مطالعه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارهای سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر کرج با نقش میانجی گری نیروی حفظ کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارهای سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر کرج با نقش میانجی گری نیروی حفظ کارکنان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی همبستگی است که در آن ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل 1100 نفر از مدیران و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه 4 شهر کرج است که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 285 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس تبیین شده ارزیابی و تایید شد و روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. آزمون مدل مفهومی پژوهش با به کارگیری نرم افزار AMOS18 انجام شد. نتایج نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری بر نیروی حفظ کارکنان تاثیر مستقیم و معنادار دارد، نیروی حفظ کارکنان بر بروز رفتارسیاسی تاثیر معکوس معنادار دارد و در نهایت کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارسیاسی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج، اثری معکوس و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Quality of work life on the political behavior among school administrators and staff of Education District 4city of Karaj The role of mediation job embeddedness.

نویسندگان [English]

  • Rahmat allah Gholi pour 1
  • Abbas Nargesian 1
  • Davod Norozi 2
  • Ali asghar Rashid 3
چکیده [English]


Attention to the staff as the biggest and most important assets, a phenomenon that has enormous growth in the last two decades. The main objective of this study was to investigate the relationship between quality of work life political behavior mediate the retention of staff and structural model. Study the purpose and terms of performance, cross-correlation in which questionnaire was used to collect data. The study consisted of 1,100 managers and staff of Education District 4 Karaj. Which according to Morgan and stratified random sampling, 285 samples were selected. The reliability and validity study, Cronbach's alpha, and the average variance explained Stability and validity of the questionnaire was evaluated and endorsed by professors and experts in the was observed. Conceptual Model test study was conducted using software AMOS18. The Results indicated that quality of working life on the retention direct impact and significant, the retention on the incidence of political behavior opposite effect significant and the quality of working life on the incidence of political behavior managers and employees of the District 4 Karaj opposite effect and significant .

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • political behavior
  • job embeddedness
  • Department of Education
  • Structural equation
-        اسماعیلی، اباصت. (1392). بررسی رابطۀ کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در ادارۀ مالیات استان مازندران. پژوهشنامه مالیات(19): 171- 195.
-        حقیقی، محمدعلی، رحیمی نیک، اعظم، برهانی، بهاء الدین، صفری، مینا.(1383). مدیریت رفتارسازمانی، انتشارات ترمه، چاپ سوم.
-        دفت، ریچارد.( 1392). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، محمد؛ چاپ نهم، تهران: نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.
-        رابینز، استیفن.(1390). مبانی رفتارسازمانی، ترجمه علی پارسائیان؛ محمد اعرابی ؛ تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-        رضاییان، علی.(۱۳93). مدیریت رفتار های سیاسی در سازمان، چاپ هشتم، تهران: نشر سمت.
-        کریمی، علیرضا .(1387). مدیریت رفتار سیاسی در سازمان، فصلنامه پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره 3.
-        مقیمی، سید محمد.(1385). سازمان و مدیریت رویکردی و پژوهشی، انتشارات ترمه،چاپ چهارم.
-        نجفی، علی. (1385).   بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بهره وری مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.