرپزشکیجنوبشرقکشور" جامعه­شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 41 ، شماره اول، بهار.
-        گلابی ، سیاوش، (1383). "سازمانمدیریتوتوسعهمنابعانسانی". چاپ اول، تهران: نشر فردوس. ص55.
-     محقق ‌معین، محمدحسن (1382)." تحلیلی در مورد تجربه ایران در آموزش و بهسازی منابع انسانی در برنامه سوم توسعه "رویت شده در تاریخ 11/8/1393  در شبکه معین علمی به نشانی http://www.moein.net/maghalatdtl.asp
-      نوربخش، مهدی؛ توکلی، سیده سمانه(1390). شناسایی عوامل کلیدی توانمندسازی کارکنان وزارت تعاون، فصلنامه تعاون، سال بیست و دوم، شماره 6  .ص158.