بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی در کارکنان دانشگاه ارومیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و توانمندسازی در کارکنان دانشگاه ارومیه بوده است. روش تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همة کارکنان اداری زن و مرد دانشگاه ارومیه که در دانشکده های مختلف آن مشغول خدمت بودند. براساس بررسی به عمل آمده و طبق آمار کارگزینی دانشگاه تعداد آنها 494 بوده و با توجه به اینکه توزیع کارکنان در بخش های مختلف دانشگاه برای تدقیق در داده ها، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. براساس جدول مورگان 141 نفر که از این تعداد 85 نفر از کارکنان مرد و 56 نفر از کارکنان زن انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) با پایایی (0/96) و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (1995) با پایایی (0/97) است و هر دو پرسشنامه به منظور روایی محتوایی مورد بازنگری و تأیید اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssو از تحلیل واریانس چند متغیره (تحلیل مانوا) و رگرسیون چند متغیره بوده است. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های مدیریت دانش و ابعاد توانمندسازی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این مولفه های اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش می توانند به صورت مثبت و معنی دار، ابعاد توانمندسازی کارکنان شامل معنی دار بودن، احساس شایستگی، احساس خودسامانی، پذیرفتن شخصی نتیجه، احساس مشارکت با دیگران را پیش بینی کنند. در نهایت توجه به یافته های پژوهش مهم ترین پیشنهادهای کاربردی ارائه شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the relationship between knowledge management and empowerment among the staff of Urmia University

نویسندگان [English]

 • hossin galavandi 1
 • farshid ashrafisalimkandi 2
چکیده [English]

This study was aimed to investigate the relationship between knowledge management and empowerment among the staff of Urmia University. The research in question had been descriptive of correlation type. The study population included all male and female staff in different faculties of the University of Urmia who were serving that Based on our evaluation, and according to university personnel, their number was 494. And given that the distribution of employees in various sectors for close examination of the data, stratified random sampling method was used.Research tool includes two standard questionnaires,Fung and Choi knowledge management of with reliability (0/96) and Asprytzr psychological empowermentquestionnaire with reliability (0/97) and to validity of both questionnaires, review members of the faculty of the Department of Education was confirmed.Data analysis was using SPSS software and multivariate variance analysis (MANOVA analysis) and multivariate regression.The results showed that there are a significant and positive relationship between the components of knowledge management and empowerment. In addition, components of knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge storage, knowledge distribution, knowledge maintenance can be anticipate in significant and positive case in dimension of employees empowerment, being significance, a sense of competence, a sense of self-organizing, self-acceptance of result, and a sense of partnership with others. Finally, according to the research findings were presented practical suggestions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Urmia University. Knowledge management
 • psychological empowerment
 • Staff
 • Urmia University
 • ابطحی، س ح و صلواتی، ع. (1385). مدیریت دانش در سازمان، تهران: انتشارات پیوند نو.
 • بقایی نیا، م .(1386). مدیریت دانش، پرتو ملت، نشریه داخلی بانک ملت، 2 (16)، 94.
 • جعفری قوشچی، ب. (1380). راه های تواناسازی کارکنان، ماهنامه تدبیر، 119.
 • خان علیزاده، ر.(1387). بررسی تأیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در دانشگاه تربیت مدرس تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 • رادینگ، آ. (1383). مدیریت دانش، فن آوری و خلاقیت و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی فرایندها، پیام مدیریت موفق، 49-34.
 • ربیعی، ع؛ حسینی، م ح و معالی، م. (1388). پیاده سازی مدیریت دانش تجربه ای ارزشمند در شرکت پالایش نفت تهران، مجله مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3 (7) 169-141.
 • سیدعباس زاده، م م. (1389). روشهای تحقیق در علوم انسانی، ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
 • شریف زاده ، ف و بودلایی ، ح .(1387). مدیریت دانش در سازمانهای اداری ، تولیدی و خدماتی، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • عبدالکریمی، م.(۱۳۸۲)، مدیریت دانش، فنآوری و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت، تهران، سالن مرکزی اجلاس سران کنفرانس اسلامی، شرکت فرآیند تحقیق

http://www.civilica.com/Paper-CQM04-CQM04_013.html.

 • فیدلر، ف ا و شمرز، م. (1372). رهبری اثر بخش ،ترجمه سهراب خلیلی، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
 • قربانی زاده ، و ا و خالقی نیا، ش.( 1388). نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1 (2)، 105-85.
 • منوریان، ع   و عسگری، ن.(1388). سازمان در عصرصنعت، اطلاعات و دانایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • نادری، ن؛ رجایی پور، س و جمشیدیان، ع ا. (1386). مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان، مجله تدبیر،  186.
 • وتن، د، ای و کمرون، ک، اس. (1381). تواناسازی و تفویض اختیار، ترجمه اورعی یزدانی، بدرالدین، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.