کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
ارائه الگویی سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی

دوره 15، شماره 1، دی 1398، صفحه 52-70

مریم السادات یحیی زاده واقفی؛ محمد جواد صالحی؛ احمد سعیدی؛ سیف اله فضل الهی


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش دربین معلمان ابتدایی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 49-60

مهدی معینی کیا؛ رامین غریب زاده؛ علی آقایی خانه برق؛ علیرضا پورقاسم


شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 4، مهر 1397، صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی


امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 102-89

جمال معمر حور؛ صدرالدین ستاری؛ اسماعیل کاظم پور؛ رحیم سلامت آذر؛ عادل علی پور