شاخص های مالی تأثیرگذار و قابل آموزش برای مدیران در ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

نظام سلامت امروزه یکی از بزرگترین بخش های اقتصاد جهان را تشکیل می دهد .لذا آموزش مدیران و سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان بایستی  با بهره گیری از شاخص های ارزیابی مالی و کسب آگاهی از طریق آموزش شاخصها و شناخت کافی از عملکرد بیمارستان ها را پیدا کنند. هدف از انجام این پژوهش  تعیین شاخص های مالی تاثیر گذار و قابل آموزش در ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی ایران  برای مدیران به منظور فراهم نمودن زمینه‌ای برای استقرار نظام  آموزشی سیستماتیک برای ارزیابی عملکرد مالی بیمارستان‌ها است. پژوهش حاضر بصورت ترکیبی از دو روش تحلیل مرور نظام مند و تحلیل سلسله مراتبی بود که پس از استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) الگوی پیشنهادی تایید گردید و گروه صاحبنظران را 162 نفراز صاحبنظران دانشگاهی تشکیل دادند. شاخص ها در 9 گروه شامل شاخص های قابل آموزش برای مدیران،، نقدینگی، ساختار سرمایه، نسبت آنی (تست اسید)، درآمد، هزینه، بهره برداری، نسبت های کارایی مدیریت و سایر نسبتهای مالی تعیین شده که میتواند مورد استفاده در دوره های آموزشی برای مدیران قرار گیرد و زیر معیار هر یک از آنها نیز الویت بندی و وزن دهی شدند. از شاخص های فوق ، بالاترین اولویت مربوط به شاخص سودآوری که از نظر مدیران رتبه آول برای آموزش را دارد ، با امتیاز 246/0  و کمترین اولویت مربوط به عامل شاخص های اقتضایی بود که امتیاز 010/0 را کسب نمود.  شاخص های سودآوری، نقدینگی و ساختار سرمایه  دارای بالاترین وزن در نیاز های آموزش مدیران بودند. شاخص های ارزیابی عملکرد مالی می تواند وضعیت مالی بیمارستان ها را تعیین نموده و نقاط قوت و ضعف بیمارستان ها را برای تصمیم گیری های راهبردی شناسایی و در نهایت مبنای مقایسه بین بیمارستان های مختلف باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Feasibility of Financial Variables of Health: A Hospital Administrator s Viewpoint

نویسندگان [English]

 • Abasat Mirzaei
 • jamaldin tayebi
 • amir ashkan nasiripor
 • liela riyahi
چکیده [English]

Today, the health system is one of the largest sections of the economy throughout the world. Therefore, the managers and policymakers of the health and treatment sections should be trained by exploiting the financial assessment indices and also by acquiring the knowledge via training the indices and sufficient recognition of hospital function. The purpose of the present study is determination of the effective and trainable financial indices in assessment of function of the Iran University of Medical Science hospitals for providing a systematic educational training to evaluating the financial function of hospitals.
Methods: the present study is a combinational method including systematic review analysis and analytical hierarchy method which was confirmed by using of the suggested paradigm for analytical hierarchy process (AHP) after extracting the indices of the function assessment of hospital. The experts consisted of 162 subjects.
Findings: the indices were determined for nine groups including trainable indices for managers, cash, investment, quick ratio (acid test ratio), income, expense, exploitation, the proportion of management efficacy and other financial ratios that can be used for educational periods for managers. In addition, subscale of each of them was prioritized and measured. From the above indices, the profitability index had the highest priority which acquired the first rank with 0.246 scores for training and the least priority was related to the factor of contingency measures with 0.010 scores.
Conclusion: The indices of cash, profitability, and investment had the highest scale in the educational needs of managers. The indices of the financial function defines the financial status of the hospitals and also it determines the strengths and weaknesses of the hospitals for strategic decision making, and it is fundamental for comparison between different hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Training the hospital assessment
 • function of hospital managers
 • financial evaluation
 • فارسی

  • ابوالحلاج، مسعود،  رمضانیان، مریم (1389) تجربه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در نظام نوین مالی. فصلنامه علمی تخصصی اقتصاد سلامت، دوره 1 شماره 1، صفحات 83-92.
  • ابوالحلاج، مسعود، جعفری، جواد، علیزادراقب، نوشین (1391) صورتهای مالی نمونه بخش دولتی و استاندارد۳۴: تجربه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. تهران: انتشارات پارسه نگار.
  • رضاپور، عزیز، حق پرست، حسن (1385) عملکرد نهاده های تولید در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دوره 10 شماره 1 صفحات 109-114.
  • شجاعی تهرانی، حسین، عبادی فردآذر، فربد (1384) اصول خدمات بهداشت. تهران: انتشارات سماط؛ چاپ چهارم.
  • قادری، حسین، گودرزی، غلامرضا، گوهری، محمودرضا (1385) تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) : سال 1379 – 1383. مدیریت سلامت.شماره 26 صفحات 38-31

  انگلیسی

  • Barak, A. Z. (2010). Cash Flow Ratiosvs. Accruals Ratios: Empirical Research on   Incremental Information Content. TheBusiness Review, 15: 206-213.
  • Groene, O. Skau, J.K. Frølich,A. (2008). An international review of projects on hospital performance assessment. Int J Qual Health Care, 20 (3): 162-71.
  • Imad, A. (2006). Methodology and Theory Measuring maintenance performance using a balanced scorecard approach. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 12(2): 133-149.
  • Janati, A. Valizadeh, &S. Asghari-Jafarabadi, M. (2014). Development of Financial Indicators of Hospital Performance. Journal of Clinical Research & Governance, 3: 92-98.
  • Kontodimopoulos, N. Panagiotis, N. &Dimitris, N. (2006). Balancing efficiency of health services and equity of access in remote areas in Greece. Health Policy, 76(1): 49-57.
  • Love, D. Revere, L. &Black, K. (2008). A Current Look at the Key Performance Measures Considered Critical by Health Care Leaders. JOURNAL OF HEALTH CARE FINANCE, 34(3):19–33.
  • Marschall, P.&Flessa,S. (2008). Expanding access to primary care without additional budgets? A case study from Burkina Faso.Eur J Health Econ., 9(4):393-403.
  • Pink, G.H. Holmes, G.M, D'Alpe, C. Strunk, L.A, McGee, &P. Slifkin, R.T. (2006) Financial indicators for critical access hospitals. Journal of Rural Health, 22(3):229-36.
  • Retzalaff, R,D.Chang,C. F.&Rubin,R.M. (2004). Technical efficiency in the use of health care resources: a comparison of OECD countries. Health Policy, 69(1):55-72.
  • Smith, P.C. Elias Mossialos, &E. Papanicolas, I. (2008). Principles of performance measurement. Euro Observer, 10 (1):1-4.
  • Suarez, V. Lesneski, C.&Denison, D. (2011) Making the Case for Using Financial Indicators in Local Public Health Agencies. Am J Public Health, 101 (3): 419–425.
  • Veillard, J, Champagagne, F. Klazinga, N. Kazandjian,&V. Arah, O.A.Guisset,A.L. (2005).A performance assessment framework for hospitals: the WHO regional office for Europe PATH project. Int J Qual Health Care, 17(6):487-96.
  • Vandenberg, H. (2003) Models of Intellectual Capital Valuation: A Comparative Evaluation
  • Watson, D. Finlayson, G. Jacobs, P. (2002) Comparing apples to apples: the relative financial performance of Manitoba's acute care hospitals. Healthcare management forum 2002. 39-46.