کلیدواژه‌ها = جو سازمانی
شناسایی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رهبری فضیلت گرا (مورد مطالعه: واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)

دوره 17، شماره 3، تیر 1401، صفحه 36-48

جمیله خاتون چراغی؛ مهدی شریعتمداری؛ فاطمه حمیدی فر؛ بهزاد شوقی


مدلسازی روابط فرهنگ نوآوری و مدیریت مشارکتی با میانجی گری جو سازمانی مثبت

دوره 15، شماره 4، آذر 1399، صفحه 83-97

مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه؛ ناصر رزم طلب گندشمین


ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران

دوره 14، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 119-111

عباس شعبانی؛ علیرضا سهرابیان مقدم