بررسی وضعیت یادگیری سازمانی کارکنان بانک های شهرستان دورود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با هدف آگاهی از وضعیت فرآیند یادگیری سازمانی کارکنان بانک های شهرستان دورود به روش پیمایشی- توصیفی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل 321 نفر از کارکنان بانک های مورد مطالعه است که تعداد175 نفر از آنان براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت پویایی یادگیری جمعی، تحول سازمانی، توانمندسازی افراد، مدیریت دانش و بهکارگیری فناوری اطلاعات در بین کارکنان بانک های شهرستان دورود بالاتر از حد متوسط بوده است.براساس نتایج پژوهش می توان چنین نتیجهگرفت که سازمان ها می توانند با فراهم ساختن شرایط و امکانات لازم براییادگیری مداوم و مستمر کارکنان خود، سبب همراهی و همگامی آنان با تحولات و دگرگونی جامعه جهانی با هدف تعالی سازمان خود شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Organizational learning of Bank Staffs in Dorud

نویسندگان [English]

 • Maisam Latifi
 • Mohammad Reza Hashemi
چکیده [English]

This descriptive survey is conducted to study organizational learning process of bank staffs in Dorud city. Research statistical population included 321 staffs of understudied banks. 175 individuals were selected as research sample through using Cochran formula. Research data were collected through a questionnaire. Data were analyzed using SPSS. Research findings showed that collective learning, organizational evolution, individual empowerment, knowledge management, as well as applying information technology were more than intermediate among bank staffs in Dorud. According to research results, it concluded that organizations may cause development along with global evolutions by providing necessary requirement of permanent learning for staffs

کلیدواژه‌ها [English]

 • learning
 • organizational learning
 • staffs
 • banks
 • Dorud
 • فارسی

  • رابینز،استیفن. (1381). تئوری سازمان (ساختار، طراحی و کاربردها) (ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانائی‌فرد). تهران:صفار.
  • سبحانی­نژاد، مهدی، بهنام شهائی و علیرضا یوزباشی (1385)، ایجاد سازمان یادگیرنده (مبانی نظری الگوی تحقق و سنجش)، نشر یسطرون، تهران، چاپ اول.
  • عباسی، عنایت [و ... دیگران] (1390)، یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 2-42، شماره 2.
  • عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم،(1385)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران: ویرایش.
  • عسگری،بهمن،پورسلطانی،حسین،مشیری، کیوان(1393)، ارنباط یادگیری سازمانی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران,، فصلنامه مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 23،178-163.

   

  انگلیسی

  • Morales, V. J. G, Martin. F. J. L, SancHes, RL. (2006), strategies factors and barriers for promoting educational organizatioallearmny, Teaching and Teacher Edacation, 22.
  • Davenport, Elisabeth & Widen-Wulff, Gunilla. (2007). activity system, information sharing and the development of organizational knowledge in two finish firms: an exploratory syudy using activity theory, information research, 12(3),1-13.
  • Wang, Catherine L. &Pervaiz K. (2003). Organizational learning: A critical review. The LearningOrganization, 10(1).