بررسی رابطه ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

       این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد است، که تعداد آنها حدود 1500 نفر می باشد؛ و حجم نمونه  306 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران  با ضریب آلفای  91% و برای بررسی تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر با ضریب آلفای 89% استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون رتبه بندی فریدمن و همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر از یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیل شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق حاکی از این است که میان اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی ( اعتماد افقی، عمودی و نهادی) و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تمامی ابعاد اعتماد سازمانی با یکدیگر و با تمام ابعاد تعهد سازمانی ارتباط مثبت ومعنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between different aspects of organizational trust and employees′ organizational commitment (case study:Employees of Mahabad Educational Office)

نویسنده [English]

 • sharokh Soltani
چکیده [English]

This research is aboutthe relationship between different aspects of organizational trust and organizational commitment of the staff. The statistical population of this study consists of 1500 employees of Educational Office in Mahabad city; and the sample's capacity is 306 people that was calculated by using Cochran method. In order to investigate the organizational trust we used the method proposed by Alonen et.al, and we used Allan and Meyer's method to investigate the organizational commitment. We used Friedman's test and Pearson's coefficient test to analyze the data and to examine the hypothesis. The present research is consisted of a main hypothesis and three supporting hypotheses. The results of the main hypothesis show that there is a positive and meaningful relationship between organizational trust and organizational commitment. And the results of supporting hypotheses show that there is a positive and meaningful relationship between organizational trust (vertical trust, lateral trust and institutional trust) and organizational commitment. The results also show that there is a meaningful and positive relationship between all aspects of organizational trust with each other and also with all aspects of organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Trust
 • vertical trust
 • lateral trust
 • institutional trust and organizational commitment
 • فارسی

  • آزور، ه و کاظمی، م. (1393). شناساییتأثیرمسئولیتاجتماعیشرکتبرکیفیتروابطکارکنانوپیامدهایآن )مطالعةموردی: کارکنانشرکتخدماتمهندسیوساختکیسون(، مدیریت بازرگانی، دوره 6، شماره 4، 665-685.
  • انصاری، م.ا ؛ باقری کلجاهی، ع و صالحی، م. (1389). تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردهای مدیریت منابع انسانی در بهبود آن.دوماهنامه توسعه انسانی پلیس،سال هفتم،شماره 31، صفحات 35-72.
  • باقری، م و تولایی، ر. (1389). بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها، توسعه انسانی پلیس، دوره 7، شماره 30، 73-96.
  • حاجی کریمی، ع ؛ رضاییان، ع ؛ عالم تبریز، ا و سلطانی، مرتضی. (1391). تأثیر ادراک عدالت بر تعهد عاطفی،با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای. چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 9، صفحات 9-30.
  • حسینی، س. م و مهدی زاده اشرفی، ع. (1388). شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی.(پژوهشگر) فصلنامه مدیریت،سال هفتم،شماره 18، صفحات 9-16.
  • حقیقی، م.ع ؛ جزنی، ن و قاسمی، م. (1389). طراحی و تبیین مدل تأثیر مدیریت تنوع بر تعهد سازمانی.چشم انداز مدیریت دولتی،شماره 2، صفحات 41-55.
  • خنیفر،ح ؛ جندقی، غ ؛ شریعتی، ف و زروندی، ن. (1388). بررسی نقش ارتباطی شنود مؤثر و تعهد سازمانی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)،سال اول،شماره 3، صفحات 147-170
  • دانایی‌فرد، ح؛ رجب‌زاده، ع و حصیری، ا. (1388). ارتقاءاعتماددرونسازمانیدربخشدولتی: بررسینقششایستگیمدیریتیمدیران، پژوهشهای مدیریت، سال دوم ، شماره چهارم ، صفحات 59-90.
  • زارعی متین، ح؛ طهماسبی، ر؛ موسوی، س. م. م. (1388). نقشمولفههایفرهنگسازمانیدراعتمادسازی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15، صفحات 145-176.
  • شریفی، س؛ سلیمی، ق و احمدی، س ا. (1389). بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار.فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال اول،شماره ی 4، صفحات 81-106.
  • شمس، ش، اسفندیاری مقدم، ا. ( 1394). ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 77، صفحات 171-185.
  • علی‌زاده‌ ثانی، م؛ یحیی زاده فر، م؛ حسن زاده، م. ( 1393). اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم: نقش تعدیل گر اعتماد سازمانی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال سوم، شماره 4(پیاپی 11)، صفحات 173-195.
  • فرهنگ، ا؛ پورقاز، ع، جمشیدزهی، س. ( 1393). اثربخشی چرخش شغلی و رابطه آن با عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی، پژوهش‌‌های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره بیست و سوم، صفحات 129-144.
  • مهداد، ع ؛ دهقان، ا؛ گلپرور، م و شجاع، ع. (1391). رابطةمؤلفههایسلامتروانشناختیمحیطکاربا تعهدسازمانیواعتمادسازمانیکارکنانشرکت پالایشگازسرخونوقشم، دانش و پژوهش در روا نشناسی کاربردی، سال سیزدهم، شماره 2. صفحات 71-80.

