بررسی رابطه سبک رهبری تعاملی مدیران با بهداشت روانی معلمان دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش ناحیه 4 اصفهان

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش  حاضر به منظور «بررسی رابطه سبک رهبری تعاملی مدیران با بهداشت روانی معلمان دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان» صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان زن دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 2866 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای حدود 180 نفر انتخاب شد. برای نیل به این هدف از روش تحقیق توصیفی-همبستگی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری پژوهش یک پرسشنامه 25گویه ای باس (1985) بود که پس از ترجمه و انطباق با فرهنگ جامعه، ابتدا بر روی نمونه 30 نفری اعتباریابی گردید و ضریب اعتبار 0/93به دست آمد. همچنین پرسشنامه بهداشت روانی محقق ساخته 29گویه ای که توسط پژوهشگر و استادان راهنما و مشاور تنظیم و سپس بر روی نمونه 30 نفری اعتباریابی شد و ضریب اعتبار 0/82 به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها با دو شیوه آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، آزمون t مستقل، آزمون تحلیل واریانس، آزمون توکی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که: بین سبک رهبری تعاملی مدیران با بهداشت روانی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد؛ بین سبک رهبری مدیران از نظر معلمان با توجه به گروههای مختلف سنی، سابقۀ خدمت، رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ بین سبک رهبری مدیران از نظر معلمان با توجه به مدرک تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد؛ بین بهداشت روانی معلمان با توجه به گروههای مختلف سنی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ بین بهداشت روانی معلمان با توجه به سابقۀ خدمت و رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying relation between managers leading trend and teachers mental hygiene of girl high schools of Isfahan

نویسندگان [English]

 • mahnaz sabagh harandi 1
 • najmeh khosravi 2
1 education Isfahan
چکیده [English]

This research has done because of studing relation between mangers leading trend and teachers mental hygine of girl high schools of Isfahan .statistics community of research includes all female teachers of these high schools1393-1394 the number of them was about 2866 by using sampling methods only 180 teachers has chosen among all cases . descriptive – correlated search trend has chosen for achieving this goal . search measurement tools of a 25 branches questionnaire was adopted by BOSS (1985) after translation and coincidence with culture of community . first sample of surveying includes 30 members and the rate of validity was about 0.93 . furthermore another mental hygine questionnaire that has 29 branches arranged by reasercher and leaders surveyd on 30 members sample and the rate of validity was about 0/82 . datas gotten of questionnaire analyzed by using descriptive and presumitive satatistics . results are: Theres meaningful relation between managers leading trend and teachers mental hygine . Theres no meaningful difference between managers leading trend in teachers view , considering their different ages , courses and records of their services . Theres meaningful difference between managers leading trend in teachers view , considering their educational documents. Theres no meaningful difference between teachers mental hygine considerin different ages Theres meaningful difference between teachers mental hygine , considering their records of services and their courses

کلیدواژه‌ها [English]

 • manager-mangers leading trend-mental hygine-teachers
 • الوانی، م. (1370)، مدیریت عمومی. تهران: نی.
 • بهرورزی، م. (1373)، بررسی میزان رابطه بین سبک مدیریت ادغامی و سازمانی با روحیه دبیران دبیرستانهای بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
 • سلیمی، ق. (1376)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم تربیتی. تهران: انتشاراتگویا
 • سلیمی، ق و شاهمندی، ا. (1387)، بررسی سبک رهبری تحولی- تعاملی یا میزان کاربست مؤلفه های سازمان یادگیرنده در دبیرستان های شهر اصفهان، دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی  در نظام های آموزشی، 1 (1).
 • قضاوی، م.(1376)، بررسی عوامل مؤثر بر استرس شغلی از دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
 • نادری، ع و سیف نراقی،م. (1374)، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: انتشارات بدر.
 • هنسن، م. (1376)، مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی. ترجمه: محمدعلی نائلی، اهواز: انتشارات شهید چمران.
 • کریمی، ف و شش پری، ل (1391)، رابطهرهبریتحولی،تعاملیوعدممداخلهبامدیریتتعارضمدیرانمدارس متوسطهشهراصفهان، فصلنامه علوم تربیتی، 5 (17).
 • فلاحی، و. (1374)، بررسی مقایسه‌ای رابطه بین سبکهای مدیریت آمرانه و مشارکتی با بهداشت روانی کارکنان در دبیرستانها و برخی از مؤسسات صنعتی در شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران