بررسی اثرات رهبری خدمتگزار بر موفقیت سازمانی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری در اداره های آموزش و پرورش غرب استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر پژوهش

2 دبیر

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین روابط علّی میان متغیرهای رهبری خدمتگزار، کیفیت زندگی کاری و موفقیت سازمانی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر معادله ساختاری است. جامعه آماری شامل همة همکاران شاغل در اداره های آموزش و پرورش غرب استان مازندران به تعداد 217 نفر است. در این پژوهش نمونه با جامعه برابر بوده است. ابزار پژوهش در این تحقیق به ترتیب سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار، کیفیت زندگی کاری و موفقیت سازمانی است. ضمن تأیید روایی و پایایی ابزار در سایر پژوهش­ها، برای محاسبه پایایی نیز در یک نمونه 30 تایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری خدمتگزار 0/81 کیفیت زندگی کاری 0/82 و برای پرسشنامه موفقیت سازمانی 0/85محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است. روابط علّی متغیرهای موجود در تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel8.54 آزمون شد. یافته های حاصل نشان داد که رهبری خدمتگزار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین رهبری خدمتگزار بر موفقیت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ضمن اینکه کیفیت زندگی کاری نقش میانجی را در اثرگذاری رهبری خدمتگزار بر موفقیت سازمانی دارد.  لذا سبک رهبری خدمتگزار با توجه به ارزشی که برای منابع انسانی سازمان قائل است و تأثیری که بر کیفیت زندگی آنان می گذارد، قابل تامل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review effects of servant leadership on organizational success through the mediation of the quality of working life in the departments of Education, West province Mazandaran.

نویسندگان [English]

 • fereshteh hedayati 1
 • esmail nabiee 2
چکیده [English]

 
This study aimed to determine the causal relationship between servant leadership, quality of work life and organizational success. The research method is based correlation and structural equation.  The population consisted of all staff in education departments West province and number of employees was 217. In this study, the number of samples is equal to statistical population. The research instrument were 3 questionnaires: servant leadership, quality of work life and organizational success. While confirming the validity and reliability in other studies, to calculate the reliability was used Cronbach's alpha in a sample of 30. Cronbach's alpha values of servant leadership questionnaire was 0/81, and the quality of working life was 0/82 and organizational success questionnaire was 0/85 that the amount is acceptable. Structural Equation Modeling the relationships of the variables in the study were tested by using the Lisrel8.54 software .The results showed that servant leadership has a positive and significant impact on the quality of work life. Also, servant leadership has appositive and significant impact on organizational success.In addition, the quality of working life has a mediatory role in the impact of servant leadership on organizational success. So style servant leadership is thinkable because Servant leadership, respects for the human resources and can impact on their quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • educational leadership
 • teacher characteristics
 • organizational health
 • conceptual model
 • Structural equation
 • ابراهیم پور، حبیب؛ خلیلی، حسن و اصغری نیاری، یعقوب (1393). تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در کارآفرینی سازمانی. مجله پژوهش های مدیریت عمومی، 7(26)، 27-44.
 • اسمعیل لو، سجاد و خان محمدی، هادی (1388). مبانی مدیریت: سبک رهبری خدمت گزار، ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، 5،  26.
 • چهرازی، سامان و قلی پور، آرین و پیران نژاد، علی (1394). بررسی تأثیر سبک رهبری خدمتگزار بر رفتارهای ضد بهره وری کارکنان. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4(2)، 99-118.
 • حبیبی، آرش (1391). آموزش کاربردی لیزرل. چالوس: انتشارات پارس مدیر.
 • حسین پور، داود و آهوپای، مریم (1392). تأثیر سبک رهبری خدمتگزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(70)، 149-135.
 • حضرتی، محمود و قلی پور، آرین و اصغر پور، علی (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، 1(2)، 103-118.
 • خائف الهی، احمدعلی؛ نوروزی، محمدتقی و  دانایی فرد، حسن (1388). تبیین الگوی اثربخشی سازمان های دولتی ایران بر اساس نقش رهبری خدمتگزار. پژوهش های مدیریت در ایران (مدرس علوم انسانی)، 13(2)، 65-91.
 • رامین مهر، خلیل و چارستاد، پروانه (1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدل­سازی معادلات ساختاری (نرم افزار لیزرل)، تهران: انتشارات ترمه.
 • رحیمی، رضا. ( 1385 ). بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان، پایان نامةکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان.
 • زین آبادی، حسن رضا (1389). رهبران تحول بخش در مدرسه: مدیران زن یا مدیران مرد؟ فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 2، 151- 141.
 • سلطانی، ایرج و داستانی، مهدی (1389). کیفیت زندگی کاری و مؤلفه های اثرگذار بر آن، مجله تدبیر، 217، 50-51.
 • عسگری، محمدهادی (1394). تاثیر رهبری موثر بر اثربخشی و موفقیت سازمانی، ماهنامه مهندسی مدیریت، 8(63)، 58-65.
 • قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر و حضرتی، محمد (1388). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی در سازمان های دولتی، فصلنامه مدیریت دولتی، 1(2)، 103- 118.
 • مهرمنش، حسن؛ سعیدی، نیما و نوروزنژاد نقیبی درزی، امیر (1391). نقش رهبری خدمتگزار در سازمان ها و مدیریت. نشریه صنعت لاستیک ایران، 70، 49-60.
 • میرفخرالدینی، سید حیدر (1391). بررسی تأثیر نگرش دینی و استرس شغلی بر موفقیت سازمانی با رویکرد شبکه های عصبی فازی (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی و خصوصی استان تهران)، فصلنامه مدیریت سلامت، 15(49)، 39-46.
 • هومن، حیدر علی. (1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.
 • یوسفی سعیدآبادی، رضا؛ حسن زاده، رمضان و اسماعیل تبار، فاطمه. (1389).  رابطه رهبری خدمتگزار و کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان بیمه، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(3)،  31-48.