دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر شخصیت کارآفرینانه منابع انسانی بر برند شهری با هدف ایجاد درآمد پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1400

بهرام ابراهیمی؛ مجتبی طبری


تعیین عوامل برون‌سازمانی در طراحی و مدل کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی به روش گراندد تئوری (مطالعۀ موردی: شهرستان اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

زمرد چناری؛ لیلا بهمئی؛ غلامحسین برکت


طراحی و تبیین الگوی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مدیران آموزشگاه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

آمنه سپهوند؛ فرانک موسوی؛ محمد جواد کرم افروز؛ سوسن لائی


بررسی عوامل مؤثر برآسیب شناسی سازمانی تولید دانش در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

کیوان کاوه؛ تقی آقا حسینی؛ محبوبه سادات فدوی


شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرایند یاددهی- یادگیری در مدیریت آموزشی مناطق مرزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

عارف پیرانی؛ شادمند کاظم زاده؛ مسعود نظرزاده؛ حسن مومنی


طراحی الگوی چابکی سازمانی مدیران آموزشی (مورد مطالعه مدیران ادارات آموزش و پرورش استان لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد ضرونی؛ ابراهیم پور حسینی؛ حسین مهرداد


تبیین و شناسائی ابعاد الگوی مدیریت استعداد در مدیران حوزه آموزش جهاد دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

مظاهر بابایی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش


تعیین و اولویت بندی ابعاد و شاخص‌های قابلیت‌های مدیریتی و حرفه‌ای زنان (مطالعه موردی سازمان پژوهش و آموزش وابسته به استانداری خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

زینب خدادادی؛ غلامحسین برکت؛ سکینه شاهی


طراحی الگوی اثربخش پیشبرد درآموزش عالی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

احمد حبیبی بابادی؛ ملیکه بهشتی فر؛ حسین کاظمی


ارائه الگوی عوامل مؤثر بر پذیرش و اثربخشی سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

رسول اسلامی نژاد؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمی؛ علیرضا داودی


تبیین ابعاد و شاخصه های مدل سرمایه انسانی در نظام آموزش و پرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

ماشالله عزیزی؛ نقی کمالی؛ رسول داودی


شناسایی و تبیین مؤلفه‌های جهانی‌شدن با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

ابراهیم شیخ بهائی؛ جهانبخش رحمانی؛ زهره سعادتمند


تعیین مدلی جهت ارزیابی سیستم مدیریت دانش در جهت بهبود صنایع با محوریت فناوری آموزشی و بکارگیری مفاهیم داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1402

کمیل اکبرنژادبائی؛ محمود محمدی؛ عبدالله کولوبندی؛ محمد تقی پور


طراحی و ارائه الگوی برنامه درسی «درس مدیریت انرژی‌های تجدیدپذیر» با تاکید بر رویکرد پرورشی در دوره اول ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

مریم صالحی زاده؛ مریم سیف نراقی؛ عزت اله نادری


ارائه الگوی مدیریت پیشران‌های خودگردانی مدارس متوسطه اول شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1402

نسیم جعفری؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور