کلیدواژه‌ها = خلاقیت
الگویابی ساختاری نواندیشی بر تغییر سازمانی با نقش میانجی خلاقیت مدیران مدارس

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 95-107

سیده خدیجه معافی مدنی؛ سعیده سعادتی


بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان 89-1388 دانشگاه پیام نور مرکز بوکان در سال تحصیلی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 117-104

کمال محبوبی؛ پری ناز بنی سی؛ بهارک شیرزاد کبریا


بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 96-83

حسین زارع؛ داود کریم زادگان؛ طاهر محبوبی؛ معصومه باقرپور


تأثیر بازی های رایانه ای بر خلاقیت و رابطه آن با سازگاری روانی دانش آموزان

دوره 7، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 68-55

مرضیه غلامی توران پشتی؛ صمد کریم زاده


مقایسه خلافیت و هوش دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی

دوره 3، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 42-29

علی رضا پیرخانی؛ داوود معنوی پور؛ حسن پاشا شریفی