کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
تبیین و شناسائی ابعاد الگوی مدیریت استعداد در مدیران حوزه آموزش جهاد دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

مظاهر بابایی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش


ارائه الگوی اجرایی ارتقاء سطح مدیریت استعداد کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 17، شماره 1، دی 1400، صفحه 80-97

نوشا هژبرنژاد؛ امیرحسین محمودی؛ فاطمه حمیدی فر؛ محمد نقی ایمانی


بررسی وضعیت مدیریت استعداد در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 11، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 120-105

مسعود مرادی مرادی؛ محمد باشکوه؛ حسن احمدی