بررسی آموزش کتاب زبان تخصصی انگلیسی به دانشجویان مهندسی آب و فاضلاب و مهندسی عمران با رویکرد مدیریت آموزش محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 عضو هیات علمی

چکیده

مقاله پیش رو تلاشی است برای بررسی آموزش کتاب زبان تخصصی انگلیسی دانشجویان مهندسی عمران با یک رویکرد مدیریت آموزش محور که توسط انتشارات سمت ایرانیان منتشر شده است. یک صد نفر از دانشجویان دانشگاه شهید عباسپور و جامعه آماری پژوهش حاضر 30 نفر از اساتیدی که این کتاب بعنوان کتاب درسی آنها در نظر گرفته شده می باشد.داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان داد که رضایت کلی در میان شرکت کنندگان با توجه به معیارهای مورد بررسی کتاب درسی وجود دارد. با این حال برخی نقاط ضعف که شامل کیفیت پایین چاپ، کافی نبودن تمرینات، مثالها و غیر جذاب بودن مطالب ویکنواختی و طبیعت خسته کننده کتاب که توسط برخی دانشجویان اشاره شده است وجود دارد، همچنین اساتید نیز به کیفیت پائین کتاب به عنوان نقطه ضعف اشاره کردند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of ESP Textbook for the Students of Water and Wastewater Engineering & Civil Engineering: Management Based Education

نویسندگان [English]

  • Parvin Rezai 1
  • akram Hashemi 2
چکیده [English]

 The present study is an attempt to evaluate the ESP book; English for the Students of Civil Engineering with the Management Based Education, is a textbook of SAMT publisher. One hundred university students in Shahid Abbas Pour University as well as 30 teachers who had this book as their course book participated in this study, the collected data were analyzed applying SPSS version 21.
The result through descriptive and inferential statistics showed that there was an overall satisfaction among the participants from the course book regarding the criteria. However some weak points, namely, poor quality of printing, wide range of points, inadequacy of exercises, examples, and variability, unattractiveness, repetitiveness, and monotonous nature of the book, were pointed by students. The teachers also pointed the poor quality of the book as its weak point and were concerned that materials are not cultural-wise. Finally some recommendations were proposed to improve the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English for Specific Purposes (ESP)
  • evaluation
  • Textbook
  • Management Based Education