دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی بر برند شهری با هدف ایجاد درآمد پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

بهرام ابراهیمی؛ مجتبی طبری


تعیین عوامل برون‌سازمانی در طراحی و مدل کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی به روش گراندد تئوری (مطالعۀ موردی: شهرستان اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

زمرد چناری؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت


طراحی مدل پارادایمی مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی (مورد مطالعه: مرکز بهداشت شرق اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1400

زیبا محمدزاده؛ غلامحسین برکت؛ فرانک امیدیان


طراحی و تبیین الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

آمنه سپهوند؛ فرانک موسوی؛ محمد جواد کرم افروز؛ سوسن لائی


سنتز پژوهی ابعاد شایستگی مدیران با تأکید بر مدیریت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

لیدا شش پری؛ حسین مؤمنی مهموئی


الگوی ساختاری رهبری تحولی با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

مریم نیکخواه؛ مرضیه حیدری


شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ ها و شاخص‌ های مدیریت بهره‌ وری (مورد مطالعه: اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه‌ های آزاد اسلامی استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

سامره غفاریان؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ فرشته کردستانی


شناسایی مؤلفه‌ های اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

زهرا پیروزیان؛ محمد کریمی؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


بررسی عوامل مؤثر برآسیب شناسی سازمانی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی


شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرایند یاددهی- یادگیری در مدیریت آموزشی مناطق مرزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

عارف پیرانی؛ شادمند کاظم زاده؛ مسعود نظرزاده؛ حسن مومنی


طراحی الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی (مورد مطالعه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد ضرونی؛ ابراهیم پور حسینی؛ حسین مهرداد


تبیین و شناسائی ابعاد الگوی مدیریت استعداد در مدیران حوزه آموزش جهاد دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

مظاهر بابایی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش