تأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع شوشتر-خوزستان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات مؤثر بر چابکی سازمانی در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان) است. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اعضای هئیت علمی دانشگاه کشاورزی و منبع طبیعی رامین خوزستان به تعداد 100 نفر است. تعداد نمونه با کمک جدول کرجسی و مورگان تعداد 80 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخت است که اعتبار یا روایی آن با نظر جمعی از متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد. برای تأیید پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (96/0 =α). داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای داخلی، متغیرهای مهندسی دانش و کاربرد فناوری بیشترین تأثیر را بر چابکی سازمانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of internal variables of information communication and technology on organizational agility in Khuzestan public Universities (Case study: agricultural and natural resources ramin university of khuzestan)

نویسنده [English]

 • elham khosravi.poor
چکیده [English]

Information technology is known as one of the most important resources in achieving agility and plays an important role in this regard. IT can cause change in the processes and university.IT enabling and facilitating the organizational agility in higher education institutions. This study have been carried out to evaluate the impact of internal variables of ICT on organizational agility in Khuzestan public universities(case study: agricultural and natural resources ramin university of khuzestan). The study is descriptive-correlation. Statistical society of the research included 100 faculty members of agricultural and natural resources ramin university of khuzestan which 80 of them were selected randomly with Morgan Table. Data were collected by researcher-made questionnaire, Validity of that was approved by comments of university faculty members and the reliability was approved by using cronbach's alpha coefficients(96/0 =α).  Data was analyzed through SPSS and LISREL. The results show that among the internal variables, knowledge engineering and technlogy use have greatest impact on organizational agility. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • agility
 • organizational agility
 • information and communication technology
 • باقرزاده، م و همکاران (1388). بررسی وضعیت قابلیت های چابکی در سازمان های دولتی (مطالعه موردی اداره کل پست مازندران). فصلنامه مدیریت، 7 (18).
 • باقری کراچی، ا و عباس پور، ع (1391). چابکی رهیافتی نوآورانه در مدیریت دانشگاه ها. فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 1 (1).
  • بهرامی، م.ا و همکاران (1395). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی شهر یزد در سال 1394. مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 1(1)، 80-71.
 • جعفرنژاد، ا و زارعی، ع. (1384). بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان های فعلی به سازمانهای چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور. فرهنگ مدیریت، سال سوم، شماره دهم، پائیز 1384، 86-67.
 • جعفری، م. (1395). تحلیل تأثیر توانمندسازهای فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی در ارتقا هوشمندی رقابتی. نخستین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
 • جلالی فراهانی، م و همکاران (1394). تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان. مجله مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 2 (8)، 44-35.
  • خسروی پور، ا و امیرنژاد، ق (1393). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز). فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 8 (4)، 66-47.
 • دستجردی، م و دهنوی، ث (1393). بررسی رابطه مدیریت دانش و چابکی سازمانی در صنعت نفت مورد مطالعه: شرکت پترو گوهر فراساحل کیش. دومین‌کنفرانس بین‌المللی مدیریت‌چالش‌ها و راهکارها.
 • رضایی، م و همکاران (1394). استراتژی های مدیریت دانش و چابک سازی در صنعت نشر. فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 16، 53-38.
 • رهنورد، ف و علیجانی، ز (1395). تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 24، 55-45.
 • زاهدی، ش و همکاران (1392). بررسی ابعاد و شاخص های قابلیت های چابکی نیروی انسانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال اول، 4، 1-31.
 • زرگر، م (1382). اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات. انتشارات بهینه.
 • زنجیرچی، م و همکاران (1388). بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و چابکی در شرکت های کوچک و متوسط (صنایع منتخب منسوجات استان یزد). ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • زنجیرچی، م و الفت، ل (1389). نقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت های الکترونیک ایران. مجله سیاست علم و فناوری. 3 (1)، 44-29.
 • شهبازی، ع و نوربخش، ا (1394). نقش زیرساختی و فرآیندی مدیریت دانش در مسیر چابک سازی صنعت با تاکید بر اقشار دانشور بسیج (مطالعه موردی: بسیج مهندسین، اساتید و دانشجویی شهر اصفهان). فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 18 (66)، 50-31.
 • عباس پور، ع و همکاران (1391). طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه ها. فصلنامه علمی، پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 23 (69)، 171-217.
 • فلکی، م و همکاران (1386). تحلیل عوامل تأثیرگذار بر کاربری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان نظام ترویج آموزش کشاورزی ایران. مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ایران، 2.
 • محمدی،ع و امیری، ی (1391). ارائه مدل ساختاری تفسیری دستیابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی. مدیریت فناوری اطلاعات، 4 (3)، 134-115.
 • میرزایی، م و همکاران (1395). بررسی چابکی سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز از دیدگاه مدیران دانشکدهها.  اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
  • نقوی، ع و همکاران (1394). اولویت بندی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یزد. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 21 (1)، 81-61.