   

  انگلیسی

  • Arnott. C. (2007). Trust: current thinking & future research, European Journal of Marketing 41 (9/10), 981-987.
  • Baek, Y., Jung, C. (2014). Focusing the mediating role of institutional trust: How does interpersonal trust promote organizational commitment?,The Social Science Journal, 1-9.
  • Balliet, D., & Van Lange, P. A. (2013).‌ Trust, punishment, and cooperation across 18 societies: A meta-analysis. Perspective on Psychological Science, 8(4), 363–379.
  • Chathoth, P., Mak, B., Sim, J., Jauhari, V., & Manaktola, K. (2011). Assessing dimensions of organizational trust across cultures: A comparative analysis of U.S. and Indian full service hotels, International Journal of Hospitality Management, vol. 30, 233-242.
  • Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98, 199–236.
  • Cubukcu, K., & Tarakcıoglu, S. (2010). The relation between organizational trust and organizational commitment: A study on teachers of hotel management and tourism vocational high schools. Isletme Aras¸tırmaları Dergisi, 2(4), 57–78.
  • Dirks KT, &Ferrin DL. (2001). The role of trust in organizational settings. Organization Science 12(4): 450–467.
  • Ferrin, D. L. (2013). On the institutionalization of trust research and practice: Heaven awaits! Journal of Trust Research, 3(2), 146–154.
  • Gamble, J., & Tian, A. (2015). Intra-national variation in organizational commitment: evidence from the Chinese context. The International Journal of Human Resource Management, Vol. 26, No. 7, 948–970.
  • Jiang, Z., Gollan, J., Brooks, G. (2015). Relationships between organizational justice, organizational trust and organizational commitment: across-cultural study of China, South Korea and Australia, The International Journal of Human Resource Management, doi.org/10.1080/09585192.2015.1128457, 1-32.
  • Kim, T., Wang, J.,& Chen, J. (2016). Mutual Trust between Leader and Subordinate and Employee Outcomes, Journal of Business Ethics, DOI 10.1007/s10551-016-3093-y, 1-14.
  • Lee, C., Song, H., Lee, H., Lee, S., Bernhard, B. (2013). The impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation: An empirical examination of responsible gambling strategies, International Journal of Hospitality Management, vol. 33, 406–415.
  • Mukherjee, K., & Bhattacharya, R. (2013). Exploring the Mediating Effect of Organizational Trust Between Organizational Justice Dimensions and Affective Commitment, Management and Labour Studies, 38(1&2), 63–79.
  • Mukherjee, K.,& Bhattacharya, R. (2013). Exploring the Mediating Effect of Organizational Trust Between Organizational Justice Dimensions and Affective Commitment, Management and Labour Studies 38(1&2), 63–79.
  • Ranca, C., & Iordanescu. (2013). Assessment of Organizational Trust: Preliminary Data for Romanian Adaptation of the Organizational Trust Inventory Short Form, Procedia - Social and Behavioral Sciences 78, 436 – 440.
  • Tan, H. H., & Tan, C. S. F. (2000). Toward the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 162, 241–260.
  • Tekingunduz, S., Top, M., Tengilimoglu, D., & Karabulut, E. (2015). Effect of organizational trust, job satisfaction, individual variables on the organizational commitment in healthcare service, Total Quality Management, DOI: 10.1080/14783363.2015.1099428, 1-19.
  • Tlaiss, H., & Elamin, A. (2015). Exploring the relationship between organizational citizenship behavior and organizational justice in the Islamic Saudi Arabian context, Journal of Management Development, Vol. 34, No. 9, 1042-1060.
  • Utami, A., Bangun, Y., Lantu, D. (2014). Understanding the Role of Emotional Intelligence and Trust to the Relationship between Organizational Politics and Organizational Commitment, Procedia - Social and Behavioral Sciences 115, 378 – 386.
  • Vanhala, M., Heilmann, P.,& Salminen, H. (2016). Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, Knowledge and Process Management Volume 23 Number 1, 46–61.
  • Yilmaz, K. (2008). The relationship between organizational trust and organizational commitment in Turkish primary schools. Journal of Applied Sciences, 8, 2293–2299.