کلیدواژه‌ها = اعتبار سنجی
شناسایی مؤلفه‌ های اعتبار سنجی استاندارد های بین‌ المللی نظام ارزشیابی دانشگاه فرهنگیان

دوره 18، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 60-81

زهرا پیروزیان؛ محمد کریمی؛ مسلم چرابین؛ علی معقول


طراحی و اعتبار سنجی منشور مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش خوزستان

دوره 17، شماره 3، تیر 1401، صفحه 17-35

حبیب قاسمی؛ غلامحسین برکت؛ فرانک امیدیان


اعتبارسنجی مدل استقرار مدیریت ناب در آموزش و پرورش از نظر متخصصان

دوره 16، شماره 2، خرداد 1400، صفحه 1-16

سمانه قلی مسگرها؛ رمضان جهانیان؛ مهتاب سلیمی