بررسی رابط عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی، اشتیاق شغلی و تعهد سازمانی انجام شد. جامعه آماری را کلیه­ی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان تشکیل دادند که از این جامعه آماری 230 نفر به عنوان نمونه به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از سه پـرسش نامه­ی عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993)، اشتیاق شغـلی شوفلی(2006) و تعهد سازمانی آلن و مایر(1990) استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه‌ها به صورت محتوایی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه‌ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. پایایی پرسش‌نامه‌ی عدالت سازمانی 88/0، اشتیاق شغـلی92/0، تعهد سازمانی 88/0 بود. برای تحلیل داده­ها در آمـار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در استنباطی از آزمون میانگین یک جامعهمستقل و آزمون مقایسه میانگین چند جامعه و یا تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد(05/0p). همچنین عدالت سازمانی می تواند عامل تأثیرگذار در اشتیاق شغلی اعضای هیات علمی باشد. نتایج آزمون در فرضیه دیگر بیانگر این بود که اشتیاق شغلی می تواند تعهد سازمانی اعضای هیات علمی را پیش بینی کند. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که هر چه مدیران به رعایت عدالت و انصاف در دانشگاه بیشتر و بهتر توجه کند، کارکنان با شوق و تعهد بیشتر به کار می پردازند و اهداف دانشگاه به طور مؤثری تحقق می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between organizational justice, work engagement and organizational commitment, faculty members in university of Esfahan

نویسندگان [English]

 • Marzieh Heydari
 • Fatemeh Farokhi
 • Masoud ghorbani dolatabadi
چکیده [English]

This study was performed to determine the relationship between organizational justice, work engagement and organizational commitment. The Statistical population was formed from all faculty members in university of Esfahan, that among of these, 230 samples were selected at random.The research method was correlation.In order to collect information, three questionnaires of organizational justice(1993), work engagement(2006) and organizational commitment(1990) were used. For data analysis at descriptive statistics, from the mean and standard deviation were used. And at inferential statistical, from the mean test of a independent society and mean comparison test of Several Society or analysis of multivariate variance were used. The results of this analysis showed that there is a significant and positive relationship between organizational justice and organizational commitment. Also organizational justice can be affecting factors at the work engagement of the staff. Test results in another hypothesis showed that work engagement can predict staff organizational commitment. So we can conclude that Whatever the Director better pay attention to justice and fairness in organizations, teachers work whit more enthusiasm and commitment and objectives of the organization are effectively realized.
                                                                                                       

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Justice
 • work engagement
 • Organizational Commitment
 • ادریس، محمدرضا؛ رئیسی، اردلی غلامعلی. (1383). متغیرهای موثر بر کارایی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مقایسه اثر پرداختها و عدالت در پرداختها بر کارایی کارکنان. مجله پژوهشی علوم انسانی (ویژه نامه جغرافیا)، 16(2)، 52-37.  
 • اسدی دستجردی، حسن؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین جبار؛ پناهی شعبانی، سیف. (1389). ارتباط بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک. پژوهش در علوم ورزشی، 29، 124-109.  
 • الوانی، سید مهدی؛ پورعزت، علی اصغر؛ سیار، ابوالقاسم. (1387). بررسی رابطه عدالت و تعهد سازمانی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران. فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 2(4)، پاییز 1387، 30-6. 
 • امین شایان جهرمی، شاپور؛ صالحی، مسلم؛ ایمانی، جواد. (1389). رابطه ی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان مدارس استثنایی شهرستان بندرعباس. مجله علوم تربیتی، 2(5)، 33-7.
 • حسین زاده، علی و ناصری. (1386). عدالت سازمانی. تدبیر، 190، 23-14.
 • حصاری، رضا. (1385). بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان با تعهد سازمانی آنان در مدارس راهنمایی گالیکش. پژوهشهای تربیتی ، 7، 32-17.
 • حقیقی، محمد علی؛ احمدی، ایمان؛ رامین مهر، حمید. (1388). بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، 7(20)، 101-79.
 • دهقانیان، حامد؛ صبور، الهام؛ حجتی، علیرضا. (1392). بررسی رابطه بین مؤلفه های عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامۀ بیمه، 28(2)، 180-153.
 • رابینز، استیفن پی. (1991). مدیریت رفتار سازمانی. (ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی،1382)، تهران: سمت.
 • رضائیان، علی. (1387) . مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
 • روزبان، رضا. (1391). بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی و انگیزش شغلی در بین معلمان ابتدایی مدارس دولتی شهرستان نظرآباد در سال تحصیلی90-91. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی.
 • زارع، شیوا. (1391). بررسی رابطه عدالت سازمانی با سلامت سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • زاهد بابلان، عادل. (1387). بررسی ارتباط سلامت سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان های پسرانه ی استان اردبیل. مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی، 6، 148-127.
 • صفرزاده، سحر. نادری، فرح. عسکری، پرویز. عنایتی، میرصلاح‌الدین و حیدری، علیرضا. (1391). رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ. 4(14)، 82-69.
 • ضیاءالدینی، محمد؛ رمضانی قوام آبادی، سکینه. (1392). الگوی غنی سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان. مجله مطالعات مدیریت راهبردی، 51،  199-177.
 • عبداللهی، بیژن؛ یوسفیان، غلامعلی؛ حاتمیان، جمال. (1393). رابطه ی مؤلفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در معلمان دوره ی ابتدایی. اندیشه های نوین تربیتی، 10(2)،  117-91.
 • عطافر، علی؛ منصوری، حسین. (1390). بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی:کتابخانه های دانشگاهی شهر بندر عباس).  فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 15(3)، 59-41.
 • غفوری ورنوسفادرانی، محمد رضا؛ گل پرور، محسن. (1388). بررسی ارتباط مؤلفه های عدالت ؛ سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان. مطالعات روانشناختی، 2، 67-49.
 • کرد تمینی، بهمن؛ کوهی، ملیحه. (1390). بررسی رابطه تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان اداره پست شهرستان زاهدان و گرگان. پژوهشهای مدیریت عمومی ، 4(14)، 144-129.
 • کیوان آرا، محمود؛ شاهپوری اناری،سمیرا؛ عریضی، حمیدرضا. (1393). رابطه عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی و دفتار سازمانی مثبت پرستاران با نقش میانجی اهداف شغلی فردی آنان. نشریه پرستاری ایران، 27(88)، 33-22.
 • محمدی، مسعود؛ میرزایی ، مسعود؛  بهرامی، محمدامین؛ محمدزاده، مرتضی. (1393). رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان یزد. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 5(2)، 45-33.
 • محمودی راد، غلامحسین؛ نعیم حسنی، صدیقه. (1392). بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر)عج( بیرجند. فصل نامه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، 10(4)، 272-264.
 • مسعودی، رضا؛ اعتمادیفر، شهرام؛ افضلی، سیدمحمد؛ خیری، فریدون؛ حسنپور دهکردی، علی. (1387). عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای خصوصی منتخب شهر تهران، پژوهش پرستاری، 3(98)، 87-75.
 • مشیری، کیوان؛ آقایی، نجف؛ پورسلطانی زرندی، حسین؛ قربانی ، مهدی. (1393). ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده با فرسودگی شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران. دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 4( 7)، 77-65.
 • نوروزی سیدحسینی، رسول. (1391). اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی. مجله مدیریت ورزشی، 15، 103-87.
 • نوری، ابوالقاسم، عریضی، حمیدرضا؛ زارع، راضیه؛ بابامیری، محمد. (1389). ارتباط مؤلفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 1(5) ، 15-9.
 • یادگاری، منصوره. (1388). بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی دخترانه نواحی هفتگانه مشهد. مجله ی مدارس کارآمد، 7، 103-96.

انگلیسی

 • Alavi, A, K & Abbasi, A, S. (2012), Impact of Organizational Justice on Employee Engagement in BankingSector of Pakistan, Middle-East, Journal of Scientific Research, 12(5), 643-649.
 • Arif, Hassan. (2002).Organizational justice as a determinant of organizational commitment and intention to leave, Asian Academy of Management Journal, 7(2), 55–66.
 • Bakker, A. B., & Leiter, M. P. (Eds.) (2010), Work engagement: A handbook of essential theory and research, New York: Psychology Press.
 • Bekir, B & Gunes, A. M (2014), Relationship between Organizational Justice and Organizational Commitment in Primary Schools, Anthropologist, 18(1), 145-152.
 • Blair Staley, A. (1997), The Contribution ofOrganizational Justice in Budget Decision Making to Organizational Commitment and Trust in SuperiorSubmitted to School of Business And Enterpren Urship Nova Southeastern University, in Partial Fulfillment of the BusinessAdministration.
 • Carmeli, A., & Freund, A. (2002), The relationship between work and workplace attitude and perceived external prestige, Corporate reputation review, 2, 51-68.
 • Chang, H. T., Chi, M. W, & Miao, M. C. (2007), Testing the relationship between three component organizational/occupational commitment and organizational/ occupational turnover intention using a none-recursive model, journal of vocational behavior, 2, 320-335
 • Cho, J., Laschinger, H. K., & Wong, C. (2006), Workplace empowerment, work engagement and organizational commitment of new graduate nurses, Nurs Leadersh (Tor Ont). 19(3), 43-60.
 • Herscovitch, L., & Meyer, JP. (2002), Commitment to organizational change: extension of a three - component model. J Appl Psychol, 3, 55-78.
 • Inoue A, Kawakami N, Ishizaki M, Shimazu A, &Tsuchiya M. (2014), Organizational justice, psychological distress, and work engagement in Japanese workers, 1, 234-256.
 • Kah Loong L & Kok W. Kh (2009), Organizational Commitment: The Study of Organizational Justice and Leader Member Exchange (LMX) Among Auditors in Malaysia.International Journal of Business and Information, 4(2), December 2009. 161-198.
 • Lee, A, J. (2007), Organizational Justice: A MadiatedModel from Individual Weel-Being and Social Exchange Theory Perspectives, Touro University International – The Degree of Doctor of Philosophy.
 •  López, A, M., Cabarcos, Ana, Isabel Machado-Lopes., & Sampaio-de Pinh. (2015), The Influence of Organizational Justice and Job Satisfaction on Organizational Commitment in Portugal’s Hotel Industry.
 • Mcnabb, N. S. (2009),The daily floggings will continue until morale improves: An examination of the relationships amongorganizational justic, job satisfaction, organizational commitment and intention to turnover, Norman, Oklahom.
 • Saxena S & Saxena R (2015), Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior, Int. J Manag. Bus. Res., 5 (1), 19-30.
 • Schaufeli, W. B., Marfitnez, J, M., Pinto, A. M., Salanova, M & Bakker, A. B. (2002), Burnout and engagement in university student, Journal of cross- culture psychology, 23, 464- 481.