بررسی رابطه وجدان کاری با مؤلفه های تعهد سازمانی دبیران مدرسه های متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد دانشگاه

3 عضو هیئت علمی مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران و مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت علوم

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه وجدان کاری با مؤلفه‌های تعهد سازمانی دبیران مدرسه های متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 است. پژوهش از نوع توصیفی و از روش همبستگی سود جسته است. جامعه آماری همه دبیران مدرسه‌های متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران است که نمونه آماری برحسب جدول کرجسی و مورگان 384 نفر تعیین و سپس براساس نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای نسبتی به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش؛ پرسش‌نامه استاندارد شدة وجدان کاری کاستا و مک شامل 47 گویه و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر شامل 24 گویه بود که پایایی این دو پرسش‌نامه به ترتیب 89% و 85% به دست آمد. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف اسمیرنف و تحلیل واریانس یک‌راهه استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان داد که بین وجدان کاری و تعهد سازمانی دبیران در سطح اطمینان 99% (میزان خطا برابر با 001.) با شدت همبستگی 0.429 ارتباط معناداری وجود دارد و این شدت همبستگی متوسط و از نوع مثبت است؛ وجدان کاری با دو متغیر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در ارتباط معنادار بودند اما وجدان کاری با متغیر تعهد مستمر دارای ارتباط معناداری نبود و در ارتباط بین مناطق مورد بررسی از نظر "وجدان کاری" هیچ‌گونه تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between work Conscience and Variables Organizational Commitment of the Government boys' high school teachers in Tehran.

نویسندگان [English]

  • hamid khosravi 1
  • Mostafa Askarian 2
  • abdolrahim navehebrahim 3
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between work conscience and Variables organizational commitment of the government boys' high school teachers in Tehran is in the 95-94 school year. The research is descriptive and correlation method was used and the sample subjects the government boys' high school teachers in Tehran ,The sample according Krjsy and Morgan table 384 and then determine the multistage cluster sampling were selected randomly. The research instruments, standardized questionnaire work conscience and organizational commitment Allan Costa and Mac contains 47 items 24 items Vmayr the reliability of the questionnaire, 89% and 85% respectively. In order to analyze the data, descriptive statistics and Pearson correlation coefficient, Kolmogorov-Smirnov test and ANOVA was used. The results show that:
The work conscience and organizational commitment Confidence level in 99% (error rate equal to 001.) There is a significant relationship with a 0.429 correlation intensity and severity of moderate positive correlation. Work ethic associated with two variable affective commitment and normative commitment were significant but variable commitment associated with the work ethic was not significant And the relationship between the regions studied in terms of "work ethic" There was no significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work Conscience
  • Commitment
  • Organizational Commitment