دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی فلسفی ذهنیت پنج گانه مدیران آموزش عالی در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: استان های تهران و البرز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1399

حسین عباسی؛ فاطمه پرسته قمبوانی؛ ساناز اسفندیاری؛ مریم مصطفی پور حسین آبادی


2. اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی سواد رسانه ای دردانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

عباس منصوری؛ سیداحمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ مختار رنجبر


3. ارایه مدل کیفی شایستگی های حرفه ای مدرسان دانشگاه علمی کاربردی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

نورالدین کاظمی؛ اسماعیل کاوسی؛ مجتبی معظمی؛ نازنین بنی اسدی


4. ارائه الگوی مفهومی توسعه عملکرد منابع انسانی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه بنیاد مستضعفان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1399

طاهره ع حدادی؛ مهتاب سلیمی؛ رمضان جهانیان


5. طراحی الگوی امنیت فرهنگی در توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1399

سعیده زارع؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی


6. بررسی و استخراج عناصر تشکیل دهنده حکمت سازمانی و ارزیابی آن با استفاده از متد MCDM فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

غفور احمدی؛ فرهاد نژادایرانی؛ نادر بهلولی؛ غلامرضا رحیمی