بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه روان شناختی و هویت سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین ابعاد سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی در شرکت ملی گاز مشهد مقدس انجام شده است.جهت بررسی سرمایه روانشناختی از پرسشنامه لوتانز (2007) و جهت بررسی هویت سازمانی از پرسشنامه چنی (1983)‌ استفاده شده است.داده‌های حاصل از این تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.در سطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی، درصد و... و در سطح استنباطی نیز از معادلات ساختاری بهره برده ایم.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی شرکت گاز مشهد حدود 250 نفر می باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر به دست آمد.برای تایید روایی محتوی و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین استفاده از نتایج تحلیل عامل تاییدی استفاده گردید که نتیجه حاکی از تایید پرسشنامه بود.همچنین برای تایید پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.و پایایی در سطح 92/0 و 87/0 به ترتیب برای سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی به دست آمد.نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که در این سازمان میان سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی نشان داد که از میان مولفه های سرمایه روانشناختی بین (امیدواری و تاب آوری) با هویت سازمانی رابطه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the relationship between Dimensions of psychological capital and organizational identity

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Ghorbani
  • Mohammad Ali Abdollahi
چکیده [English]

This study aimed to identify the relationship between psychological capital and organizational identity has been done in the National Gas Company of Mashhad. To study the psychological capital from Lufthansa questionnaire (2007) and to study organizational identity from Cheney questionnaire (1983) was used. The results of this study, both descriptive and inferential statistics have been analyzed.In the level of description from parameters of frequency, percentage, etc. and inferential have also benefited from structural equation. The population consisted of all employees in Mashhad gas is about 250 people, that according to Cochran formula the sample size was 152 people. To verify the validity of the content and appearance of expert supervision and using confirmatory factor analysis was used that The result indicated approved questionnaire.also from The Cronbach's alpha coefficient was used to verify the questionnaire.and reliability respectively at the level 0/92 and 0/87 for psychological capital and organizational identity was. The results of the test showed that the main hypothesis in this organization there is a relationship between psychological capital and organizational identity. Also the results of the research of Sub assumptions showed thatAmong the components of psychological capital (hope and resilience) there is no relationship with organizational identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • positive psychology
  • Positive organizational behavior
  • psychological capital
  • organizational identity