دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی بر برند شهری با هدف ایجاد درآمد پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

بهرام ابراهیمی؛ مجتبی طبری


تعیین عوامل برون‌سازمانی در طراحی و مدل کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی به روش گراندد تئوری (مطالعۀ موردی: شهرستان اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

زمرد چناری؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت


طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

زیبا محمدزاده؛ غلامحسین برکت؛ فرانک امیدیان


طراحی و تبیین الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

آمنه سپهوند؛ فرانک موسوی؛ محمد جواد کرم افروز؛ سوسن لائی


سنتز پژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

لیدا شش پری؛ حسین مؤمنی مهموئی


الگوی ساختاری رهبری تحولی با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

مریم نیکخواه؛ مرضیه حیدری


شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ ها و شاخص‌ های مدیریت بهره‌ وری (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ های آزاد اسلامی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

سامره غفاریان؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ فرشته کردستانی


شناسایی مؤلفه‌ های اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

زهرا پیروزیان؛ محمد کریمی؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


بررسی عوامل مؤثر برآسیب شناسی سازمانی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی


شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرایند یاددهی- یادگیری در مدیریت آموزشی مناطق مرزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

عارف پیرانی؛ شادمند کاظم زاده؛ مسعود نظرزاده؛ حسن مومنی


طراحی الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی (مورد مطالعه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد ضرونی؛ ابراهیم پور حسینی؛ حسین مهرداد


تبیین و شناسائی ابعاد الگوی مدیریت استعداد در مدیران حوزه آموزش جهاد دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

مظاهر بابایی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش


طراحی الگوی توسعه حرفه‌‌ای مدرسان دانشگاه فرهنگیان بر مبنای آموزه‌های اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

سیمین امینی زارع؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد


تعیین و اولویت بندی ابعاد و شاخص‌های قابلیت‌های مدیریتی و حرفه‌ای زنان (مطالعه موردی سازمان پژوهش و آموزش وابسته به استانداری خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

زینب خدادادی؛ غلامحسین برکت؛ سکینه شاهی


طراحی الگوی اثربخش پیشبرد درآموزش عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

احمد حبیبی بابادی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

رسول اسلامی نژاد؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علیرضا داودی


تبیین ابعاد و شاخصه های مدل سرمایه انسانی در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

ماشالله عزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی


شناسایی و تبیین مؤلفه‌های جهانی‌شدن با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

ابراهیم شیخ بهائی؛ جهانبخش رحمانی؛ زهره سعادتمند


تعیین مدلی جهت ارزیابی سیستم مدیریت دانش در جهت بهبود صنایع با محوریت فناوری آموزشی و بکارگیری مفاهیم داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

کمیل اکبرنژادبائی؛ محمود محمدی؛ عبدالله کولوبندی؛ محمد تقی پور