مدل یابی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی با واسطه گری رضایت شغلی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان نی ریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 راهبر آموزشی. آموزش و پرورش

2 عضو هیات علمی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مدل یابی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی با واسطه گری رضایت شغلی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان نی ریز بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی و از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. جامعه  آماری پژوهش تمامی معلمان ابتدایی شهرستان نی ریز بود (304 نفر)، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بر اساس جدول کرجسی و مورگان 170 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت زندگی کاری ریچارد والتون (1973)، پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر (1990) و پرسش نامه رضایت شغلی اسمیت،کندال و هیولین (1969)، استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و...) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر) با استفاده نرم افزار Amos و  SPSS استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان داد کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن، کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با رضایت شغلی و ابعاد آن و رضایت شغلی و ابعاد آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن رابطه معنادار دارند. کیفیت زندگی کاری پیش بینی کننده مثبت رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. رضایت شغلی نیز پیش بینی کننده مثبت تعهد سازمانی است. هم چنین یافته های پژوهش نقش واسطه گری رضایت شغلی در ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی را مورد تأیید قرار داد. بنابراین توسعه کیفیت زندگی کاری در سازمان ها می- تواندگام مهمی در جهت افزایش تعهدسازمانی و رضایت شغلی باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of the Relationship Between the Quality of Work Life and Organizational Commitment by means of Job Satisfaction among Elementary School Teachers of Neyriz

نویسندگان [English]

  • Hojjat Eftekhari 1
  • Ali Reza Bakhshayesh 2
  • mehdi rahimi 2
چکیده [English]

The main purpose of this research was examination quality of work life with organization commitment with job satisfaction intermedation in Neyriz township primary school teachers. The research method was explanation-corelation and its aim type is applied research. The statiscal community of this research was all Neyriz township primary school teachers, About 304 people. The sample volume was assigned according to Kerjcie and Morgan, about 170 people. The sample was chosen by using cluster-random sampling method. In this research we used Richard Valtone quality of work life questionnaire (1973), Alen and Meyer organization commitment questionnaire (1990) and, Smith, Kendall, & Hulin job satisfaction questionnaire (1969). The reliability of the research equipments also was confirmed by cronbath alpha coefficient. In data inter pretation we used explanation statistical (average, standard deviation and so on) and deduction statistical (correlation test, regression and phat analysis) by using of Amous and SPSS soft wares.The results showed that there is a meaningful relation among quality of work life and its dimentions with organizational commitment and its dimentions, quality of work life and its dimentions with job satisfaction and its dimentions and job satisfaction and its dimentions with organizational commitment and its dimentions. The quality of work life is the positive predictor of and organizational commitment. And also, The job satisfaction is the positive predictor of organizational commitment. The research finding showd that the job satisfaction intecmedition role was contirmed between quality of work life and organizational commitment.  There fore, Quality of Work Lif development in the organizations can be a very important step in increasing the organizational commitment and job satisfaction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quality of Work Life"
  • "Organizational Commitment"
  • "Job Satisfaction"
  • "Primary School Teachers