کلیدواژه‌ها = خلاقیت
الگوی ساختاری رهبری تحولی با خلاقیت کارکنان و نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

مریم نیکخواه؛ مرضیه حیدری


الگویابی ساختاری نواندیشی بر تغییر سازمانی با نقش میانجی خلاقیت مدیران مدارس

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 95-107

سیده خدیجه معافی مدنی؛ سعیده سعادتی


بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان 89-1388 دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 117-104

کمال محبوبی؛ پری ناز بنی سی؛ بهارک شیرزاد کبریا


بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 96-83

حسین زارع؛ داود کریم زادگان؛ طاهر محبوبی؛ معصومه باقرپور


تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 68-55

مرضیه غلامی توران پشتی؛ صمد کریم زاده


مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 42-29

علی رضا پیرخانی؛ داوود معنوی پور؛ حسن پاشا شریفی