بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره وری کارکنان در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی کیفیت زندگی کاری بر رابطه بین معنویت در محیط کار و بهره­وری کارکنان دانشگاه ارومیه است. روش پژوهش مورد نظر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه کارکنان (630 نفر) دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 94-95 بوده که از بین آنها 230 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد شده کیفیت زندگی والتون (1973)، پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران (2003) و پرسشنامه بهره­وری کارکنان اچیو (1980) با روایی و پایایی مناسب استفاده شده است. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، مدل یابی معادلات ساختاری است؛ نتایج پژوهش حاکی از آن است که معنویت در محیط کار به‌صورت مستقیم (0.15β=) و غیرمستقیم با نقش واسطه‌ای کیفیت زندگی کاری (0.70β=) بر بهره‌وری کارکنان اثرگذار است (در مجموع 0.85β=). همچنین کیفیت زندگی کاری نیز بر بهره‌وری کارکنان تأثیر قابل‌توجهی دارد (0.79β

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Working Life Quality on the Relationship between Spirituality in the Workplace and Employee Productivity in Higher Education.

نویسندگان [English]

 • Ruhollah Bagheri Majd
 • Omid Milani
 • Mohsen Fallah Framarzi
Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the mediating role of working life quality on the relationship between spirituality in the workplace and employee productivity of all Urmia University Staff. The research method was correlation and statistical population included all (630 people) Urmia University staff in the academic year 94-95 (2015-2016) Out of which 230 were selected by simple random sampling method. To collect the data, the standardized questionnaires of quality of life by Walton (1973), questionnaire of workplace spirituality by Mylymn et al. and questionnaire of employee productivity by Eccio (1980) were used with proper validity and reliability. Data analysis method is structural equation modeling. The results indicate that spirituality in the workplace impacts directly (β=0.15) and indirectly on mediating role of (β=0.70) on employee productivity (β=0.85 in general). Work life quality also has a considerable influence on employee productivity (β=0.79).

کلیدواژه‌ها [English]

 • spirituality in the workplace
 • working life quality
 • employee productivity
 • higher education
 • فارسی

  • ابیلی، خ و جاهد، ح. (1388). تعیینعواملسازمانیمرتبطبابهره­وریمدیرانمیانی، روانشناسی و علوم تربیتی، 39 (1)، 106-83.
  • ·     اسدی، ع و چوپچیان، ش. (1388). بهره­وریوراهکارهایبهبودآن، فصلنامه راهبردیاس،20، 178-161.
  • امیرحسینی، ز. (1392). سنجشبهره­وریجذببودجهپژوهشیمبتنیبرشاخص­هایارزشافزودهوارائهشاخص­هایمنتخب، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(2)، 99-108.
  • اوجانی، خ. (1380). اثرکیفیتزندگی کاریبینکاروبهره‌ورینیرویکاردرصنایعحمل‌ونقلهواییایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
  • ایران زاده، س و خلیلی، م. (1387). مدیریتبهره­وریوکیفیت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
  • حاتمی، ح؛ میر جعفری، س. ا و مجاهدی جهرمی، س. (1390). رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره­وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، فصلنامه رهیافتی نو در مدیری آموزشی، 3 (2)، 25-40.
  • ·     خاکی، غ. (1386). مدیریت بهره­وری (با رویکرد تحلیلی به آن در سازمان)، تهران: انتشارات کوهسار.
  • دانیالی ده حوض، م؛ علامه، م و منصوری،ح. (1392). بررسیوشناختعواملمؤثربربهره­ورینیرویانسانیوتعییناولویتآنهادربین کارکنان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه، مدیریت بهره­وری، 27(7)، 80 -51.
  • شهبازی، ب؛ واعظی، م و ثنایی­پور، ه. (1388). تبیین رابطه کیفیت زندگی کاری و عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه اصفهان، مجله مدیریت دولتی، 3 (1)، 69-84.
  • ·     علی‌اکبری،  ف. (1388).مباحثی در زمینة بهره­وری، فصلنامه کیسون، شماره 4.
  • قاسمی، م. (1379). بررسیتأثیرکیفیتزندگیکاریبربهره­ورینیرویانسانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاهتهران، مجتمع آموزش عالی، قم.
  • معمارزاده، غ و اسدی، ا. (1387). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان، فصلنامه مدیریت و توسعه، 38 (10).
  • ·     مقیمی، م؛ رهبر، ا ح و اسلامی، ح. (1386). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان (رویکردی تطبیقی)، مجله اخلاق در علوم و فناوری، 2 (4-3)، 98-89.
  • ملکشاهی، ف و مسعودی، م.) 1385(. بررسیعواملمؤثربربهره­ورینیرویانسانیازدیدگاهکارکنانومدیرانستاد: دانشگاهعلومپزشکیلرستان.  فصلنامه­ی افلاک، 54 (2)، 72-61.
  • موسوی، ع. (1385).عواملمؤثربربهره‌وریدانشگاه‌ها. فصلنامه مدیریت توسعه، 12، 83-110.

   

  web. (QWL).Unpublished Doctoral dissertation, University of Cincinnati. Retrieved 11 February 2011 from world.